Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga

Sl.glasnik RS br. 45/96, 48/96, 9/97, 6/99, 109/2009, 7/2010

Član 1

Privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe (u daljem tekstu: obveznik), vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – obrascu KEPU koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Knjiga evidencije).

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se posebno za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno poslovnu prostoriju.

Obveznik koji u okviru objekta, prodajnog mesta ili poslovne jedinice ima više odeljenja, vodi posebno Knjigu evidencije za svako odeljenje.

Član 2

Evidencijom u smislu ovog pravilnika smatra se i evidencija komisionih usluga koju obveznik komisionar preduzetnik vodi u skladu sa propisima o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata, pod uslovom da ta evidencija sadrži sve podatke propisane ovim pravilnikom i da je dostupna nadležnim organima kontrole u prodajnom objektu, odnosno prodajnom mestu.

Član 3

Obveznik je dužan da Knjigu evidencije, kao i propisanu dokumentaciju na osnovu koje se vrši knjiženje drži u objektu ili drugom prodajnom mestu.

Član 4

Knjiga evidencije je povezana.

Obveznik overava Knjigu evidencije i numeriše stranice rednim brojevima pre unošenja podataka.

Ako se Knjiga evidencije vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i overeni.

Radi dostupnosti evidencije nadležnim kontrolnim organima, vrši se dodatno odštampavanje podataka iz računara.

Član 5

U knjigu evidencije unose se podaci o poslovnim promenama vezanim za promet robe i vršenje usluga (nabavka, prodaja, povraćaj, otpis, rashod, promena cena itd.) najdocnije narednog dana za prethodni dan.

Primljenom robom ne sme se raspolagati pre evidentiranja u Knjizi evidencije, osim dnevnom štampom, pasterizovanim mlekom i osnovnim vrstama hleba (hleb za dnevnu potrošnju), koje se mogu staviti u promet po kalkulisanim cenama u skladu sa zakonom i drugim propisom, pre evidentiranja zaduženja, s tim da se evidentiranje zaduženja izvrši najkasnije do kraja radnog vremena na dan prijema te robe u prodajnom prostoru, prostoriji, odnosno prodajnom mestu.

Član 6

Knjiženje u Knjizi evidencije vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture, dostavnice, prijemnice, dnevnog izveštaja fiskalne kase, odnosno fiskalnog dokumenta, zapisnika, popisne liste, reversa, potvrda, ugovora o izvršenoj usluzi i dr.), a obveznik – komisionar i na osnovu prijemno-evidencionog lista – obrasca KR i evidencije isplaćene i vraćene robe – obrasca KR-1, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Podaci o prijemu, isplati i vraćanju robe komitentu – fizičkom licu moraju biti usklađeni sa podacima iz dnevnog izveštaja o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica – obrazac KRI i dnevnog izveštaja isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima – obrazac KRI-1, koje komisionar sačinjava u skladu sa ovim pravilnikom.

Obveznik – komisionar sačinjava dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica na obrascu KRI i dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima – KRI-1, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrazac KRI sadrži: podatke o komisionaru (poslovno ime, sedište), mesto poslovanja gde se nalazi prodajni prostor komisionara za koji se vodi evidencija o prijemu robe od komitenata – fizičkih lica i opštinu u kojoj se to mesto nalazi; datum i broj dnevnog izveštaja o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata – fizičkih lica koji se upisuje hronološkim redom; redni broj, ime i prezime komitenta, adresu stanovanja i broj telefona komitenta; broj lične karte, JMBG komitenta; vrstu robe i jedinicu mere; količinu robe primljene na dan sačinjavanja izveštaja, vrednost te robe koja pripada komitentu bez PDV (posebno za robu uvoznog porekla na osnovu dokaza o plaćenoj carini i za ostalu robu na osnovu odgovarajućeg dokaza o poreklu), ukupnu vrednost koja pripada komitentu bez PDV po osnovu primljene robe u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja, ukupnu vrednost, vezu sa prethodnim KRI obrascima koji sadrži podatke o prethodnom prijemu robe na komisionu prodaju od istog komitenta fizičkog lica u tekućoj godini (broj obrasca KRI/redni broj komitenta); opis, broj i datum dokaza o poreklu robe (fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, dokaz o plaćenoj carini, drugi dokaz koji sadrži podatke o poreklu i svojstvima proizvoda radi informisanja potrošača u smislu propisa o bezbednosti proizvoda i zaštiti potrošača); zbir iznosa u kolonama koje sadrže podatke o vrednosti koje pripadaju svim komitentima – fizičkim licima od kojih se prima roba na komisionu prodaju u toku dana za koji se sačinjava izveštaj, ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo knjiženje; potpis i pečat komisionara.

