ZAKON O DUVANU

(“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 – usklađeni izn., 69/2012 – usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 – usklađeni izn., 64/2013 – usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 – usklađeni izn., 79/2014 – usklađeni izn. i 5/2015 – usklađeni izn.)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje, obrade i stavljanja u promet duvana i obrađenog duvana, kao i proizvodnje, razvrstavanja i prometa duvanskih proizvoda i vođenja registara, evidencionih lista i evidencija; određuju se vrste podataka o sastavu i obeležavanju duvanskih proizvoda; obrazuje se Uprava za duvan i uređuje nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) duvan čine listovi kultivisane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stepenima biljne proizvodnje, obrade i pakovanja, koji ne služe krajnjoj potrošnji (neobrađeni duvan);

2) obrađeni duvan jeste duvan obrađen tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom, i to: celi obrađeni list duvana (kada su u pitanju orijentalni ili poluorijentalni duvani), delovi plojke/stripsa i rebra (kada su u pitanju duvani tipa virdžinija i berlej) i sitnjavina, odnosno manji komadi plojke (kada su u pitanju svi tipovi duvana), osim duvanske folije ili rekonstituisanog duvana koji spada u proizvode na bazi duvana;

3) duvanski proizvodi jesu proizvodi koji po kvalitetu zadovoljavaju standarde propisane zakonom, i to: cigare i cigarilosi, cigarete, duvan za pušenje i ostali duvanski proizvodi.

(1) Cigare i cigarilosi jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i koji su u celini izrađeni od prirodnog duvana;

b) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i čiji je spoljni omotač od prirodnog duvana;

v) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 1,2 grama i čiji se omotač zavija spiralno, pod oštrim uglom od najmanje 30o u odnosu na uzdužnu osu cigare;

g) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 2,3 grama i čiji obim najmanje jedne trećine njene dužine nije manji od 34 mm.

(2) Cigarete jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju, a koji ne spadaju u cigare i cigarilose iz tačke 3) podtačka (1);

b) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;

v) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način uvijaju u papir za cigarete.

Svitak iz tačke 3) podtačka (2) podrazumeva dve cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 9 cm, ali ne prelazi 18 cm, tri cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 18 cm, ali ne prelazi 27 cm, i tako dalje.

(3) Duvan za pušenje jeste:

a) duvan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;

b) duvan koji je namenjen za prodaju u trgovini na malo, a koji ne spada u proizvode iz podtač. (1) i (2) i koji se može pušiti.

(4) Ostali duvanski proizvodi jesu:

a) duvan namenjen za prodaju u trgovinama na malo, koji se može koristiti bez dalje industrijske obrade i koji je specijalno pripremljen za žvakanje i šmrkanje, ali ne i pušenje;

b) proizvodi koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (1) ili podtačke (3) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona, tretiraju kao cigarete ili duvan za pušenje;

v) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (2) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona tretiraju kao cigare i cigarilosi ako ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

– imaju omotač od prirodnog duvana,

– imaju omotač i povoj od duvanske folije,

– imaju omotač od duvanske folije;

g) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (4) pod a);

4) domaći duvanski proizvodi jesu duvanski proizvodi proizvedeni u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) od strane lica koje je upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom;

5) proizvodnja duvana jeste proizvodnja rasada duvana, gajenje duvana na njivi, berba, sušenje, sortiranje i pakovanje duvana kod proizvođača duvana;

6) obrada duvana jeste sređivanje, fermentacija, kao i druge radnje u tehnološkom postupku obrade i pakovanja duvana;

7) proizvodnja duvanskih proizvoda jeste industrijski postupak u pripremi, proizvodnji i pakovanju proizvoda iz tačke 3) ovog člana;

8) proizvođač duvana jeste privredni subjekt ili fizičko lice koje proizvodi duvan i koje je upisano u Registar proizvođača duvana, odnosno u Evidencionu listu proizvođača duvana;

9) obrađivač duvana jeste privredni subjekt koji obrađuje duvan, i koji je upisan u Registar obrađivača duvana;

10) proizvođač, trgovac na veliko, odnosno trgovac na malo duvanskim proizvodima jeste privredni subjekt, koji proizvodi, prodaje na veliko ili na malo proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, kao i u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima;

11) uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredni subjekt, koji uvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač. 1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda;

12) izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredni subjekt, koji izvozi proizvode iz tač.1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda;

13) promet duvana, odnosno obrađenog duvana jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, odnosno obrađenog duvana;

14) promet duvanskih proizvoda jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvanskih proizvoda;

15) povezano lice jeste lice koje ima svojstvo povezanog lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

II UPRAVA ZA DUVAN

Obrazovanje

Član 3

Obrazuje se Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Uprava).

Nadležnost

Član 4

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana, odnosno obrađenog duvana;

2) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za promet (trgovina na veliko, trgovina na malo, uvoz i izvoz) duvanskih proizvoda;

3) utvrđuje ispunjenost uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza;

4) vodi registre i evidencione liste;

5) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno obrađenog duvana kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima;

6) sarađuje sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda;

7) prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda;

8) stara se o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se izdaje ta dozvola, utvrđuje ispunjenost uslova za obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se ta dozvola obnavlja, odnosno oduzima;

9) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom i izdaje dokaz o tome da je proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda prijavio Upravi maloprodajne cene duvanskih proizvoda;

10) učestvuje u pripremi nacrta izmena i dopuna ovog zakona i mišljenja o primeni ovog zakona;

10a) učestvuje u pripremi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog zakona iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

III REGISTRI, EVIDENCIONE LISTE I EVIDENCIJE

Registri

Član 5

Registri koji se vode u skladu sa ovim zakonom jesu:

1) Registar proizvođača duvana;

2) Registar obrađivača duvana;

3) Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

4) Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

5) Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

6) Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

7) Registar o markama duvanskih proizvoda.

Registre iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

U registre iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: poslovno ime, odnosno naziv subjekta upisa, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), i drugi podaci od značaja za poslovanje subjekta upisa.

Lica o kojima se vode registri iz stava 1. ovog člana, dužna su da Upravi prijave svaku promenu podataka upisanih u registar najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja registara iz stava 1. ovog člana.

Evidencione liste

Član 6

Evidencione liste koje se vode u skladu sa ovim zakonom jesu:

1) Evidenciona lista o fizičkim licima – proizvođačima duvana;

2) Evidenciona lista o trgovcima na malo duvanskim proizvodima.

Evidencione liste iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

U Evidencione liste iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: ime i prezime i adresa fizičkog lica, poslovno ime, odnosno naziv subjekta upisa, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), JMBG, odnosno matični broj i drugi podaci od značaja za poslovanje subjekta upisa.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima dužan je da Upravi prijavi svaku promenu podataka upisanih u evidencionu listu najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencionih lista iz stava 1. ovog člana.

