Počinje zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja

Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je Projekat zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja i u toku je podnošenje zahteva za izdavanje KZO u svim filijalama i ispostavama Republičkog fonda.

Rok za zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja je 31.12.2016. godine.

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005-ispr. i 57/2011, 110/12-odluka US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14-odluka US) definisano je da osigurana lica pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju na osnovu overene zdravstvene knjižice, odnosno kartice zdravstvenog osiguranja. Rok za zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja je 31.12.2016. godine.

Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je Projekat zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja i u toku je podnošenje zahteva za izdavanje KZO u svim filijalama i ispostavama Republičkog fonda.

Prednosti KZO:

Uvođenje zdravstvenih kartica (KZO) onemogućiće zloupotrebe, tj. falsifikovanje isprave. Takođe, sigurnosni sistemi KZO obezbeđuju visoku zaštitu administrativnih podataka na čipu.KZO značajno olakšava proces overe KZO, bez potrebe da se overa, kao do sada, vrši odlaskom u filijalu/ispostavu RFZO. Promene ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese prebivališta, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja …) obavljaće se učitavanjem novih podataka na čip kartice, bez promene same isprave, odnosno dosadašnjeg izdavanja nove zdravstvene knjižice. Sada, svaka izmena podataka na zdravstvenoj knjižici podrazumevazamenu zdravstvene knjižice, što za RFZO predstavlja trošak.KZO omogućuje uspostavljanje sigurnih i efikasnih elektronskih servisa u RFZO. Za početak biće pojednostavljena provera datuma overe KZO od strane osiguranika i zdravstvenih ustanova korišćenjem elektronskih servisa.KZO obezbeđuje infrastrukturu za siguran pristup servisima koje će zdravstvene ustanove moći da uspostave (zakazivanje pregleda od kuće, elektronsko upućivanje pacijenata iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu, …).

Izgled i podaci na KZO

Izgled kartice zdravstvenog osiguranja kao i podaci koje se unose na čip i koje se mogu očitati, definisani su Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i o posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite (“Službeni glasnik RS”, br. 68/06, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 01/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 103/10, 89/11, 91/11-ispr., 34/12, 78/12, 81/12-ispr., 96/12, 98/12-ispr., 114/12, 110/13, 71 /14, 17 /15 – US).

Na kartici su vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice. Podaci koji se unose na čip pruzimaju se iz matične evidencije osiguranika (ime, prezime, JMBG, LBO, adresa, matična filijala RFZO, obveznik uplate doprinosa, period overe i drugi administrativni podaci).

Kartica ne sadrži podatke o pruženim uslugama u zdravstvenim ustanovama, podatke o lekovima dobijenim na recept, kao ni druge podatke o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja.

kartica-RFZO prednja strana

Podnošenje zahteva i uručivanje KZO

Zahtev za izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamenu postojećih zdravstvenih knjižica, podnosi se nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura podnošenja zahteva za izdavanje kartice, odnosno dokumentacija koju je potrebno priložiti, slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.

Osiguranik podnosi zahtev za izdavanje nove KZO na posebnom obrascu koji dobija u nadležnoj filijali/ispostavi, potpisuje ga (čime potvrđuje ispravnost i tačnost podataka), nakon čega se šalje zahtev za izradu nove KZO. Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO. Ukoliko osiguranik ne poseduje zdravstvenu knjižicu, odnosno novu KZO, a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje mu se Potvrda koja važi sve do uručivanja nove KZO, a najdalje mesec dana od dana podnošenja zahteva za KZO. Procedura je ista i ukoliko firma, odnosno obveznik uplate doprinosa, hoće da izvrši zamenu zdravstvenih knjižica za svoje zaposlene radnike, a zahtev se podnosi od strane poslodavca ili ovlašćenog lica firme, koji preuzima izrađene KZO.

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara. Navedeni iznos utvrđen je Odlukom o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice („Sl.glasnik RS“ br.131/14).