Obrazac KRI-1 sadrži: podatke o komisionaru (poslovno ime, sedište), mesto poslovanja gde se nalazi prodajni prostor komisionara za koji se vodi evidencija isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima i opštinu u kojoj se to mesto nalazi; datum i broj dnevnog izveštaja isplaćene i vraćene robe komitentima fizičkim licima koji se upisuje hronološkim redom; redni broj, ime i prezime komitenta, adresu stanovanja i broj telefona komitenta; broj lične karte, JMBG komitenta; vrstu robe i jedinicu mere; količinu prodate, odnosno vraćene robe; vrednost robe koja se vraća komitentu na dan sačinjavanja izveštaja; potpis komitenta; ukupnu vrednost robe koja je vraćena komitentu u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja; iznos isplaćen sa računa komisionara na račun komitenta na dan sačinjavanja izveštaja; dokaz o isplati preko računa; vezu sa prethodnim obrascima KRI-1 koji sadrže podatke o prethodno vraćenoj i/ili isplaćenoj robi istom komitentu – fizičkom licu u tekućoj godini (broj Obrasca KRI-1/redni broj komitenta); zbir iznosa u kolonama koje sadrže podatke o vrednosti vraćene robe, odnosno isplaćenim iznosima komitentima – fizičkim licima za prodatu robu, ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo knjiženje, potpis i pečat komisionara.

Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu i, pored ostalog, obavezno sadrži podatke o odgovornom licu koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu).

Otpremnica, faktura, dostavnica, prijemnica ili druga odgovarajuća isprava za robu obavezno sadrži: naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca, mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu, broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji i datum izdavanja isprave, naziv i adresu primaoca robe i potpis lica koje je robu zaprimilo, naziv robe, količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i podatke o prevozniku robe.

Član 7

Knjiga evidencije vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka.

Knjiga evidenicije vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu prometa robe i usluga, po hronološkom redu.

Za uredno i ažurno vođenje Knjige evidenicje na način propisan ovim pravilnikom i za obezbeđenje njene dostupnosti odgovorno je lice koje se zadužuje robom: poslovođa, šef odeljenja, odnosno preduzetnik.

Član 8

U Knjizi evidencije knjiženje promena vrši se na sledeći način:

1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi. Ove isprave se odlažu po redosledu;

2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja (dan i mesec);

3) u koloni 3 daje se opis knjiženja promene. Upisuje se naziv, broj i datum dokumenta, a pri knjiženju nabavke robe i naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište dobavljača;

4) u kolonu 4 knjiži se zaduženje obveznika u tom objektu – prodajnom mestu i to:

a) obveznik – trgovac u kolonu 4 upisuje vrednost nabavljene (zaprimljene) robe i to za trgovinu na malo po maloprodajnim cenama, a za trgovinu na veliko, po veleprodajnim cenama, sve na osnovu kalkulacija, sa porezom na dodatu vrednost, ako je trgovac obveznik poreza na dodatu vrednost.

Kalkulacija cena kao osnov knjiženja nabavljene robe za trgovinu na malo i trgovinu na veliko, sačinjava se na osnovu propisanih isprava o nabavci robe (faktura, otpremnica, dostavnica, prijemnica).

U kolonu 4 upisuju se i podaci o: promeni cene robe usled nivelacije ili promene stope poreza na dodatu vrednost, vraćanju, otpisu ili rashodu robe (kalo, rastur, lom i kvar i dr.). Knjiženje u slučaju promene cene robe vrši se na osnovu popisa, a u slučaju vraćanja, otpisa ili rashoda robe – na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave.

Na osnovu izvršenog popisa, odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave, za iznos kojim se uvećava vrednost robe, vrši se knjiženje kao i pri nabavci robe, a u slučaju smanjenja vrednosti robe vrši se storniranje crvenim stornom (ispisivanje iznosa koji se zaokružuje). Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira;

Izuzetno od stava 1. ove podtačke, ako se u trgovini na veliko zalihe robe vode po nabavnim cenama ili po veleprodajnim cenama bez poreza na dodatu vrednost u skladu sa propisima o računovodstvu, zaduženje u koloni 4. u trgovini na veliko može se vršiti po tim cenama, s tim da se prilikom knjiženja prodaje robe, istovremeno, zadužuje kolona 4. na odgovarajući način shodno dokumentu o razduženju.