Evidencije

Član 7

Lica upisana u registre iz člana 5. ovog zakona, odnosno evidencione liste iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da vode posebnu evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i da ih čuvaju pet godina.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 3) do 6) ovog zakona i lica upisana u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da Upravi dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se dostavlja izveštaj.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavljaju tromesečne izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana dostavljaju se najkasnije u roku od deset dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, dužna su da, na zahtev Uprave, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, u roku koji Uprava odredi.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača i obrađivača duvana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

IV PROIZVODNJA I OBRADA DUVANA

Tipovi i seme duvana

Član 8

Na teritoriji Republike proizvode se sledeći tipovi duvana: virdžinija, berlej, orijental i poluorijental.

U okviru tipova iz stava 1. ovog člana, na teritoriji Republike gaje se sorte koje se nalaze na listi sorti poljoprivrednog i šumskog bilja koja se utvrđuje u skladu sa propisima o semenu.

Proizvođači duvana su dužni da za proizvodnju rasada duvana koriste seme duvana proizvedeno u skladu sa propisima o semenu.

Seme duvana, odnosno rasad duvana može da nabavi samo proizvođač duvana koji ispunjava uslove za proizvodnju duvana i koji je upisan u Registar proizvođača duvana.

1. Proizvođači duvana

Uslovi

Član 9

Proizvodnjom duvana može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima najmanje 5 ha obradivih površina u vlasništvu, pod zakupom, odnosno u kooperaciji sa fizičkim licem-proizvođačem duvana;

3) da ima tehničke mogućnosti za poljoprivrednu obradu i pripremu zemljišta za setvu, berbu, sušenje, sortiranje, pakovanje i druge neophodne radnje do pripreme duvana za obradu;

4) da ima zaključene predugovore/ugovore sa obrađivačima duvana;

5) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno trgovine duvanom;

6) da ima obezbeđen odgovarajući prostor za smeštaj duvana, ako namerava da se bavi i otkupom duvana.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) dokaz da ima najmanje 5 ha obradivih površina;

3) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana;

4) sve predugovore/ugovore zaključene sa obrađivačima duvana, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar obrađivača duvana;

5) uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

6) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu obezbeđivanja odgovarajućeg prostora za smeštaj duvana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana.

Rešenje iz stava 5. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Fizičko lice – proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno sa obrađivačem duvana koji je istovremeno upisan u Registar obrađivača duvana i Registar proizvođača duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 6) ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 10

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana (u daljem tekstu: dozvola za proizvodnju duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar proizvođača duvana

Član 11

Upis u Registar proizvođača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se ugovori zaključeni sa obrađivačem duvana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar proizvođača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvana, proizvođač duvana može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvana.

Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvana

Član 12

Proizvođač duvana može da obnovi dozvolu za proizvodnju duvana, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, proizvođač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost proizvodnje duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana

Član 13

Dozvola za proizvodnju duvana oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom;

4) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar proizvođača duvana.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra proizvođača duvana

Član 14

Proizvođač duvana briše se iz Registra proizvođača duvana, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra proizvođača duvana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti obrađivača duvana sa kojim je proizvođač duvana koji je brisan iz Registra proizvođača duvana imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Član 15

(Brisano)

Evidencija

Član 16

Proizvođač duvana dužan je da vodi evidenciju podataka koji se odnose na proizvodnju i promet duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona.

Obaveze proizvođača duvana

Član 16a

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana upisanom u Registar obrađivača duvana, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanom u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Fizičko lice – proizvođač duvana koji je upisan u Evidencionu listu o fizičkim licima – proizvođačima duvana dužan je da duvan prodaje isključivo licu sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor iz člana 9. stav 9. ovog zakona.

Duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

2. Obrađivači duvana

Uslovi

Član 17

Obradom duvana može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima sopstvene prostorije za otkup duvana, smeštaj otkupljenog duvana, sređivanje, obradu i klasifikaciju duvana;

3) da ima sopstvenu opremu za obradu duvana;

4) da ima sopstvenu laboratoriju ili zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvana;

5) da ima zaključene predugovore/ugovore sa proizvođačima duvanskih proizvoda;

6) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje duvana, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili obrađenim duvanom.

Ako privredni subjekt vrši prevoz duvana sopstvenim prevoznim sredstvom, to prevozno sredstvo mora biti vidno označeno da se radi o prevozu duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2), 3), 4) i stava 2. ovog člana;

3) sve predugovore/ugovore zaključene sa proizvođačima duvanskih proizvoda, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

4) uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Privredni subjekt dužan je da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu najmanje jedne sorte duvana.

Ako privredni subjekt ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu više od jedne sorte duvana, može da, za sorte duvana za koje ne ispunjava uslove, zaključi ugovor o usluzi obrade duvana sa privrednim subjektom koji te uslove ispunjava.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti obrade duvana.

Rešenje iz stava 8. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Protiv zaključka iz stava 8. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvana, odnosno obrađenog duvana, mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 18

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti obrade duvana (u daljem tekstu: dozvola za obradu duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar obrađivača duvana

Član 19

Upis u Registar obrađivača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za obradu duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se ugovori zaključeni sa proizvođačima duvanskih proizvoda.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar obrađivača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar obrađivača duvana, obrađivač duvana može da otpočne da obavlja delatnost obrade duvana.

Obnavljanje dozvole za obradu duvana

Član 20

Obrađivač duvana može da obnovi dozvolu za obradu duvana, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, obrađivač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost obrade duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za obradu duvana

Član 21

Dozvola za obradu duvana oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili obrađenim duvanom;

4) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar obrađivača duvana.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za obradu duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra obrađivača duvana

Član 22

Obrađivač duvana briše se iz Registra obrađivača duvana i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole;

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole;

4) ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača duvana pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili obrađenim duvanom;

5) ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača duvana pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra obrađivača duvana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti proizvođača duvanskih proizvoda sa kojim je obrađivač duvana koji je brisan iz Registra obrađivača duvana imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Rukovođenje tehnološkim procesom

Član 23

Obrađivač duvana dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje i obrade duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koji rukovodi procesom proizvodnje i obrade duvana.

Procena kvaliteta duvana

Član 24

Ako proizvođač duvana, odnosno fizičko lice – proizvođač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane obrađivača duvana sa kojim je zaključio ugovor o otkupu duvana, može u roku od 24 časa od obavljene procene kvaliteta podneti zahtev za novu procenu kvaliteta duvana akreditovanoj domaćoj ili stranoj laboratoriji.

Troškove procene kvaliteta duvana od strane ovlašćene laboratorije snosi lice iz stava 1. ovog člana koje je podnelo zahtev za procenu kvaliteta duvana.

Ako proizvođač duvana, odnosno fizičko lice – proizvođač duvana ili obrađivač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane akreditovane laboratorije, može u roku od 24 časa od obavljene procene kvaliteta podneti zahtev za novu procenu kvaliteta duvana drugoj akreditovanoj domaćoj ili stranoj laboratoriji.

Laboratorija iz stava 3. ovog člana dužna je da procenu kvaliteta duvana izvrši u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.

Troškove procene kvaliteta duvana iz stava 3. ovog člana snose proizvođač duvana ako se potvrdi procena obrađivača, a ako se ne potvrdi procena obrađivača, troškove procene snosi obrađivač duvana.

