PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA (Računi za uplatu javnih prihoda)

(“Sl. glasnik RS”, br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 – ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014 i 32/2015)

PLAN RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Redni broj

Trezor

Račun
za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kontrolni broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja

Prihodi po pripadnosti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TEKUĆI PRIHODI

POREZI

POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE

Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

Porez na zarade

1.

840

711111

843

52

Porez na zarade

53

1,1/g

PU

1,2,3,4

Porez na prihode od samostalnih delatnosti

2.

840

711121

843

25

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

3.

840

711122

843

32

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

3a

840

711123

843

39

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem

53

1,1/g

PU

1,2

Porez na prihode od autorskih prava

4.

840

711131

843

95

Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

53

1,1/g

PU

4

Porez na prihode od imovine

5.

840

711141

843

68

Porez na dividende i udele u dobiti

53

1,1/g

PU

4

6.

840

711142

843

75

Porez na prihode od kamate

53

1,1/g

PU

4

7.

840

711143

843

82

Porez na prihode od nepokretnosti

53

1,1/g

PU

1,2

8.

840

711144

843

89

Porez na kapitalne dobitke

53

1,1/g

PU

4

9.

840

711145

843

96

Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari – po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

10.

840

711146

843

06

Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

11.

840

711147

843

13

Porez na zemljište

53

1,1/g

LPA

1,2

12.

840

711148

843

20

Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

13.

840

711149

843

27

Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti/Porez na prihode od kapitala po drugom osnovu

53

1,1/g

PU

4

Porez na dobitke od igara na sreću

14.

840

711151

843

41

Porez na dobitke od igara na sreću

53

1,1/g

PU

4

Porez na prihode od osiguranja lica

15.

840

711161

843

14

Porez na prihode od osiguranja lica

53

1,1/g

PU

1,2

Godišnji porez na dohodak građana

16.

840

711171

843

84

Godišnji porez na dohodak građana

53

1,1/g

PU

4

Samodoprinosi

17.

840

711181

843

57

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine

53

1,1/g

LPA

1,2

18.

840

711182

843

64

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada

53

1,1/g

LPA

1,2

19.

840

711183

843

71

Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva

53

1,1/g

LPA

1,2

20.

840

711184

843

78

Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću

53

1,1/g

LPA

1,2

21.

840

711185

843

85

Samodoprinos na vrednost imovine

53

1,1/g

LPA

1,2

Porez na druge prihode

22.

840

711191

843

30

Porez na ostale prihode

53

1,1/g

PU

1,2

23.

840

711192

843

37

Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom

53

1,1/g

PU

1,2

24.

840

711193

843

44

Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka

53

1,1/g

PU

1,2

25.

840

711194

843

51

Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa

53

1,1/g

PU

3,4

25a

840

711195

843

58

Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada

53

1,1/g

PU

3,4

Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

Porez na dobit pravnih lica

26.

840

711211

843

73

Porez na dobit pravnih lica

53

1,1/g

PU

3,4

27.

840

711212

843

80

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

28.

840

711213

843

87

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

29.

840

711214

843

94

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

30.

840

711215

843

04

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

31.

840

711216

843

11

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

53

1,1/g

PU

3,4

32.

840

711217

843

18

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

32a

840

711218

843

25

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka

53

1,1/g

PU

3,4

32b

840

711219

843

32

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

53

1,1/g

PU

3,4

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

POREZ NA FOND ZARADA

Porez na fond zarada

Porez na fond zarada

33.

840

712111

843

68

Porez na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

1,2

34.

840

712112

843

75

Porez na fond zarada ostalih zaposlenih

53

1,1/g

PU

1,2

35.

840

712113

843

82

Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

53

1,1/g

PU

1,2

POREZ NA IMOVINU

Periodični porezi na nepokretnosti

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

36.

840

713111

843

84

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

53

1,1/g

4

Porez na imovinu

37.

840

713121

843

57

Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38.

840

713122

843

64

Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38a-38g

(brisano)

Periodični porezi na neto imovinu

Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon

Porez na nasleđe i poklon

39.

840

713311

843

29

Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

Porez na finansijske transakcije

40.

840

713411

843

50

Porez na finansijske transakcije

53

1,1/g

PU

4

Porez na kapitalne transakcije

41.

840

713421

843

23

Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

42.

840

713422

843

30

Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

43.

840

713423

843

37

Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

44.

840

713424

843

44

Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

44a

840

713425

843

51

Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini

53

1,1/g

PU

1,2

44b

840

713426

843

58

Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica

53

1,1/g

PU

1,2

Drugi jednokratni porezi na imovinu

Drugi periodični porezi na imovinu

Porez na akcije na ime i udele

45.

