Konkurs za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini

Institucija: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Kategorija: Subvencije
Rok za prijavu: od 3.3.2015. do 1.10.2015.
Opis programa:

Sredstva se dodeljuju poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Visina sredstava: Obezbeđeno je 200.000.000,00 dinara za sprovođenje celog programa, a pojedinačna subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iznosi 140.000,00 dinara.

Uslovi za konkurisanje
Pravo na subvenciju može ostvariti poslodavac pod uslovom:
1) da ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine;
2) da nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih (prestanak radnog odnosa na određeno vreme, ostvarivanje prava na penziju i dr.);
3) da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
4) da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
5) da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
6) da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
7) da se nezaposleno lice na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ;
8) da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, prestao najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva;
9) da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog oglasa i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).
U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor. Poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu subvencije.

Potrebna dokumentacija

1) zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
2) pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
3) fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
4) potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;;
5) fotokopija dokaza o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje: obaveštenje Poreske uprave o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (štampa se sa portala Poreske uprave), izvod iz elektronske baze podataka Poreske uprave EBP-PURS, overen od strane poslodavca i izvod iz banke za plaćene doprinose za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev i/ili uverenje poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima za preduzetnike;
6) završni račun za proteklu godinu, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt, registrovan u tekućoj godini, po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
7) obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim pod 4, 5. i 6. Uslova za konkurisanje.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.
Kome je namenjen:

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije ostvaruje poslodavac koji ne potpada pod sledeće kategorije:
– državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, zadruge i udruženja;
– podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva (šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);
– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi za zapoljavanje ili Sekretarijatu, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
– privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći.
Kontakt:

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj filijali Nacionalne službe prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.