ODLUKA o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 9) i člana 45. tačka 3) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU o  načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim  stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka

1. Ovom odlukom uređuje se način na koji Narodna banka Srbije obavlja s bankama poslove u vezi sa efektivnim stranim novcem – papirnim novcem (u daljem tekstu: efektiva).

2. Poslovima iz tačke 1. ove odluke smatraju se:

1) zamena efektive za devize u istoj valuti;

2) zamena deviza za efektivu u istoj valuti;

3) zamena efektive u jednoj valuti za efektivu u drugoj valuti;

4) zamena efektive u jednoj valuti za devize u drugoj valuti;

5) zamena deviza u jednoj valuti za efektivu u drugoj valuti;

6) zamena oštećene i vanopticajne efektive za opticajnu efektivu;

7) prijem efektive po osnovima utvrđenim zakonom i drugim propisom (donacije, humanitarna pomoć i dr.) i odobravanje dinarske protivvrednosti ove efektive u korist računa banke.

Poslovi iz stava 1. ove tačke obavljaju se u sledećim valutama: evro (EUR), švajcarski franak (CHF) i SAD dolar (USD).

Narodna banka Srbije prima efektivu kao opticajnu po poslovima iz stava 1. odredbe pod 1), 3), 4) i 7) ove tačke, odnosno kao vanopticajnu ili oštećenu po poslu iz odredbe pod 6) tog stava (kategorije efektive).

Narodna banka Srbije je dužna da bankama dostavi standardne instrukcije za plaćanje koje sadrže nazive i brojeve računa Narodne banke Srbije u inostranstvu.

3. Poslovi iz tačke 2. stav 1. odredbe od 1) do 5) ove odluke vrše se za transakcije kod kojih vrednost predate efektive, odnosno deviza uplaćenih na devizni račun Narodne banke Srbije kod korespondentske banke u inostranstvu za valute iz stava 2. te tačke – iznosi najmanje 10.000 evra (protivvrednost u drugoj valuti), pri čemu je minimalno pakovanje predate efektive paket novčanica (100 komada).

4. Banka Narodnoj banci Srbije – Sektoru za poslove s gotovinom (u daljem tekstu: Sektor) dostavlja zahtev za zamenu/predaju efektive, odnosno zamenu deviza po poslovima iz tačke 2. stav 1. ove odluke (u daljem tekstu: zahtev), i to u elektronskoj formi, a može ga dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema.

Sadržina zahteva u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka između banaka i Narodne banke Srbije u vezi s trezorskim poslovima, a sadržina i forma zahteva u pismenoj formi utvrđene su u Prilogu 1.1 – za posao iz tačke 2. stav 1. odredbe pod 1) i 4) ove odluke i tačke 21. ove odluke, Prilogu 1.2 – za posao iz tačke 2. stav 1. odredbe pod 2) i 5) ove odluke, Prilogu 1.3 – za posao iz tačke 2. stav 1. odredbe pod 3) i 6) ove odluke i Prilogu 1.4 – za posao iz tačke 2. stav 1. odredba pod 7) ove odluke.

Zahtev u pismenoj formi mora biti overen pečatom i mora ga potpisati zakonski predstavnik i zastupnik banke, odnosno lice koje je za to ovlašćeno (u daljem tekstu: odgovorno lice u banci).

Dostavljanjem zahteva banka se saglašava da će, u roku od osam radnih dana od dana prijema obaveštenja Narodne banke Srbije iz tačke 17, odnosno 24. ove odluke, nadoknaditi razlike koje Narodna banka Srbije, odnosno strana banka utvrdi pri obradi efektive, odnosno da će nadoknaditi štetu u slučajevima iz tačke 12. st. 1. i 2. ove odluke.

5. Banka dostavlja poseban zahtev za svaki od poslova iz ove odluke.

Zahtev se može podneti svakog radnog dana od 8.30 do 15.00 časova.

Ako banka zahtev podnese posle 15.00 časova, smatraće se da zahtev nije podnet.

Ako je u zahtevu kao mesto predaje, odnosno preuzimanja efektive navedeno više filijala Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: filijale) – datum predaje, odnosno preuzimanja efektive mora biti isti.

Zahtev ne mogu podnositi organizacioni delovi banke.