840

713611

843

92

Porez na akcije na ime i udele

53

1,1/g

LPA

1,2

POREZ NA DOBRA I USLUGE

Opšti porezi na dobra i usluge

Porezi na dodatu vrednost

46.

840

714111

843

03

Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe

53

4

PU

4

47.

840

714112

843

10

Porez na dodatu vrednost

53

4

PU

4

48.

840

714113

843

17

Porez na dodatu vrednost pri uvozu

53

4

4

49.

840

714114

843

24

Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija

53

4

4

Jednofazni porezi na promet

50.

840

714121

843

73

Porez na promet proizvoda (opšti režim)

53

4

PU

4

51.

840

714122

843

80

Porez na promet lekova sa posebne liste

53

4

PU

4

52.

840

714123

843

87

Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično

53

4

PU

4

53.

840

714124

843

94

Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu

53

4

4

54.

840

714125

843

04

Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama

53

4

4

55.

840

714126

843

11

Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

53

1,1/g

4

56.

840

714127

843

18

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom “Nedelje Crvenog krsta” od 8. do 15. maja i “Nedelje solidarnosti” od 14. do 21. septembra

53

1,1/g

4

57.

840

714128

843

25

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine

53

1,1/g

4

58.

840

714129

843

32

Porez na promet novih motornih vozila

53

4

PU

4

Kumulativni višefazni porezi na promet

59.

840

714131

843

46

Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko

53

4

PU

4

60.

840

714132

843

53

Porez na promet komunalnih usluga

53

4

PU

4

61.

840

714133

843

60

Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja)

53

4

PU

4

62.

840

714134

843

67

Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga

53

4

PU

4

63.

840

714135

843

74

Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada

53

4

PU

4

64.

840

714136

843

81

Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću

53

4

PU

4

65.

840

714137

843

88

Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu

53

4

PU

4

66.

840

714138

843

95

Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave

53

4

PU

4

67.

840

714139

843

05

Porez na promet ostalih usluga

53

4

PU

4

Porez na premije neživotnih osiguranja

68.

840

714141

843

19

Porez na premije neživotnih osiguranja

53

4

PU

4

Dobit fiskalnih monopola

Porezi na pojedinačne usluge

Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

69.

840

714421

843

39

Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

53

1,1/g

LPA

1,2

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa

70.

840

714431

843

12

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

53

1,1/g

LPA

1,2

Sredstva za vanredne situacije

71.

840

714442

843

89

Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

4

72.

840

714443

843

96

Sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini 3% od premije osiguranja od požara u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

4

73.

840

714444

843

06

Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

4

74.

840

714445

843

13

Sredstva naplaćena od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

4

75.

840

714446

843

20

Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja nadležnog organa za poslove civilnog vazduhoplovstva, namenjena, za potrebe službe za traganje i spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

4

76.

840

714447

843

27

Sredstva ostvarena po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53

1,1/g

4

Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

Porezi, takse i naknade na motorna vozila

77.

840

714511

843

87

Porez na upotrebu motornih vozila

53

1,1/g

4

78.

840

714512

843

94

Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila

53

1,1/g

4

79.

840

714513

843

04

Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

53

1,1/g

1,2

80.

840

714514

843

11

Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila

53

1,1/g

1,2

81.

840

714516

843

25

Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon

53

1,1/g

1,2

82.

840

714517

843

32

Posebna naknada za registraciju određenih vozila

53

4

4

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

83.

840

714521

843

60

Porez na upotrebu mobilnog telefona

53

1,1/g

4

84.

840

714522

843

67

Porez na upotrebu plovnih objekata – plovila

53

1,1/g

4

85.

840

714523

843

74

Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica

53

1,1/g

4

86.

840

714524

843

81

Porez na registrovano oružje

53

1,1/g

PU

4

87.

840

714525

843

88

Naknada za vanredni prevoz na državnom putu

53

1,1/g

4/p

Republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti

88.

840

714531

843

33

Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza

53

1,1/g

4

89.

840

714532

843

40

Taksa za kontrolnu markicu za video kasete

53

1,1/g

4

90.

840

714533

843

47

Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja – video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti

53

1,1/g

4

91.

840

714536

843

68

Posebna naknada na cigarete iz čl. 70. stav 2. Zakona o duvanu

53

1,1/g

4

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

92.

840

714541

843

06

Naknada za korišćenje voda

53

1,1/g

3,4

93.

840

714542

843

13

Naknada za zaštitu voda

53

1,1/g

3,4

94.

840

714543

843

20

Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta

53

1,1/g

1,2,4

95.

840

714544

843

27

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet

53

4

4

96.

840

714545

843

34

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu

53

4

4

97.

840

714546

843

41

Naknada za korišćenje ribarskih područja

53

1,1/g

3,4

98.