Procena kvaliteta laboratorije iz stava 3. ovog člana je konačna i obavezujuća za sva lica iz stava 1. ovog člana.

Duvan čiji je kvalitet osporen, ostaje na čuvanju u skladištu obrađivača duvana do kraja procene laboratorije iz stava 3. ovog člana.

Promet i evidencija

Član 25

Obrađivač duvana, pored delatnosti obrade duvana, može da obavlja i delatnost prometa obrađenog duvana.

Obrađivač duvana dužan je da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom obrađenog duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona, a naročito o:

1) količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje ako je istovremeno i proizvođač duvana upisan u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom;

2) količini i kvalitetu otkupljenog duvana od proizvođača duvana, odnosno uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom;

3) količini i kvalitetu proizvedenog, obrađenog i prodatog duvana po tipovima i klasama.

Obaveze obrađivača duvana

Član 25a

Obrađivač duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana dužan je da obrađeni duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda upisanom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanom u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Obrađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

V PROIZVODNJA I PROMET DUVANSKIM PROIZVODIMA

1. Proizvođači

Uslovi

Član 26

Proizvodnjom duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je dobio dozvolu za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda) izdaje se po sprovedenom javnom tenderu.

Postupak javnog tendera

Član 27

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom o raspisivanju javnog tendera koju donosi Uprava uz saglasnost Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se u skladu sa projektovanom makroekonomskom politikom, fiskalnim interesom i tržišnim prilikama.

Postupak javnog tendera obuhvata naročito: pripremu tenderske dokumentacije, objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponuda, podnošenje i prijem ponuda, otvaranje i ocena ponuda, utvrđivanje liste ponuđača i formiranje konačne tender liste.

Postupak javnog tendera sprovodi tenderska komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stručne poslove u vezi pripreme i sprovođenja javnog tendera obavlja Uprava.

Tenderska dokumentacija sadrži naročito: javni poziv, podatke o stanju na domaćem tržištu duvana i duvanskih proizvoda, obrazac ponude, elemente za vrednovanje ponude, podatke o sredstvu finansijskog obezbeđenja i uslove za učešće na javnom tenderu.

Vlada bliže uređuje postupak javnog tendera, kriterijume za obrazovanje tenderske komisije, sadržinu tenderske dokumentacije i elemente za vrednovanje ponuda.

Javni poziv

Član 28

Javni poziv za učešće na javnom tenderu objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije” i najmanje u jednom dnevnom listu.

O objavljivanju javnog poziva iz stava 1. ovog člana stara se Uprava.

Javni poziv sadrži uslove pod kojima se stiče pravo učešća na javnom tenderu, kao i druge podatke od značaja za učestvovanje na javnom tenderu.

Pravo učešća na javnom tenderu

Član 29

Pravo učešća na javnom tenderu ima privredni subjekt ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima sopstvenu opremu u zemlji koja mu omogućava obavljanje proizvodnje u svim fazama od pripreme duvana (vlaženje, razlistavanje, rezanje, aromatizovanje) do izrade cigareta i drugih duvanskih proizvoda i njihovog higijenskog pakovanja;

3) da ima instalisane kapacitete za proizvodnju cigareta i drugih duvanskih proizvoda iz svog asortimana od najmanje 2.500.000.000 komada cigareta u jednoj godini;

4) da ima sopstvenu odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda;

5) da ima u vlasništvu odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju propisane uslove za proizvodnju i smeštaj duvanskih proizvoda;

6) da zapošljava odgovarajuću stručnu radnu snagu u proizvodnji i kontroli kvaliteta;

7) (brisana);

8) da ponudi realnu procenu ostvarivanja godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda prema odgovarajućem kvalitetu i količini u skladu sa tržišnim prilikama;

9) da podnese dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti za privredni prestup ili krivično delo u vezi sa vršenjem nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine cigaretama i drugim duvanskim proizvodima u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja ponude za učešće na javnom tenderu, i to: za vlasnika čiji udeo prelazi 10% kapitala preduzeća, lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća, za preduzetnika, za povezano lice sa preduzećem koje podnosi ponudu za učešće na javnom tenderu, kao i za pravno lice čiji je pravni sledbenik pravno lice koje podnosi ponudu, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu.

Član 30

Pravo učešća na javnom tenderu ima i privredni subjekt koji uz prijavu za učešće na javnom tenderu podnese kao dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 29. ovog zakona detaljan projekat kojim se predviđa način i rokovi za ispunjenje tih uslova, sa obrazloženjem projekta, utvrđenim iznosom potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta, garancijom banke na taj iznos, odnosno dokazom o drugim sredstvima obezbeđenja od banke ili druge finansijske organizacije.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da prilikom podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu priloži i overenu pisanu izjavu kojom će se obavezati na ispunjenje obaveze iz člana 29. tačka 8) ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz člana 29. tač. 2)-7) ovog zakona.

Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 31

Predlog akta kojim se izdaje dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda priprema Uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Vlada, na predlog Uprave, rešenjem izdaje dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda, na period od pet godina.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda

Član 32

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 19.266.762,10 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose naknade iz stava 4. ovog člana.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana i ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana.

O zahtevu za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, proizvođač duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda.

Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 33

Proizvođač duvanskih proizvoda može da obnovi dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz člana 29. tač. 2)-6) ovoga zakona;

3) sve ugovore zaključene sa obrađivačima duvana, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar obrađivača duvana;

4) uverenje o neosuđivanosti iz člana 29. tačka 9) koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

5) dokaz o uplati naknade iz člana 32. stav 3. ovog zakona.

Po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana Uprava priprema predlog akta kojim se odlučuje po zahtevu, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Vlada, u roku od 30 dana od dana prijema predloga akta iz stava 3. ovog člana, a najkasnije do isteka roka važenja postojeće dozvole, donosi rešenje.

Rešenjem iz stava 4. ovog člana kojim se obnavlja dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, određuje se i rok važenja dozvole koji iznosi pet godina.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako Vlada ne donese rešenje kojim se obnavlja dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda u roku iz stava 4. ovog člana, proizvođač duvanskih proizvoda ima pravo da nastavi da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 34

Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je imalac dozvole, odnosno vlasnik imalaca dozvole čiji udeo prelazi 10% kapitala imaoca dozvole, lice ovlašćeno za zastupanje imaoca dozvole, preduzetnik, povezano lice sa imaocem dozvole, kao i pravno lice čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za privredni prestup, odnosno krivično delo, nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, pripremi predlog akta kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Vlada, na predlog Uprave, donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda

Član 35

Proizvođač duvanskih proizvoda briše se iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti obrađivača duvana, odnosno trgovca na veliko duvanskim proizvodima sa kojim je proizvođač duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Proizvođaču duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda ne vraća se naknada koju je uplatio za upis u taj registar.

Obaveze proizvođača duvanskih proizvoda

Član 36

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koje rukovodi tehnološkom procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da sopstvene duvanske proizvode prodaje isključivo preko trgovaca na veliko koji su upisani u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, osim ako proizvođač duvanskih proizvoda nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na veliko, zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda ne može na teritoriji Republike Srbije da se bavi prometom obrađenog duvana koji proizvodi ili otkupljuje za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Obrađeni duvan čiji se promet vrši suprotno odredbi stava 5. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Registar o markama duvanskih proizvoda

Član 37

Duvanski proizvodi mogu da se stave u promet na tržište Republike ako su razvrstani i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda.