6. Sektor istog radnog dana kad je podnet zahtev po poslovima iz tačke 2. stav 1. odredbe od 1) do 6) ove odluke obaveštava banku o tome da li prihvata izvršenje posla, kao i o datumu isplate efektive za poslove za koje je ta isplata predviđena.

Obaveštenje iz stava 1. ove tačke dostavlja se na način propisan uputstvom iz tačke 4. stav 2. ove odluke, a može se dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema.

7. Ako Sektor prihvati izvršenje posla, banka je dužna da preda efektivu ili odobri devize na račun Narodne banke Srbije kod korespondentske banke u inostranstvu u roku od dva radna dana od dana dostavljanja zahteva.

8. Narodna banka Srbije prima, odnosno isplaćuje efektivu u filijalama (Prilog 2) – svakog radnog dana od 9.00 do 15.30 časova.

9. Banka je dužna da Sektoru dostavi spisak lica u banci koja su ovlašćena da predaju, odnosno preuzimaju efektivu (u daljem tekstu: ovlašćena lica banke), s deponovanim potpisima i podacima o imenu, prezimenu i jedinstvenom matičnom broju građana za ta lica. Ovaj spisak mora biti overen pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice u banci.

Banka je dužna da, istovremeno s dostavljanjem spiska iz stava 1. ove tačke, podatke o ovlašćenim licima banke i njihove deponovane potpise Sektoru dostavi i elektronski (mejlom na adresu ovlascena.lica@nbs.rs, na kompakt-disku ili u elektronskoj formi u skladu sa uputstvom iz tačke 4. stav 2. ove odluke), zajedno s fotografijama ovih lica.

O promeni ovlašćenih lica banke, banka je dužna da obavesti Sektor na način iz st. 1 i 2. ove tačke, i to tri radna dana pre predaje, odnosno preuzimanja efektive.

10. Efektivu preuzima, odnosno predaje ovlašćeno lice banke koje je navedeno u zahtevu i koje je dužno da licu u filijali koje je ovlašćeno da predaje/preuzima efektivu (u daljem tekstu: ovlašćeno lice u filijali) na uvid dâ ličnu kartu ili pasoš (ličnu ispravu), radi identifikacije. U suprotnom, Narodna banka Srbije neće preuzeti, odnosno predati efektivu.

11. Narodna banka Srbije od banke prima opticajnu, oštećenu, odnosno vanopticajnu efektivu – ako nije falsifikovana i ako su u pitanju vanopticajne novčanice čiji rok za zamenu nije istekao u skladu sa stavom 4. ove tačke – prema sledećim kriterijumima:

1) za prijem opticajne (ispravne) efektive:

– ako je neoštećena,

– ako je zacepljena, s tim da je to zacepljenje manje od 8 mm po širini, 15 mm po dužini i 18 mm po dijagonali (dozvoljeno je samo jedno zacepljenje),

– ako je zalepljena lepljivom trakom koja ne prelazi dužinu 10 mm u bilo kom pravcu i koja nije deblja od 50μm,

– ako je presavijena tako da se može ispraviti rukom,

– ako ima najviše jedan otvor, s tim da je njegova površina manja od 10 mm²;

2) za prijem oštećene efektive:

– ako je zacepljena, s tim da je to zacepljenje jednako ili veće od 8 mm po širini, 15 mm po dužini i 18 mm po dijagonali (novčanica može imati i više zacepljenja),

– ako je zalepljena lepljivom trakom koja prelazi dužinu 10 mm u bilo kom pravcu i/ili koja je deblja od 50 μm;

– ako je presavijena i izgužvana tako da se ne može ispraviti rukom,

– ako je zaprljana usled redovnog (regularnog) korišćenja;

– ako je došlo do poremećaja u strukturi papira novčanica usled redovnog (regularnog) korišćenja koji se ogleda u gubitku njegove čvrstine i elastičnosti,

– ako je u manjoj meri ispisana.

