PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2016. do 31.1.2017. godine

1) Neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

– Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

64.162

– Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.000

– Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.166

2) Neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

– Neoporezivi iznos zarade

11.604

3) Neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

– Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

3.666

– Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.201

– Naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 4)

6.417

– Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 5)

36.665

– Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

9.166

– Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 7)

18.331

4) Neoporezivi iznosi u članu 21a:

 

– Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.501

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana .

UPDPSU