Razvrstavanje i upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno uvoznika duvanskih proizvoda.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) akt nadležnog državnog organa o registraciji robne marke duvanskog proizvoda, ako je donet;

2) dokaz da je uvoznik duvanskih proizvoda ovlašćen od strane inostranog proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno njegovog ovlašćenog distributera da može da vrši distribuciju duvanskih proizvoda na teritoriji Republike;

3) ugovor o licencnoj/podlicencnoj proizvodnji duvanskih proizvoda, zaključen između domaćeg proizvođača duvanskih proizvoda i inostranog nosioca žiga, kada se podnosi zahtev za upis duvanskih proizvoda koji će se licencno proizvoditi na teritoriji Republike.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da se u proizvodnji duvanskih proizvoda pridržava svih registrovanih podataka navedenih u zahtevu iz stava 2. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili se duvanski proizvodi razvrstavaju i upisuju u Registar o markama duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

2. Trgovci na veliko duvanskim proizvodima

Uslovi

Član 38

Trgovinom na veliko duvanskim proizvodima može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da koristi odgovarajući prostor koji mu omogućava uredno skladištenje najmanje 30 tona cigareta i drugih duvanskih proizvoda u okviru ukupnog magacinskog prostora na teritoriji Republike;

3) da raspolaže prevoznim sredstvima za nesmetano i redovno snabdevanje trgovaca na malo duvanskim proizvodima sa sedištem na teritoriji Republike, koja su vidno označena da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koja ispunjavaju propisane sanitarno – higijenske uslove, kao i druge propisane uslove;

4) da ima zaključene predugovore/ugovore o snabdevanju duvanskim proizvodima sa proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih proizvoda;

5) da odgovorno lice u privrednom subjektu, u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima.

Uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) dokaz da koristi odgovarajući prostor koji mu omogućava uredno skladištenje najmanje 30 tona cigareta i drugih duvanskih proizvoda u okviru ukupnog magacinskog prostora na teritoriji Republike;

3) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana;

4) sve predugovore/ugovore zaključene sa proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih proizvoda, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno u Registar uvoznika duvanskih proizvoda;

5) uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 6. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Protiv zaključka iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i da ne ostvaruju direktan kontakt.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 39

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 40

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima plaća se naknada u visini od 9.633.381,90 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za trgovinu na veliko može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana;

2) garancija poslovne banke sa klauzulom “bez prigovora” izdatom do roka važenja dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, na iznos od 400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS).

Garancija iz stava 8. tačka 2) ovog člana služi kao sredstvo obezbeđenja plaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Iznos garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana, imalac dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima može da dostavlja tako da svake godine priloži garanciju propisanu ovim zakonom, u visini od 80.000 evra, i to najkasnije pet dana pre isteka roka važenja prethodne garancije.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima donese rešenje.

Rešenje iz stava 11. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, trgovac na veliko može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje postupak aktiviranja garancije, kao i način korišćenja sredstava garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana.

Obnavljanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Član 41

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima može da obnovi dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 40. stav 3. ovog zakona, odnosno naknade iz člana 40. stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na veliko duvanskim proizvodima ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Član 42

Dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanim u članu 40. stav 6. ovog zakona, odnosno ne dostavi bankarsku garanciju u roku propisanom u članu 40. stav 10. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju da trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima pre isteka važenja dozvole, preostali iznos naknade, kao i prestali iznos garancije plaćen za dobijanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, vraća se trgovcu na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 40. stav 6. ovog zakona, kao i da dostavlja garancije na preostale iznose iz člana 40. stav 10. ovog zakona.

Godina u kojoj trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 43

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima briše se iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno uvoznika duvanskih proizvoda sa kojim je trgovac na veliko duvanskim proizvodima koji je brisan iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima imao zaključene predugovore, odnosno ugovore.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana dostavljanja rešenja o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, vrati garanciju iz člana 40. stav. 8. tačka 2) ovog zakona, odnosno člana 40. stav 10. ovog zakona trgovcu na veliko duvanskim proizvodima koji je brisan iz Registra, pod uslovom da on nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Obaveze trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 44

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da duvanske proizvode prodaje isključivo preko trgovaca na malo duvanskim proizvodima kojima je izdata dozvola u skladu sa ovim zakonom.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na malo iz stava 1. ovog člana zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Član 44a

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize i da izveštaj i popisnu listu dostavi Upravi u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Uprava, nakon obrade podataka, popisnu listu i izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja svakom proizvođaču, odnosno uvozniku u roku od 10 dana od dana prijema popisne liste.

3. Trgovci na malo duvanskim proizvodima

Uslovi

Član 45

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima zaključene predugovore/ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcem na veliko duvanskih proizvoda;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) da je uplatio naknadu u visini od 13.869,62 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 4) ovog člana, usklađuje se polugodišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom koje je vidno označeno da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno – higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti, a ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) sve zaključene predugovore/ugovore sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

4) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 7. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi Uprava.

Protiv zaključka iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje iz stava 9. ovog člana, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, pored imaoca dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da se bavi i privredni subjekt, koji pored uslova iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana ispunjava i sledeće uslove:

1) da ima zaključen ugovor o obezbeđenom prostoru, u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

2) da raspolaže hjumidorom.

Ispunjenost uslova iz stava 15. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 16. ovog člana, pored dokaza iz stava 8. tač. 1) – 4) ovog člana prilažu se i sledeći dokazi:

1) ugovor o obezbeđenom prostoru u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

2) kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora;

3) rešenje kojim je zakupodavcu prostora u koji će se postaviti hjumidor izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Privredni subjekt iz stava 15. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda pod uslovima i na način iz stava 5. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 16. ovog člana Uprava odlučuje na način propisan u st. 9 – 13. ovog člana.

Privredni subjekt iz st. 14. i 15. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora kao dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz i drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i da ne ostvaruju direktan kontakt .

Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 46

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od dve godine.

Obnavljanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima

Član 47

Trgovac na malo duvanskim proizvodima može da obnovi dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima podnošenjem zahteva najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na malo duvanskim proizvodima ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima

Član 48

Dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice u privrednom subjektu pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana o tome obavesti trgovca na veliko duvanskim proizvodima sa kojim je privredni subjekt kome je oduzeto odobrenje imao zaključen predugovor/ugovor.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima kome je u slučaju iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana oduzeta dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima ne može podneti zahtev za obavljanje te delatnosti u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana.

Trgovcu na malo kome je oduzeta dozvola, odnosno koji je svojom odlukom prestao da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, ne vraća se naknada koja je uplaćena za dobijanje te dozvole.