b) Obveznik – komisionar u kolonu 4 upisuje vrednost primljene robe po svojim prodajnim cenama (sa porezom na dodatu vrednost i provizijom), a na osnovu propisanog dokumenta o prijemu robe prijemno-evidencionog lista komisione robe – obrazac KR, uz koji se prilažu isprave o kvalitetu i isprave o nabavci robe kada se roba prima u komisionu prodaju od strane pravnog lica ili preduzetnika, odnosno dokaz o poreklu robe kada se roba prima u komisionu prodaju od strane komitenta fizičkog lica (fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, dokaz o plaćenoj carini, drugi dokaz koji sadrži podatke radi informisanja potrošača o poreklu i drugim svojstvima proizvoda u smislu propisa o bezbednosti proizvoda i zaštiti potrošača).

Obrazac KR vodi se posebno za svakog komitenta, numeriše se hronološkim redom, popunjava se u tri primerka od kojih se jedan primerak uručuje komitentu, a u gornjem desnom uglu obrasca upisuje se broj pod kojim je izvršeno knjiženje u Knjizi evidencije, a za komitenta – fizičko lice i broj odgovarajućeg Obrasca KRI.

Redni broj pod kojim je obrazac KR proknjižen u Knjizi evidencije komisionar ističe sa prodajnom cenom na robi.

Podatke iz Obrasca KRI o komitentu – fizičkom licu, poreklu proizvoda primljenih na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica i druge podatke za informisanje potrošača u smislu propisa o bezbednosti proizvoda i zaštiti potrošača, komisionar navodi na deklaraciji proizvoda.

Obrazac KRI se popunjava u jednom primerku.

Ako se roba vraća komitentu, komisionar vrši storniranje crvenim stornom, a prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima od ukupnog zbira.

v) obveznik – skladištar u kolonu 4 upisuje vrednost robe primljene na skladištenje po ceni po kojoj se on zadužuje s tom robom, a na osnovu dokumenta o prijemu robe – zaduženju;

g) ostali obveznici koji vrše usluge u prometu robe (zastupanje, konsignacija, kontrola kvaliteta i dr.) u kolonu 4 upisuju vrednost primljene robe po ceni po kojoj se oni zadužuju sa tom robom, a na osnovu dokumenta o prijemu – zaduženju;

5) u kolonu 5 se upisuje razduženje objekta – prodajnog mesta po osnovu prometa robe i usluga koje se u njemu vrše:

a) obveznik – trgovac u kolonu 5 upisuje iznos dnevnog prometa i to:

– za robu prodatu u gotovom i za čekove građana – na osnovu iznosa evidentiranog preko fiskalne kase, u fiskalnom računu, računu i drugom dokumentu o gotovinskoj naplati prodate robe;

– za robu koja se naplaćuje preko računa – na osnovu iznosa fakture i drugih dokumenata o prodaji robe;

– za naftu i naftne derivate u prometu na malo i na veliko, knjiženje se vrši na osnovu dnevnog pumpnog izveštaja na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik – obrazac DPI i čini njegov sastavni deo, a koji sadrži: stanje zaliha od prethodnog dana, ulaz goriva u toku dana, izlaz goriva istočenog preko pumpnog automata ili mernih instalacija za istakanje tečnih goriva iz rezervoara i stanja zaliha na kraju dana, prema vrstama goriva i po rezervoarima.

Za ostvareni dnevni promet sastavlja se specifikacija za robu prodatu u gotovom i za robu koja se naplaćuje preko računa.

Razlika zbira između kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrednosti robe na zalihama u prodajnom objektu, odnosno poslovnoj jedinici ili drugom prodajnom mestu;

b) Obveznik – komisionar u kolonu 5 evidentira razduženje na osnovu evidencije isplaćene i vraćene komisione robe – obrazac KR-1, dnevnog izveštaja isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima – obrazac KRI-1, kao i na osnovu dnevnog izveštaja fiskalne kase, odnosno fiskalnog dokumenta o razduženju.

Obrazac KR-1 vodi se posebno za svakog komitenta, numeriše se hronološki, popunjava se u tri primerka od kojih se jedan uručuje komitentu, a u gornjem desnom uglu se upisuje broj pod kojim je proknjižen u Knjizi evidencije.

Obrazac KRI-1 se popunjava u jednom primerku.

v) obveznik – skladištar u kolonu 5 upisuje vrednost robe izdate sa skladištenja, a na osnovu dokumenta o razduženju;

g) ostali obveznici koji vrše usluge u prometu robe u kolonu 5 upisuju vrednost isporučene, dopremljene, odnosno izdate robe, a na osnovu dokumenta o razduženju.

