Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji Vojvodine

Institucija: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Kategorija: Subvencije
Rok za prijavu: od 10.4.2015 do 2.6.2015
Opis programa:

Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i sastavni je deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje.

Ovim programom planirano je refundiranje bruto troškova zarade u trajanju od 12 meseci.

Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcima, koji u radni odnos prima lice koje je ciljna grupa ovog konkursa i koje su prijavljene kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kome je namenjen:

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:
1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
2. da je ekonomski sposoban;
3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
4. da uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;
5. da na osnovu predloga i procene Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši selekciju kandidatkinja za navedeno radno/a mesto/a.

Kontakt:

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom možete se obratiti Nataši Okilj na telefon 021/487 43 04 ili e-mejl natasa.okilj@vojvodina.gov.rs .

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILjA”.

www.spriv.vojvodina.gov.rs