Obaveze trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 49

Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji je dobio dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da postavi hjumidor isključivo u ugostiteljskom objektu, odnosno maloprodajnom objektu koji je po nameni specijalizovan za prodaju duvanskih proizvoda.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima iz člana 45. st. 14. i 15. ovog zakona dužan je da uz hjumidor ima original ili overenu fotokopiju dozvole za trgovinu duvanskim proizvodima i da evidentira svaki pojedinačni promet duvanskih proizvoda na malo preko fiskalne kase, u skladu sa propisima kojima se uređuje evidentiranje prometa preko fiskalne kase, s tim što trgovac na malo duvanskim proizvodima iz člana 45. stav 15. ovog zakona mora imati instaliranu sopstvenu fiskalnu kasu uz hjumidor preko koje vodi evidenciju tog prometa.

Trgovina na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora vrši se pod kontrolom ovlašćenog lica za prodaju.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 1. ovog člana.

Evidenciona lista trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 50

O trgovcima na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, odnosno trgovinu na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, vodi se evidenciona lista.

Evidencionu listu iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

Posebna oznaka

Član 51

Trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužan je da istakne posebnu oznaku “Zabranjena prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima”, na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom hjumidoru.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je da posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, odnosno na svakom hjumidoru.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

4. Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Uslovi

Član 52

Uvozom duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa;

2) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik cigareta ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržištu Republike;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Uslov iz stava 1. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) sve zaključene ugovore sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenje od strane inostranog proizvođača ili ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržištu Republike;

3) uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Rok važenja dozvole

Član 53

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 54

Upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Za upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 9.633.381,90 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Obnavljanje dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 55

Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da obnovi dozvolu za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 54. stav 3. ovog zakona, odnosno naknade iz člana 54. stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ima pravo da nastavi da obavlja delatnost uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 56

Dozvola za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom odnosno duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 54. stav 7. ovog člana.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog zakona o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju da uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda pre isteka roka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, vraća se uvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 54. stav 7. ovog zakona.

Godina u kojoj uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 57

Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda briše se iz Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti inostranog proizvođača duvana, obrađenog duvana ili njegovog ovlašćenog distributera, odnosno inostranog proizvođača cigareta ili njegovog ovlašćenog distributera sa kojim je uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda imao zaključene ugovore, odnosno od koga je bio ovlašćen za distribuciju cigareta na tržištu Republike.

Obaveze uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 58

Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji raskine ugovor iz člana 52. stav 1. tačka 2. ovog zakona, dužan je da u pismenoj formi o tome obavesti Upravu najkasnije u roku od deset dana od dana raskida tog ugovora.

Lice iz stava 1. ovog člana, koje u roku od 30 dana od dana raskida ugovora, ne zaključi novi ugovor i ne dostavi ga Upravi, briše se iz Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uvoznik duvana i obrađenog duvana može da prodaje duvan i obrađeni duvan koji uvozi, proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda ili obrađivaču duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana.

Uvoznik duvanskih proizvoda može duvanske proizvode koje uvozi da prodaje samo trgovcu na veliko duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Kod isporuke duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Duvan, odnosno obrađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa stavom 3. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

5. Izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Uslovi

Član 59

Izvozom duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekat registrovan;

2) uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Rok važenja dozvole

Član 60

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period na pet godina.

Upis u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 61

Upis u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda donese rešenje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost izvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Obnavljanje dozvole za izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 62

Izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da obnovi dozvolu za izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ima pravo da obavlja delatnost izvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 63

Dozvola za izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima;

4) ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 64

Izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda briše se iz Registra izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Obaveze izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 64a

Izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji je radi izvoza nabavio duvan, odnosno obrađeni duvan od lica upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom, dužan je da izvrši izvoz ovih proizvoda.

Duvan, odnosno obrađeni duvan čiji se promet vrši suprotno stavu 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

VI POSEBNE ODREDBE

Upis u druge registre

Član 65

Privredni subjekt može da se upiše u više registara koji se vode u skladu sa ovim zakonom, ako ispunjava uslove za upis u svaki od registara.

Privredni subjekt koji je prilikom upisa u jedan od registara koji se vode u skladu sa ovim zakonom platio naknadu za upis u taj registar, prilikom upisa u drugi registar ne plaća naknadu za upis.

Brisanje iz svih registara, odnosno Evidencione liste

Član 66

Privredni subjekt koji je istovremeno upisan u više registara, odnosno Evidencionu listu, briše se iz tih registara, odnosno Evidencione liste u slučaju kada je brisanje iz prvog registra izvršeno na osnovu rešenja kojim je dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti propisane ovim zakonom oduzeta zbog pravnosnažno utvrđene krivične odgovornosti vlasnika čiji udeo u privrednom subjektu prelazi 10% kapitala imaoca dozvole, lica ovlašćenog za zastupanje imaoca dozvole, odgovornog lica imaoca dozvole, odgovornog lica u povezanom licu sa imaocem dozvole, odgovornog lica u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole za krivično delo zbog nedozvoljenog obavljanja delatnosti proizvodnje, obrade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Zabrana proizvodnje, obrade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 66a

Zabranjena je proizvodnja, obrada i promet duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno odredbama ovog zakona.

Duvan, odnosno obrađeni duvan čiji se promet vrši suprotno odredbama ovog zakona smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Zabrana kupovine, odnosno nabavke semena duvana, odnosno rasada duvana

Član 66b

Zabranjena je kupovina, odnosno nabavka semena duvana, odnosno rasada duvana suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona.

Promet duvanskih proizvoda

Član 67

Proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda dužan je da pre stavljanja u promet duvanskih proizvoda, odredi maloprodajne cene tih proizvoda i prijavi ih Upravi.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Upravi prijave i svaku promenu maloprodajnih cena duvanskih proizvoda pre njihovog stavljanja u promet.

Zabranjena je prodaja duvanskih proizvoda po maloprodajnim cenama različitim od cena određenih na način iz stava 1. ovog člana.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute na ili u maloprodajnom objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda nije dužan da pre stavljanja u promet odredi i prijavi maloprodajne cene duvanskih proizvoda, kada se ti proizvodi otpremaju radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima.

Objavljivanje rešenja o upisu u registre i objavljivanje akta o određivanju maloprodajne cene duvanskih proizvoda

Član 68

Rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom, kao i akt o određivanju maloprodajne cene iz člana 67. stav 1. ovog zakona, objavljuju se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O objavljivanju rešenja iz stava 1. ovog člana stara se Uprava, a troškove objavljivanja, uplatom novčanih sredstava na račun JP “Službeni glasnik”, Beograd, snosi lice kome je izdato rešenje koje se objavljuje.

Akt o određivanju maloprodajnih cena duvanskih proizvoda iz stava 1. ovog člana na objavljivanje dostavlja proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda, sa dokazom da je Upravi izvršena prijava te cene, koji snosi i troškove objavljivanja.

Čl. 69 i 70

(Brisano)

VIII ZABRANA PRODAJE DUVANSKIH PROIZVODA, VRSTE PODATAKA NA PAKOVANJU I OBELEŽAVANJE PAKOVANJA DUVANSKIH PROIZVODA

Zabrana prodaje duvanskih proizvoda

Član 71

Zabranjena je:

1) prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima;

2) prodaja duvanskih proizvoda u trgovinama na malo putem samoposluživanja kupaca;

3) prodaja na malo duvanskih proizvoda putem automata (vending mašina);

4) proizvodnja i prodaja slatkiša, grickalica, odnosno igračaka u obliku duvanskih proizvoda.

