Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini

Institucija: Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP
Kategorija: Subvencije
Rok za prijavu: od 24.4.2015 do 2.9.2015
Opis programa:

Sredstva se odobravaju privrednim društvima, namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, odnosno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.
Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva:
– izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield), ili
– obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje pet godina od dana odobrenja zaključenja ugovora o dodeli sredstava (namenski brownfield), ili
– obavljanje delatnosti u postojećem objektu (brownfield) za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje pet godina od dana odobrenja zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade tehničke dokumentacije a maksimalno do iznosa navedenog, prema sledećoj skali:

– Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

– Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 2.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Dokumentacija
1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;
2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
3. Kopija overenog ugovora o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;
4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišljenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Agencije za privredne registre koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod);
6. Fotokopija rešenja o registraciji privrednog subjekta izdata od strane nadležnog organa;
7. Potvrda nadležnog poreskog organa da su izmirene sve dospele obaveze javnih prihoda– Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji;
8. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;
9. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
10. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački 6 u Pravo na subvencije.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u Budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu.
Kome je namenjen:

Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
1. Realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine u kome:
a) gradi nove proizvodne kapacitete, pri čemu investicija mora ostati na istom području, odnosno regionu najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte ili
b) obavlja delatnost u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup (namenski brownfield) ili
v) obavlja delatnost u postojećem objektu (brownfield)
U slučaju zakupa (podtačke b) i v)) zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.
2. Posluje u prerađivačkoj, osim u sektoru sintetičkih vlakana, ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, „Sl. gl. RS“ br. 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J);
3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat koji ispunjava uslove u pogledu vrednosti ulaganja i novih radnih mesta;
4. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
5. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;
6. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
7. Da u trenutku podnošenja prijave ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
8. Da se za dodelu subvencije javilo pre početka realizacije projekta
Kontakt:

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon 021/472-32-40).