Dodela subvencija nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini

Institucija: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Kategorija: Subvencije
Rok za prijavu: od 3.3.2015 do 1.10.2015
Opis programa:

Sredstva se dodeljuju za samozapošljavanje nezaposlenog lica prijavljenog na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Visina sredstava: Obezbeđeno je 128.000.000,00 dinara za sprovođenje celog programa, a pojedinačna subvencija za samozapošljavanje iznosi 160.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1) zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
2) dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
3) pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca. Sredstva za subvencionisanje troškova se odobravaju na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača mašine ili opreme.

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog oglasa i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana unapred definisanih kriterijuma. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana i delatnosti koju će lice obavljati.

Prednost pri rangiranju ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica – mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoći, Romi, izbegla i raseljena lica.
Kome je namenjen:

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1) na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2) završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije ostvaruje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, s tim što se pravo na subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja;
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko je lice za istu namenu već koristilo subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili Sekretarijata.
Kontakt:

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.