Član 72

Zabranjena je proizvodnja, uvoz i prodaja cigareta u pakovanju koje sadrži manje od 20 komada cigareta.

Podaci o sastavu duvanskih proizvoda i obeležavanje duvanskih proizvoda

Član 73

Svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona mora biti obeležena i sadržati podatke u skladu sa ovim zakonom, odnosno propisima o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.

Obeležavanje duvanskih proizvoda iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona vrše proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda.

Član 74

Od 1. januara do 31. decembra 2006. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 16 mg katrana po cigareti;

2) 1,5 mg nikotina po cigareti;

3) 15 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2007. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 14 mg katrana po cigareti;

2) 1,4 mg nikotina po cigareti;

3) 14 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2008. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 12 mg katrana po cigareti;

2) 1,3 mg nikotina po cigareti;

3) 13 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2009. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1,2 mg nikotina po cigareti;

3) 12 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2010. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1,1 mg nikotina po cigareti;

3) 11 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara 2011. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1 mg nikotina po cigareti;

3) 10 mg ugljen monoksida po cigareti.

Član 75

Od 1. januara 2006. godine nivo katrana, nikotina i ugljen monoksida biće meren na osnovu ISO standarda 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljen monoksid.

Ispravnost označavanja katrana, nikotina i ugljen monoksida na pakovanjima biće merena na osnovu ISO standarda 8243.

Član 76

Podaci o nivou katrana, nikotina i ugljen monoksida iz člana 74. ovog zakona, moraju biti odštampani na jednoj bočnoj strani paklice cigareta, odnosno grupnog pakovanja cigareta, koji se stavljaju u promet u Republici, tako da pokrivaju najmanje 10% odgovarajuće površine pakovanja cigareta, uokvireno sa svih strana punom crnom linijom, debljine 0,3 santimetara, koja je uključena u propisanu površinu, počev od 1. januara 2007. godine.

Član 77

Svako pojedinačno i grupno pakovanje duvanskih proizvoda u prometu u Republici, osim duvana za žvakanje i drugih duvanskih proizvoda koji se ne puše, mora imati odštampano opšte i posebno upozorenje.

Opšte upozorenje iz stava 1. ovog člana, koje se primenjuje od 1. januara 2007. godine, glasi: “Pušenje ubija. Duvanski dim šteti ljudima u Vašoj okolini” i mora biti odštampano na prednjoj strani pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskih proizvoda, tako da pokriva najmanje 30% prednje površine pakovanja.

Posebno upozorenje iz stava 1. ovog člana glasi:

1) Pušenje izaziva rak pluća, rak usne, rak jezika, rak glasnih žica.

2) Pušači rizikuju da obole od raka jednjaka, raka želuca, raka grlića materice, raka bešike i dr.

3) Pušači češće boluju od akutnih i hroničnih bolesti disajnih organa.

4) Deca pušača češće boluju od astme, upale grla i srednjeg uha.

5) Pušenje izaziva srčani i moždani udar.

6) Pušenje izaziva bolesti krvnih sudova kao što su “pušačka noga” i impotencija.

7) Želite bebu? Trudnice koje puše rizikuju da izgube bebu ili oštete njeno zdravlje.

8) Želite bebu? Pušenje nepovoljno utiče na plodnost kod muškaraca i žena.

9) Deca se ugledaju na Vas! Deca pušača i sama češće postaju pušači.

10) Pušenje izaziva zavisnost! Potražite stručnu pomoć za odvikavanje.

11) Pušenje narušava izgled i zdravlje Vaših zuba, kože, kose, noktiju i dr.

Posebno upozorenje iz stava 3. ovog člana mora biti odštampano na poleđini pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskih proizvoda tako da pokriva najmanje 40% površine poleđine pakovanja.

Tekst opšteg i posebnog upozorenja iz st. 2. i 3. ovog člana mora biti odštampan i utisnut na odgovarajućem pakovanju, tako da popuni celu propisanu površinu na poleđini, odnosno prednjoj strani pakovanja, veličinom slova najmanje 12, jasno i vidljivo ispisan na beloj podlozi na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, zadebljanim štampanim slovima u crnoj boji (helvetika) i uokviren sa svih strana punom crnom linijom debljine 0,3 santimetra, koja je uključena u propisanu površinu teksta za opšte i posebno upozorenje.

Ako se cigare i cigarilosi stavljaju u promet na teritoriji Republike na komad, moraju na pakovanju da imaju ispisanu opštu poruku na srpskom jeziku i ćirilicom, i to celom dužinom proizvoda jasnim i vidljivim slovima u boji koja ima jasan kontrast u odnosu na podlogu.

Izuzetno od st. 5. i 6. ovog člana tekst opšteg i posebnog upozorenja, odnosno opšte poruke na duvanskim proizvodima, koje proizvođač, odnosno uvoznik tih proizvoda otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, može biti na stranom jeziku.

Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da za sve duvanske proizvode iz sopstvenog programa kvartalno menja posebno upozorenje iz stava 3. ovog člana, počev od 1. januara 2007. godine, s tim da svako upozorenje upotrebi najmanje jedan put u periodu od tri godine.

Na pakovanju i u nazivu marke duvanskih proizvoda, počev od 1. januara 2007. godine, zabranjena je upotreba teksta, naziva, žigova i simboličkih i drugih znakova na srpskom ili drugom jeziku, koji sugerišu da je taj duvanski proizvod manje štetan od ostalih duvanskih proizvoda, naročito isticanjem reči “nizak procenat katrana”, “lak”, “ultra-lak”, “blag” i sl.

IX NADZOR

Član 78

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Inspekcijski nadzor ministarstva iz stava 1. ovog člana vrše preko nadležnih republičkih inspektora.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija vrši i kontrolu izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda, preko republičkog organa nadležnog za poslove javnih prihoda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 79

Fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proizvodnju tipova i klasa duvana;

2) korišćenje semena duvana za proizvodnju rasada;

3) proces proizvodnje rasada duvana, duvana u listu, kvalitet i kvantitet duvana u listu.

Ovlašćenja fitosanitarnog inspektora

Član 80

Fitosanitarni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani proizvodnju ili naredi uništavanje zasada, ako se koristi seme duvana koje nije proizvedeno po propisima o semenu;

2) zabrani proizvodnju duvana, ako utvrdi nepravilnosti u obavljanju ovih delatnosti;

3) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

4) oduzme duvan koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

5) uništi rasad duvana i rasađenog duvana koji je proizveden ili stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

6) naredi vođenje i dostavljanje evidencije i izveštaja na propisan način.

U slučaju oduzimanja duvana, kao i uništavanja zasada, rasada i rasađenog duvana, fitosanitarni inspektor donosi rešenje o oduzimanju i uništavanju u roku od tri dana od dana njihovog oduzimanja odnosno uništavanja.

