Fond revolving kredita – krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Evropska unija, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, odobrila je tokom 2001. i 2002. godine Republici Srbiji donaciju u iznosu od 15 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Donacija je za nepune dve godine u potpunosti realizovana, a redovnim otplatama glavnice i kamate formiran je Fond revolving kredita. Sredstva donacije i Fonda revolving kredita do kraja maja 2014. godine koristila su 835 mala i srednja preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 86,7 miliona evra.

Krajem 2005. godine, kao rezultat uspešne realizacije donacije, Evropska agencija za rekonstrukciju vlasništvo nad sredstvima Fonda revolving kredita prenela je na Republiku Srbiju, uz obavezu da se sredstva Fonda i dalje koriste pod istim uslovima i za iste namene do kraja 2015. godine.

Namena kredita:

Sredstva su namenjena za nabavku opreme i postrojenja za proizvodnju robe i/ili pružanja usluga i izgradnju objekata za smeštaj proizvodnih kapaciteta, uz obavezu korisnika da najmanje 20% vrednosti projekta pokrije sopstvenim sredstvima i mogućnost da najviše 20% kredita iskoristi za obrtna sredstva.

Uslovi kreditiranja:

 

Iznos pojedinačnog kredita od EUR 20.000 do EUR 200.000
Kamatna stopa tromesečni EURLIBOR + 3,25%
Ročnost kredita do pet godina
Period počeka kredita do jedne godine

 

Krajnjim korisnicima sredstva se plasiraju preko sledećih posredničkih banaka:

AIK BANKA (www.aikbanka.rs)

ČAČANSKA BANKA (www. cacanskabanka.co.rs)

ERSTE BANK (www.erstebank.rs)

KBM BANKA (www.kbm.rs)

KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)

OTP BANKA SRBIJA (www.otpbanka.rs)

RAIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)

UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)

VTB BANKA (www.moskovskabanka.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel.: , 333-8326, 333-8342).

Please Login to Comment.