Za fizička lica (osiguranici i članovi porodice) poziv na broj se dobija na osnovu šifre opštine prebivališta:

Uplatilac: Ime i prezime, adresa stanovanja, mesto prebivališta
Svrha uplate: Troškovi za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja
Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje
Iznos: 400,00
Račun primaoca: 840-742362843-74
Poziv na broj: Svaka filijala/ispostava ima poseban poziv na broj

Pravno lice (poslodavac) koji vrši uplatu za izdavanje zdravstvenih kartica za zaposlene i članove porodica, kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine sedišta pravnog lica i PIB-a pravnog lica.
Uz dokaz o uplati, ovlašćeno lice dostavlja i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

Uplatilac: Naziv i sedište pravnog lica
Svrha uplate: Troškovi za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja
Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje
Iznos: 400,00
Račun primaoca: 840-742362843-74
Poziv na broj: kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine sedišta pravnog lica i PIB-a pravnog lica

Izrađena KZO osiguraniku se uručuje u nadležnoj filijali/ispostavi RFZO. Od tog trenutka KZO postaje jedina validna zdravstvena isprava koju osiguranik poseduje i sa kojom osiguranik može ostvariti svoje pravo na zdravstvenu zaštitu.

Sekcija za preuzimanje

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje možete preuzeti aplikacije za pregled kartica.

Čitač kartice zdravstvenog osiguranja (KZO)
U okviru Projekta zamene zdravstevnih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO), RFZO je obezbedio aplikaciju KZO čitač, koja služi za čitanje podataka sa KZO. Osim čitanja podataka, aplikacija obezbeđuje i korišćenje sledećih servisa:

Provera datuma overe KZO u sistemu RFZO;
Provera svih podataka na čipu KZO u infromacionom sistemu RFZO (ovaj servis zahteva unos PIN koda koji osiguranik dobija uz KZO).

Način provere validnosti kartice

Postoji više načina provere validnosti Kartice Zdravstvenog Osiguranja (u daljem tekstu KZO).

1. Putem aplikacije na sajtu Republičkog fonda;

2. Putem Veb servisa namenjenog zdravstvenoj ustanovi.

Svim ustanovama koje sa RFZO imaju potpisan Ugovor o korišćenju podataka, dostupan je vebservis za preuzimanje podataka iz informacionih sistema RFZO. Na ovaj način je omogućena automatska provera osiguranja za sve KZO kroz aplikaciju ustanove. Aplikacija zdravstvene ustanove, zahvaljujući integraciji sa informacionim sistemima RFZO preko veb servisa, automatski obavlja proveru do kada je KZO overena, korišćenjem podataka iz informacionih sistema Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Da bi se provera izvršila, potrebno je u odgovarajuću formu u programu uneti podatke o LBO ili broj KZO posle čega se dobijaju informacije o datoj KZO. Nije neophodno da ustanova ima čitač kartica. Za korišćenje ovakvog načina provere KZO neophodno je posedovanje Internet pristupa.

3. Putem aplikacije „KZO Čitač“

U pitanju je javno dostupna aplikacija koja očitava podatke upisane na karticu. Da bi se provera izvršila, potrebno je pokrenuti aplikaciju i u čitač kartica ubaciti KZO, a aplikacija će izlistati podatke na odgovarajućoj formi. Odabirom opcije za osvežavanje podataka, u aplikaciji se prikazuju poslednji, ažurni, podaci iz informacionog sistema RFZO. Za korišćenje ovakvog načina provere KZO, neohodno je posedovanje čitača kartica, kao i pristup Internetu. Aplikaciju možete preuzeti OVDE .

4. Kontaktiranjem organizacione jedinice Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Zdravstvena ustanova može kontaktirati organizacionu jedinicu RFZO na kojoj je osiguranik prijavljen radi sledećih dodatnih usluga. :
– opoziv izgubljene kartice;
– proveru datuma do kada je kartica “overena”.