REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANjENA JE NA 6,00%

Stopa zatezne kamate po dužničko-poverilačkim odnosima od 12. 6. 2015. godine smanjena je za 0,5 procentnih poena i iznosi 14,00%.

U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati, koji je stupio na snagu 25. decembra 2012, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Stopa zatezne kamate po dužničko-poverilačkim odnosima za dinar od 12. 6. 2015. godine iznosi 14,00%. Ova stopa sastoji se od referentne kamatne stope od 6,00%, uvećane za fiksnu kamatnu stopu od 8 procentnih poena.
Dana 11. juna 2015. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da smanji referentnu kamatnu stopu za 0,50% tako da ona od danas iznosi 6,00%.

S obzirom na to da se eskontna stopa NBS utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope i eskontna stopa NBS iznosi 6,00%.

Od 1. januara 2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za deset procentnih poena primenom prostog interesnog računa od sto, u skladu sa odredbama člana 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (komforni metod se primenjivao do 31. decembra 2012. godine).

Stoga, od 11. juna 2015. godine kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode iznosi 16,00%.

Po pravilu, stopa zakonske kamate menja se svakog meseca kako se utvrđuje (menja) referentna stopa.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. jula 2015. godine.

UPDPSU