Narodna banka Srbije neće primati oštećene novčanice koje nisu navedene u stavu 1. odredba pod 2) ove tačke, a naročito novčanice koje su ispisane, polivene mastilom, obojene bojom bilo kog porekla, kontaminirane, izbledele u znatnoj meri, uprljane, lepljive, natopljene ili oštećene vatrom, truljenjem ili hemikalijama; ako postoji uočljiv nedostatak boje na delu novčanice ili na celoj novčanici; ako je umrljana upozoravajućom bojom (alert colour) kojom se vrši hemijska zaštita novčanica od krađe, odnosno kojom se novčanice boje u slučaju nasilnog otvaranja pakovanja novca; ako grupa novčanica koja se predaje ima isti šablon (oblik, prirodu, obrazac) oštećenja; ako nedostaje jedan od vidljivih zaštitnih elemenata novčanice ili ako je bar jedan od tih elemenata nejasan (nečitak); ako je novčanica sa slabostima u strukturi koje rezultiraju znatnim nedostatkom čvrstine; ako nedostaje deo novčanice veći od 10 mm² i dr.

Kao opticajnu efektivu Narodna banka Srbije od banke prima i efektivu koja se povlači iz opticaja – najkasnije 60 dana pre dana tog povlačenja.

Narodna banka Srbije od banke prima vanopticajnu efektivu najkasnije 60 dana pre isteka roka za njenu zamenu.

Rokove iz st. 3. i 4. ove tačke Narodna banka Srbije računa prema aktima banke emitenta o povlačenju efektive iz opticaja, odnosno prema krajnjem roku zamene efektive.

Vanopticajna efektiva koja je istovremeno i oštećena smatra se, u smislu ove odluke, vanopticajnom efektivom.

12. Ako pri obradi efektive utvrdi postojanje oštećenih novčanica iz tačke 11. stav 2. ove odluke ili proceni da su novčanice namerno oštećene – Narodna banka Srbije može vratiti primljene novčanice, u kom slučaju je banka dužna da joj nadoknadi štetu po osnovu vraćenih oštećenih novčanica na način iz tačke 17. st. 1. i 2. ove odluke.

Ako strana banka odbije otkup oštećene efektive ili zadrži tu efektivu, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije nadoknadi štetu po osnovu vraćenih, odnosno zadržanih oštećenih novčanica, na način iz tačke 17. st. 1. i 2. ove odluke.

Narodna banka Srbije popisuje serijske brojeve primljene oštećene efektive i banka ovaj popis ne može osporavati.

13. Banka je dužna da, vodeći računa o tome da lice novčanica bude okrenuto prema gore, efektivu koju predaje Narodnoj banci Srbije pakuje po valutama (vrste efektive), apoenima i kategoriji – u pakete od po 100 komada novčanica, na koje se stavlja karika za pakovanje novčanica. Ovi paketi pakuju se u svežnjeve od po 1.000 komada novčanica (10 paketa iste vrste, apoena i kategorije efektive).

Svežanj se pakuje mašinom za vezivanje (unakrsno, trakom za vezivanje novca) ili vakuumiranjem.

Novčanice iste vrste, apoena i kategorije efektive kojih ima manje od 100 komada (restl) banka pakuje na način predviđen za pakovanje paketa.

Karika za pakovanje novčanica mora sadržati poslovno ime i sedište banke, naziv organizacionog dela banke u kome je efektiva pakovana, vrstu i kategoriju efektive, apoene, broj komada i iznos, datum pakovanja i potpis brojača, odnosno šifru operatera koji obrađuje novac. Ispravljanje podataka na karici za pakovanje novčanica nije dozvoljeno.

14. Restlovi, paketi i svežnjevi pakuju se u amanete. Amanet mora biti spakovan tako da vrednosti budu potpuno bezbedne. Ako je amanet potrebno vezivati – koristi se isključivo sigurnosna veza.

Na amanetu (sigurnosna kesa i sl.), odnosno sigurnosnoj vezi (ako je amanet vezivan) mora biti upisan neponovljivi serijski broj pakovanja, i to u bar-kôdu standarda CODE 128, pri čemu prva tri karaktera bar-kôda moraju označavati šifru banke koja vrši uplatu.

Šifre banaka date su u odluci kojom se određuju jedinstveni identifikacioni brojevi banaka za izvršavanje platnih transakcija u zemlji.

Amanet sadrži jednu vrstu i kategoriju efektive a iste ili različite apoene efektive.

15. Posle prijema efektive, nalog – specifikaciju za uplatu efektive (Prilog 3), koji se izrađuje u dva primerka, ovlašćeno lice u filijali overava potpisom i pečatom i predaje ga ovlašćenom licu banke na potpis.