6) u kolonu 6. upisuju se uplate na račun na osnovu prometa robe i usluga u prometu robe i to odvojeno:

– uplate pazara u gotovom novcu, na osnovu dokumentacije o uplati na račun, odnosno potvrde i specifikacije o predaji licu zaduženom za uplatu na račun privrednog subjekta;

– uplate pazara u čekovima građana, na osnovu dokumentacije o predaji čekova na realizaciju, odnosno na osnovu potvrde o predaji čekova licu zaduženom za njihovu realizaciju u korist računa privrednog subjekta;

– bezgotovinske uplate za robu, ako se te uplate prate u prostoru, odnosno u prostoriji za koje se vodi knjiga evidencije prema dokumentaciji o tim uplatama koja se nalazi u tom prostoru, odnosno prostoriji u skladu sa poslovnim odlukama privrednog subjekta donetim na osnovu zakona i drugih propisa.

Član 9

U Knjizi evidencije vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos sa prethodne strane.

Član 10

Obveznici koji imaju robu na zalihama vrše popis robe shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima.

Stanje utvrđeno u smislu stava 1. ovog člana upoređuje se sa stanjem koje se dobija saldiranjem kolona 4 i 5 u Knjizi evidencije. Ako postoji razlika, obveznik evidentira u Knjizi evidencije i to: višak u kolonu zaduženja, a manjak u kolonu razduženja.

Član 11

Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu, vrši se zaključivanje Knjige evidencije. Krajnji saldo predstavlja vrednost robe koja se prenosi kao početno stanje u narednu godinu.

Zaključivanje Knjige evidencije vrši se na poslednjoj strani poslednjih knjiženja za proteklu poslovnu godinu.

Zaključivanje Knjige evidencije obveznik overava potpisom odgovornog lica i pečatom.

Član 12

Knjiga evidencije i dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja čuva se u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga

(„Sl. glasnik RS“, br. 109/2009)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2010. godine.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga

(„Sl. glasnik RS“, br. 7/2010)

Član 4

Obveznik – komisionar koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika ima na zalihama robu primljenu od komitenata fizičkih lica zaključno sa 31. decembrom 2009. godine, dužan je da popisne liste po komitentima fizičkim licima sa prijemno-evidencionim listovima – Obrascima KR po kojima je ta roba zadužena sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, dostavi Ministarstvu trgovine i usluga, preko odeljenja tržišne inspekcije za okružnu područnu jedinicu gde se nalazi sedište obveznika – komisionara, najkasnije u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Evidencija prenetog stanja robe iz stava 1. ovog člana i prodaje te robe vodi se na osnovu dokumentacije sačinjene u skladu sa propisima o evidenciji prometa robe i usluga koji su važili na dan 31. decembra 2009. godine najkasnije do 31. marta 2010. godine.

Po isteku roka iz stava 2. ovog člana evidencija o nabavci i prodaji robe iz stava 1. ovog člana vodi se u skladu sa propisima o evidenciji prometa robe i usluga koji se primenjuju od 1. januara 2010. godine.

O obimu prometa i stanju robe iz stava 1. ovog člana na dan 31. marta 2010. godine, obveznik – komisionar je dužan da dostavi izveštaj Ministarstvu trgovine i usluga, preko odeljenja tržišne inspekcije za okružnu područnu jedinicu gde se nalazi sedište obveznika – komisionara, najkasnije do 5. aprila 2010. godine.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac KEPU

OBVEZNIK: ____________________________
OBJEKAT-PRODAJNO MESTO: _____________
MESTO:_______________________________

KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA ZA ________ GODINU

Red. br. Datum knjiženja
(dan i mesec)
Opis knjiženja
(naziv, broj i datum dokumenta)
Iznos dinara
zaduženje razduženje uplata na račun
1 2 3 4 5 6
DONOS
SVEGA ZA PRENOS

 

M.P. ODGOVORNO LICE

Obrazac KR

Komisionar

 

Mesto Red. br. iz KEPU

 

Opština Broj KRI ______ za komitenta fizičko lice

PRIJEMNI – EVIDENCIONI LIST BROJ _________________

Red. br. Naziv robe Datum prijema robe Jedinica mere Količina primljene robe Vrednost koja pripada komintentu bez PDV Ukupna provizija (dodata vrednost) Obračunat PDV Prodajna vrednost sa PDV (7+8+9) Prodajna cena robe sa PDV (10:5)
po jedinici proizvoda za ukupnu količinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SVEGA