Troškove koji nastanu prilikom oduzimanja duvana, uništavanja rasada i rasađenog duvana, snosi lice od kojeg je duvan oduzet, odnosno rasad i rasađeni duvan uništen.

Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora

Član 80a

Poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proces proizvodnje obrađenog duvana;

2) količinu kupljenog duvana u listu po tipovima i klasama duvana od proizvođača duvana;

3) količinu obrađenog duvana po tipovima i klasama;

4) uslove za obradu duvana i evidenciju koju vodi obrađivač duvana;

5) uslove za proizvodnju duvanskih proizvoda, kvalitet i kvantitet duvanskih proizvoda u unutrašnjem prometu;

6) važenje dozvole za obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja, u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 80b

Poljoprivredni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani obradu duvana, ako utvrdi nepravilnosti u obavljanju ove delatnosti;

2) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

3) zabrani promet duvanskih proizvoda, ako su stavljeni u promet suprotno odredbama ovog zakona;

4) naredi vođenje i dostavljanje evidencije i izveštaja na propisan način.

Prava i dužnosti republičkog sanitarnog inspektora

Član 81

Republički sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da vrši sanitarni nadzor koji, naročito obuhvata pregled:

1) prostorija u kojima se proizvode, obrađuju, čuvaju i prodaju duvan i duvanski proizvodi;

2) postrojenja, uređaja i pribora koji služe za obradu duvana i proizvodnju duvanskih proizvoda;

3) lica koja na radnim mestima u proizvodnji i prometu, dolaze u dodir sa duvanom i proizvodima od duvana;

4) zdravstvenu ispravnost i sastav duvana i duvanskih proizvoda;

5) prevoznih sredstava i ambalaže koji služe za stavljanje duvana i duvanskih proizvoda u promet.

Ovlašćenja republičkog sanitarnog inspektora

Član 82

U vršenju sanitarnog nadzora iz člana 81. ovog zakona republički sanitarni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene zakonom kojim se uređuje zdravstvena ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor.

Republički sanitarni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i za trgovinu na veliko i malo duvanskim proizvodima, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje.

Prava i dužnosti republičkog tržišnog inspektora

Član 83

Republički tržišni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da:

1) vrši pregled prostorija u kojima se stavljaju u promet duvanski proizvodi;

2) vrši pregled poslovnih knjiga, dozvola za trgovinu na veliko i trgovinu na malo duvanskim proizvodima, kao i dozvola za uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, evidencija i druge dokumentacije o poslovanju privrednog subjekta, kao i druge podatke koji se odnosi na promet duvanskim proizvodima;

3) vrši kontrolu cena duvanskih proizvoda, posebnih oznaka iz člana 51. ovog zakona, ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i ispunjenost uslova u pogledu obeležavanja i sastava duvanskih proizvoda iz čl. 73-77. ovog zakona;

4) uzima pisane i usmene izjave od odgovornih lica u privrednom subjektu, kao i od drugih lica, o činjenicama koje su od značaja za poslovanje koje se odnosi na promet duvanskim proizvodima.

Ovlašćenja republičkog tržišnog inspektora

Član 84

Republički tržišni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene zakonom kojim se uređuju uslovi za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijski nadzor.

Republički tržišni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i dozvolu za uvoz i izvoz duvanskih proizvoda (duvana, obrađenog duvana) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje.

Troškovi utvrđivanja ispunjenosti uslova

Član 85

Troškove za utvrđivanje ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom snosi podnosilac zahteva.

Troškovi iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa propisima o utvrđivanju naknada troškova u upravnom postupku.

X KAZNENE ODREDBE

Prekršaji proizvođača duvana

Član 86

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) za proizvodnju rasada od duvana koristi seme koje nije proizvedeno u skladu sa propisima o semenu (član 8. stav 3);

4) vrši proizvodnju duvana suprotno uslovima iz člana 9. stav 1. ovog zakona;

5) stavi u promet duvan suprotno članu 16a stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – proizvođač duvana, ako:

1) proizvodi duvan suprotno članu 9. stav 9. ovog zakona;

2) prodaje duvan suprotno članu 16a stav 2. ovog zakona.

Prekršaji obrađivača duvana

Član 87

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar obrađivača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) (brisana)

4) vrši obradu duvana i prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 17. ovog zakona;

5) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje i obrade duvana (član 23);

6) stavi u promet obrađeni duvan suprotno članu 25a stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji proizvođača duvanskih proizvoda

Član 88

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) (brisana)

4) vrši proizvodnju duvanskih proizvoda suprotno uslovima iz člana 29. ovog zakona;

5) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje (član 36. stav 1);

6) vrši promet duvanskih proizvoda, odnosno obrađenog duvana suprotno članu 36. st. 3, 4. i 5. ovog zakona;

7) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37);

8) se u proizvodnji duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 4);

9) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

10) proizvodi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

11) svaku paklicu, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

12) se u proizvodnji cigareta ne pridržava propisanog sastava (član 74).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 89

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši trgovinu na veliko duvanskim proizvodima suprotno uslovima iz člana 38. st. 1. i 2. ovog zakona;

4) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 44. ovog zakona;

5) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. stav 3. ovog zakona;

6) prodaje duvanske proizvode suprotno članu 71. ovog zakona;

7) prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Član 89a

Novčanom kaznom u iznosu koji odgovara 25% ukupnog ostvarenog prometa cigareta u prethodnih šest meseci kazniće se za prekršaj trgovac na veliko duvanskim proizvodima ako ne izvrši popis zatečenih zaliha cigareta pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete i ne dostavi popisnu listu Upravi u propisanom roku.

Prekršaji trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Član 90

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima (član 6. stav 1. tačka 2);

2) ne vodi evidenciju i ako u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši trgovinu na malo duvanskim proizvodima suprotno čl. 45. i 49. ovog zakona;

4) maloprodajni objekat, odnosno hjumidor ne označi na način propisan ovim zakonom (član 51);

5) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 3. i 4. ovog zakona;

6) vrši prodaju duvanskih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona;

7) prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 91

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) (brisana)

4) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 1);

5) se u uvozu duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. st. 2. i 3);

6) vrši uvoz suprotno uslovima iz člana 52. st 1. i 2. ovog zakona;

7) vrši prodaju duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno članu 58. st. 3. i 4. ovog zakona;

8) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

9) uvozi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

10) svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje uvozi nije obeleženo u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

11) uvozi duvanske proizvode koji nisu proizvedeni u sastavu propisanim članom 74. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 92

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidencije i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) (brisana)

4) vrši izvoz suprotno uslovima iz člana 59. stav 1. ovog zakona;

5) postupi suprotno odredbi člana 64a stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji neregistrovanog obavljanja delatnosti

Član 93

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako nabavi seme duvana, odnosno rasad duvana, proizvodi, obrađuje, odnosno vrši promet duvana, odnosno obrađenog duvana, obavlja delatnost proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, bez upisa u odgovorajući registar, odnosno odgovarajuću evidencionu listu (čl. 11, 19, 32, 40, 45, 54, 61. i 66b).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Preuzimanje zaposlenih, imenovanih lica, predmeta, arhive, opreme i sredstava za rad Agencije za duvan

Član 94

Agencija za duvan osnovana Zakonom o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/03) prestaje sa radom po isteku roka od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom prestanka rada Agencije za duvan, zaposlene i imenovana lica u Agenciji za duvan, kao i predmete, arhivu, opremu i sredstva za rad preuzima Ministarstvo finansija – Uprava za duvan.