16. Ako pri obradi efektive primljene u skladu sa ovom odlukom utvrdi razlike (manjak, uključujući i falsifikat, ili višak) – Narodna banka Srbije petnaestodnevno, a po potrebi i češće, sačinjava obaveštenje (u daljem tekstu: obaveštenje o utvrđenoj razlici), koje naročito sadrži: broj i datum obaveštenja o utvrđenoj razlici, naziv filijale u kojoj je vršena obrada efektive, poslovno ime banke, datum predaje efektive, broj dokumenta uplate i redni broj amaneta, kao i vrstu, kategoriju i iznos predate efektive, iznos utvrđenog manjka ili viška i druge podatke.

Obaveštenje o utvrđenoj razlici Narodna banka Srbije dostavlja bankama na način propisan uputstvom iz tačke 4. stav 2. ove odluke, a može ga dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema.

17. Banka je dužna da, u roku od osam radnih dana od dana prijema obaveštenja o utvrđenoj razlici, Narodnoj banci Srbije nadoknadi razliku utvrđenu po osnovu manjka – u istoj valuti.

Predaja efektive u smislu stava 1. ove tačke vrši se u mestu gde je banka predala amanet u kome je utvrđena razlika iz tog stava.

Narodna banka Srbije dužna je da, u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja obaveštenja o utvrđenoj razlici, iznos utvrđenog viška preda banci – u istoj valuti, u Narodnoj banci Srbije – Filijali u Beogradu.

18. Ako je banka u zahtevu tako navela, ovlašćeno lice banke prisustvovaće obradi efektive u Narodnoj banci Srbije, izuzev za vrste efektive iz tačke 21. ove odluke.

Sektor obaveštava banku o datumu, vremenu i mestu obrade efektive.

19. Narodna banka Srbije isplaćuje efektivu banci na osnovu naloga – specifikacije za isplatu efektive (Prilog 4), kojim se potvrđuje ispravnost preuzete efektive.

Posle potpisivanja ovlašćenog lica banke na nalogu iz stava 1. ove tačke – Narodna banka Srbije neće prihvatati reklamacije banke za isplaćenu efektivu.

U slučaju da ovlašćeno lice banke, pre preuzimanja efektive iz stava 1. ove tačke, zatraži da proveri ispravnost te efektive (provera autentičnosti, vrste i kategorije efektive, apoena i brojne tačnosti) – ta provera vrši se u prisustvu ovlašćenog lica Narodne banke Srbije.

20. Narodna banka Srbije odobrava devizni račun banke kod korespondentske banke u inostranstvu, odnosno isplaćuje efektivu – u roku od dva radna dana od dana prijema efektive u Narodnoj banci Srbije, odnosno od dana odobrenja deviznog računa Narodne banke Srbije kod korespondentske banke u inostranstvu.

21. Narodna banka Srbije s bankama koje imaju više ugovora o obavljanju menjačkih poslova zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju u mestu sedišta banke i više ovih ugovora zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju van tog mesta – pored poslova iz tačke 2. ove odluke, obavlja i sledeće poslove:

1) zamenu efektive (opticajne, vanopticajne i oštećene) za devize u istoj valuti – za sledeće valute:

– australijski dolar (AUD),

– kanadski dolar (CAD),

– dansku krunu (DKK),

– japanski jen (JPY),

– norvešku krunu (NOK),

– švedsku krunu (SEK),

– funtu sterlinga (GBP);

2) zamenu efektive (opticajne, vanopticajne i oštećene) u jednoj valuti za devize u evrima, za sledeće valute:

– kuvajtski dinar (KWD),

– hrvatsku kunu (HRK),

– češku krunu (CZK),

– mađarsku forintu (HUF),

– konvertibilnu marku (BAM),

– poljski zlot (PLN).

22. Izuzetno od tačke 8. ove odluke, Narodna banka Srbije efektivu iz tačke 21. ove odluke prima od banaka prema sledećoj dinamici:

– nedeljno, sredom i četvrtkom – opticajnu efektivu spakovanu u svežnjeve (1.000 komada);

– tromesečno, poslednje srede i četvrtka poslednjeg meseca kalendarskog tromesečja – opticajne, vanopticajne i oštećene novčanice efektive spakovane u svežnjeve (1.000 komada) ili pakete (100 komada).