 

Komitent Komisionar
fizičko lice pravno lice-preduzetnik
M.P.
(potpis, br.lk, adresa) (naziv-poslovno ime i sedište)

Obrazac KRI

Komisionar ____________________
Mesto / Opština _________________
DATUM: _______________________

Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
BROJ _______________

Red. broj Ime i prezime komitenta, adresa stanovanja, broj telefona Broj lične karte i JMBG Vrsta robe i jedinica mere Količina primljene robe na dan sačinjavanja izveštaja Vrednost koja pripada komintentu bez PDV za robu primljenu na dan sačinjavanja izveštaja Ukupna vrednost robe koja pripada komitentu u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja UKUPNO
-DIN-
Veza sa prethodnim brojevima KRI- /Redni brojevi iz KRI Opis, broj i datum dokaza o poreklu robe
Za robu uvoznog porekla na osnovu dokaza o plaćenoj carini Za ostalu robu na osnovu dokaza o poreklu
1 2 3 4 5 6 7 8 9(6+7+8) 10 11
1
2
3
SVEGA:

 

Ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo knjiženje:_____________ MP Komisionar

Obrazac KRI-1

Komisionar ____________________
Mesto / Opština _________________
DATUM: _______________________

Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima
BROJ ______________

Red. broj Ime i prezime komitenta, adresa stanovanja, broj telefona Broj lične karte i JMBG Vrsta robe i jedinica mere Količina prodate robe za isplatu/ vraćene robe Vrednost robe koja se vraća komitentu na dan-datum izveštaja Ukupna vrednost robe koja je vraćena komitentu u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja UKUPNO -DIN- Isplaćeno sa računa komisionara na račun komitenta (za robu iz kolone 5) Veza sa prethodnim brojevima KRI-1 /Redni brojevi iz KRI-1
Vrednost Potpis komitenta
1 2 3 4 5 6 7 8 9(6+8) 10 11
Iznos:Izvod br.
Iznos:Izvod br.
Iznos:Izvod br.
SVEGA:

 

Ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo knjiženje:_____________ Komisionar

Obrazac KR-1

Red. br. iz KEPU__________

EVIDENCIJA ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE BR. ___________

Redni
broj
Naziv robe Br. obras. KR o prijemu robe Isplaćeno komitentu Vraćena roba komitentu Potpis komitenta
Datum Iznos Datum Količina Vred. sa por. i provizijom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SVEGA:

VLASNIKU – komitentu izvršen povraćaj neprodate robe ili izvršena isplata u celosti dana ___________

KOMITENT
Fizičko lice Pravno lice, M.P. KOMISIONAR
(potpis, br. l.k. adresa) (naziv i sedište)

Obrazac DPI

(naziv pravnog lica – preduzetnika) Red. broj ________ iz KEPU

DNEVNI PUMPNI IZVEŠTAJ BR. __________

Velikoprodaja – Maloprodaja nafte i naftnih derivata
Skladište – Benzinska stanica: ______________, dana ___________ godine

Rezervoar

Vrsta tečnog goriva

Stanje zaliha iz preth. DPI br.

Prijem goriva – utočeno u rezervoar dana ____ u ____ čas.

Ukupne količine goriva u rezervoaru

Izlaz – istočeno preko pumpnog automata

Stanje zaliha na kraju dana _____ u _____ časova

Voda u rezervoaru

Istočeno – vraćeno gorivo u rezervoar prilikom baždarenja

Fabr. br. pumpnog automata

Stanje brojčanika na početku dana

Stanje brojčanika na kraju dana

Istočeno preko brojčanika pump. automata

Cena po litru

Vrednost istočenog goriva u novim din.

1

2

3

4

(3+4)5

6

7

8

(8-7)9

10

(9×10)11

12

13

14

Broj: ____ MB cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ MB cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ MB cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ MB cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ BMB cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ BMB cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ D cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ D cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ EL cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Broj: ____ EL cm ____
lit. ___
Po dok. br. ___
lit. _____
cm ____
lit. ____
cm ____
lit. ___
B. zap. ______
lit. ____
Napomena: Neispravan pumpni automat fab. br. ___, nije u funkciji od dana ____, a stanje brojčanika po prestanku rada je ____
Izvršena je popravka pumpnog automata fabr. br. ____ i u funkciji je od dana ____, a stanje brojčanika na početku rada je _____
Vrednost ostalih prodatih naf. derivata za koje se plaća akciza __________________________________
Primedba: __________________________________________________________________

PRIMIO KONTROLISAO PREDAO