Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Institucija: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Kategorija: Subvencije
Rok za prijavu: od 23.2.2015. do 31.12.2015.
Opis programa:

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansira otvaranje pogona proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 245.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Sredstva za sufinansiranje mogu se koristiti za:
– izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
– adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
– nabavku novih mašina i opreme,
– nabavku repromaterijala.

Uz obrazac prijave podnosi se sledeća dokumentacija:
– Opšti podaci o registraciji privrednog društva,
– Finansijski izveštaj za period poslovanja u poslednje dve godine (osim za novoosnovana privredna društva)
– Saglasnost odgovarajućeg organa jedinice lokalne samouprave,
– Elaborat o otvaranju novog pogona pri čemu su neophodni elementi elaborata: cilj predloga projekta, kratak opis tehnologije, šematski prikaz postrojenja sa objašnjenjem, način industrijske primene sa elementima programa zaštite životne sredine, ciljevi proizvodnje i marketinga i projekcija obima plasmana i finansijskog efekta,
– Overena izjava o obavezi zapošljavanja najmanje 10 novih radnika,
– Uverenja nadležnog poreskog organa i nadležnog lokalnog poreskog organa da je korisnik izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine, u skladu sa propisima Republike Srbije,
– Potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata da protiv Korisnika nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja Javnog konkursa odnosno u vreme podnošenja prijave.

Sekretarijat može od podnosioca prijave, po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Konkurs je otvoren tokom cele godine.
Kome je namenjen:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja:
1. planiraju da sredstva sufinansiranja koriste za pogone novih tehnologija na teritoriji AP Vojvodine,
2. planiraju da zaposle najmanje 10 novih radnika u pogonima za koje su odobrena sredstva,
3. su obezbedila sopstveno učešće u iznosu od najmanje 51 % od ukupne vrednosti investicije,
4. su izmirila dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine, u skladu sa propisima Republike Srbije,
5. nisu pod izrečenom merom zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja Javnog konkursa, odnosno u vreme podnošenja prijave.

Kontakt:

Prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, kao i u elektronskoj formi , a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branimir Kuzmančev, telefon 021/487-4490, e-mail: branimir.kuzmancev@vojvodina.gov.rs .