Preduzeća i preduzetnici upisani u Registar

Član 95

Preduzeća i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u registre kod Agencije za duvan, nastavljaju da rade pod uslovima pod kojima su upisani u te registre, s tim što su dužni da podnesu prijavu za prevođenje u odgovarajući registar koji vodi Uprava za duvan, u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda, čiji su duvanski proizvodi do dana stupanja na snagu ovog zakona razvrstani i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, dužni su da podnesu prijavu za prevođenje u odgovarajući registar koji vodi Uprava za duvan, u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za prevođenje u registre iz st. 1. i 2. ovog člana ne plaća se naknada.

Ako preduzeća i preduzetnici ne podnesu prijavu za prevođenje u registre u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, brisaće se iz registra u koji su upisani.

Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona

Član 96

Preduzeća i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u odgovarajući registar kod Agencije za duvan, odnosno koji su dobili odobrenje za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužni su da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Preduzeća i preduzetnici koji se bave delatnostima koje ovaj zakon uređuje, a koji nisu po odredbama Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/03), upisani u registre, mogu da nastave da obavljaju tu delatnost pod uslovom da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvole, odnosno odobrenja za obavljanje delatnosti koje su izdate po odredbama Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/03), važe do isteka roka na koji su izdate.

Rešenja koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/03), mogu se oduzeti ako lica upisana u Registar obrađivača duvana prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su ta rešenja doneta.

Dozvole, odnosno odobrenja iz stava 3. ovog člana mogu da se oduzmu ako imaoci dozvole, odnosno odobrenja prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su te dozvole, odnosno odobrenja izdata.

Postupak javnog tendera

Član 97

Postupak javnog tendera za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda, koji je započet po odredbama Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/03), okončaće se po propisima na osnovu kojih je javni tender raspisan.

Član 98

Cigarete iz proizvodnog programa lica koje nije upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje je postalo većinski vlasnik privrednog subjekta koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda po javnom tenderu iz člana 97. ovog zakona, smatraju se cigaretama proizvedenim u zemlji, pod uslovom da se u privrednom subjektu čije je to lice postalo većinski vlasnik otpočne sa proizvodnjom tih cigareta najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je to lice postalo većinski vlasnik.

Cigarete iz proizvodnog programa većinskog vlasnika privrednog subjekta upisanog u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje se stavljaju u promet na tržište Republike, smatraju se cigaretama proizvedenim u zemlji, pod uslovom da se u privrednom subjektu koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda otpočne sa proizvodnjom tih cigareta u roku od godinu dana od dana donošenja akta iz stava 4. ovog člana.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana dužna su da Upravi dostave pregled marki cigareta čiji će početak proizvodnje organizovati u roku iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, određuje marke cigareta koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji od strane lica iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ako lica iz stava 3. ovog člana ne organizuju početak proizvodnje cigareta u roku iz stava 1. ovog člana, dužna su da plate razliku između propisanog iznosa akcize na cigarete iz uvoza i propisanog iznosa akcize na cigarete proizvedene u zemlji, uvećane za iznos zakonske zatezne kamate za period od dana izvršenog uvoza do dana naplate i to na sve količine koje su stavljene u promet.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje instrumente obezbeđenja za naplatu razlike akcize iz stava 5. ovog člana, kao i način i postupak aktiviranja instrumenata obezbeđenja.

Član 99

Danom stupanja na snagu ovog zakona cigarete iz Rešenja o cigaretama drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji od strane drugog proizvođača, koje je doneto na osnovu Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji (“Službeni glasnik RS”, broj 3/05), a koje su stavljene u promet na tržište Republike, smatraju se cigaretama proizvedenim u zemlji u smislu člana 2. tačka 4) ovog zakona, pod uslovom:

1) da je privredni subjekt iz člana 6. stav 1. tač. 2) i 4) Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji, koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave, otpočeo u Republici sa proizvodnjom cigareta iz stava 1. ovog člana, u toku važenja Rešenja iz stava 1. ovog člana;

2) da su marke cigareta iz Rešenja iz stava 1. ovog člana upisane u Registar marki duvanskih proizvoda kod Uprave, u korist lica iz tačke 1) ovog stava.

Uprava, na zahtev lica iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, a po prethodnoj ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, predlaže ministru nadležnom za poslove finansija donošenje novog Rešenja o cigaretama drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji od strane drugog proizvođača.

Član 100

Zabrana proizvodnje, uvoza i prodaje cigareta iz člana 72. ovog zakona važi od 1. januara 2010. godine.

Član 101

Izuzetno od člana 29. stav 1. tačka 7) ovog zakona, proizvođači duvanskih proizvoda obavezni su da godišnje proizvedu ili kupe domaći obrađeni duvan, i to:

1) u 2005. godini u količini od 80% od propisane količine utvrđene članom 29. stav 1. tačka 7) ovog zakona;

2) u 2006. godini u količini od 90% od propisane količine utvrđene članom 29. stav 1. tačka 7) ovog zakona.

Podzakonska akta

Član 102

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom, primenjuju se podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/03).

Podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 103

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/03).

Dan stupanja na snagu

Član 104

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

(“Sl. glasnik RS”, br. 90/2007)

Član 9[s1]

Privredno društvo, preduzeće ili preduzetnik koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije proizvelo ili otkupilo domaći obrađeni duvan u skladu sa članom 29. tačka 7) Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 101/05), dužno je da do 31. decembra 2007. godine, proizvede ili otkupi domaći obrađeni duvan u količini od najmanje 30% od sopstvene godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, odnosno najmanje 1.200 tona.

Ako proizvođač duvanskih proizvoda ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana, Vlada, na predlog Uprave, donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, na način propisan odredbom člana 34. Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 101/05).

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, ako proizvođač duvanskih proizvoda ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana zbog nastupanja vanrednih okolnosti (poplava, suša, biljne bolesti i sl.), dužan je da u pisanoj formi o tome obavesti Upravu.

Uprava, po prijemu obaveštenja iz stava 3. ovog člana, utvrđuje stanje zaliha obrađenog domaćeg duvana iz prethodne godine i ako, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, utvrdi da su razlozi neispunjenja obaveze opravdani, donosi rešenje o oslobađanju proizvođača duvanskih proizvoda od obaveze iz stava 1. ovog člana.

Član 10[s1]

Izuzetno od odredbe člana 45. stav 2. Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, broj 101/05), usklađivanje naknade za svaki maloprodajni objekat sa stopom rasta cena na malo za drugo polugodište 2007. godine, izvršiće se u januaru 2008. godine.

Član 12[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

(“Sl. glasnik RS”, br. 93/2012)

Član 4[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine, a odredbe čl. 1. i 3. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

(“Sl. glasnik RS”, br. 108/2013)

Član 27

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije.”