23. Efektivu iz tačke 21. ove odluke banka pakuje u skladu s tač. 13. i 14. ove odluke i Narodnoj banci Srbije predaje amanet kao sigurnosnu kesu.

24. Ako od strane banke primi obaveštenje da je u pošiljci efektive iz tačke 21. ove odluke utvrđena razlika (manjak, uključujući i falsifikat, ili višak) – Narodna banka Srbije sačinjava obaveštenje (obaveštenje o razlici koju je utvrdila strana banka), koje naročito sadrži: broj i datum tog obaveštenja, naziv strane banke koja je utvrdila razliku, iznos utvrđenog manjka/viška po vrstama i kategorijama efektive (s posebno naznačenim iznosom manjka po osnovu falsifikata i serijskim brojevima novčanica falsifikata), ostale podatke o utvrđenom manjku/višku i druge podatke.

Banka je dužna da, u roku od osam radnih dana od dana prijema obaveštenja o razlici koju je utvrdila strana banka, na račun Narodne banke Srbije kod korespondentske banke u inostranstvu uplati razliku utvrđenu po osnovu manjka, uvećanu za iznos zakonske zatezne kamate počev od dana odobrenja deviznog računa banke kod korespondentske banke u inostranstvu, i to u istoj valuti ili odgovarajućoj protivvrednosti te valute u evrima prema srednjem kursu iz kursne liste Narodne banke Srbije koja važi na dan uplate, kao i da dokaz o tome dostavi Sektoru.

U slučaju da strana banka odbije otkup oštećene efektive iz tačke 21. ove odluke ili zadrži tu efektivu – banka je dužna da Narodnoj banci Srbije nadoknadi štetu na način iz stava 2. ove tačke.

U slučaju da strana banka utvrdi višak u pošiljci efektive iz tačke 21. ove odluke, Narodna banka Srbije će, za iznos viška, odobriti banci njen devizni račun u roku od osam radnih dana od dana prijema obaveštenja banke, koje sadrži instrukciju o odobrenju deviznog računa kod korespondentske banke u inostranstvu, po ceni (po valutama) koju Narodna banka Srbije postiže na stranom tržištu pri prodaji efektive.

Obaveštenje o razlici koju je utvrdila strana banka Narodna banka Srbije dostavlja bankama na način propisan uputstvom iz tačke 4. stav 2. ove odluke, a može ga dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema.

25. Po poslovima iz tačke 2. stav 1. odredbe pod 1), 2) i 6) ove odluke, naknade se obračunavaju i naplaćuju u skladu sa odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

Po poslovima iz tačke 2. stav 1. odredbe pod 3), 4) i 5) ove odluke, naknada se utvrđuje primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa za efektivni strani novac, odnosno za devize iz kursne liste Narodne banke Srbije koja važi na dan predaje efektive, odnosno na dan odobrenja deviznog računa Narodne banke Srbije u inostranstvu.

Po poslovima iz tačke 21. ove odluke primenjuju se cene (po valutama) koje Narodna banka Srbije postiže pri prodaji efektive na stranom tržištu i koje objavljuje na svojoj internet stranici.

26. Radnim danima, u smislu ove odluke, ne smatraju se dani vikenda, dani praznika u smislu propisa kojim se uređuju državni i drugi praznici u Republici Srbiji, kao ni neradni dani u zemljama matične valute.

27. Prilozi iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.

28. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka („Službeni glasnik RS”, br. 27/09, 107/09 i 3/10 – ispravka).

29. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. septembra 2015. godine.

IO NBS broj 44

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

Predsedavajuća

Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

guverner

Narodne banke Srbije,

dr Jorgovanka Tabaković, s.r.

EFEKTIVA-Prilog-1-1_Page_1.tiff

EFEKTIVA-Prilog-1-1_Page_2.tiff

EFEKTIVA-Prilog-1-1_Page_3.tiff

EFEKTIVA-Prilog-1-1_Page_4.tiff

EFEKTIVA-Prilog-1-1_Page_5.tiff

EFEKTIVA-Prilog-1-1_Page_6.tiff

EFEKTIVA-Prilog-1-1_Page_7.tiff