840

714547

843

48

Naknada za zagađivanje životne sredine

53

1,1/g

1,2,4

99.

840

714548

843

55

Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese

53

1,1/g

1,2,4

100.

840

714549

843

62

Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada

53

1,1/g

1,2,4

Koncesione naknade i boravišne takse

101.

840

714551

843

76

Koncesiona naknada

53

1,1/g

4

102.

840

714552

843

83

Boravišna taksa

53

1,1/g

1,2

Opštinske i gradske naknade

103.

840

714562

843

56

Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

53

1,1/g

1,2

104.

840

714563

843

63

Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom

53

1,1/g

1,2

105.

840

714564

843

70

Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava

53

1,1/g

1,2

Opštinske i gradske komunalne takse

106.

840

714571

843

22

Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja

53

1,1/g

LPA

1,2

107.

840

714572

843

29

Komunalna taksa za držanje sredstava za igru (“zabavne igre”)

53

1,1/g

LPA

1,2

108.

840

714573

843

36

Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

53

1,1/g

LPA

1,2

109.

840

714574

843

43

Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

53

1,1/g

LPA

1,2

110.

840

714575

843

50

Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

53

1,1/g

LPA

1,2

111.

840

714576

843

57

Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

53

1,1/g

LPA

1,2

Naknade za korišćenje državnih puteva

112.

840

714581

843

92

Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina)

53

1,1/g

4/p

113.

840

714582

843

02

Naknada za priključenje prilaznog puta na državni put

53

1,1/g

4/p

114.

840

714583

843

09

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu

53

1,1/g

4/p

115.

840

714584

843

16

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta

53

1,1/g

4/p

116.

840

714585

843

23

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

53

1,1/g

4/p

117.

840

714586

843

30

Naknada za prekomerno korišćenje državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta

53

1,1/g

4/p

118.

840

714587

843

37

Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta

53

1,1/g

4/p

Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica

119.

840

714591

843

65

Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njihovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

120.

840

714592

843

72

Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

121.

840

714593

843

79

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično, na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

122.

840

714594

843

86

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

123.

840

714595

843

93

Naknada za postavljanje objekata i sredstva za oglašavanje i obaveštavanje u predelu opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

124.

840

714596

843

03

Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

125.

840

714597

843

10

Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

126.

840

714598

843

17

Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

127.

840

714599

843

24

Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

1,2

Drugi porezi na dobra i usluge

POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE

Carine i druge uvozne dažbine

Carinske takse

128.

840

715111

843

19

Carinske takse

53

4

4

Carinske dažbine

129.

840

715121

843

89

Carinske dažbine

53

4

4

Ostale uvozne dažbine i skladištenje

130.

840

715191

843

94

Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

53

4

4

131.

840

715192

843

04

Dažbina za carinsko evidentiranje

53

4

4

132.

840

715193

843

11

Dažbine za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima

53

4

4

Porezi na izvoz

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

DRUGI POREZI

Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici

Komunalna taksa na firmu

133.

840

716111

843

35

Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

53

1,1/g

LPA

1,2

134.

840

716112

843

42

Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

53

1,1/g

LPA

1,2

Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati

Sredstva prikupljena za vreme “Dečije nedelje”

135.

840

716211

843

56

Sredstva prikupljena za vreme “Dečije nedelje”

53

1,1/g

4

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

136.

840

716221

843

29

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Borba protiv raka”

53

1,1/g

4

137.

840

716222

843

36

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Borba protiv SIDE”

53

1,1/g

4

138.

840

716223

843

43

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”

53

1,1/g

4

139.

840

716224

843

50

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013”

53

1,1/g

4

140.

840

716225

843

57

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Škola bez nasilja”

53

1,1/g

4

141.

840

716226

843

64

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Ruka ruci”

53

1,1/g

4

142.

840

716227

843

71

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Evropsko prvenstvo u veslanju Srbija 2014”

53

1,1/g

4

143.

840

716228

843

78

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013”

53

1,1/g

4

144.

840

716229

843

85

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke “75 godina biciklističke trke kroz Srbiju”

53

1,1/g

4

Akcize

Akcize na derivate nafte

Akcize na derivate nafte proizvedene u zemlji

145.

840

717111

843

51

Akciza na motorni benzin

53

1,1/g

PU

4

146.

840

717112

843

58

Akciza na dizel-goriva

53

1,1/g

PU

4

147.

840

717113

843

65

Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

PU

4

148.

840

717114

843

72

Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C

53

1,1/g

PU

4

149.

840

717115

843

79

Akciza na tečni naftni gas

53

1,1/g

PU

4

149a

840

717116

843

86

Akciza na olovni benzin

53

1,1/g

PU

4

149b

840

717117

843

93

Akciza na bezolovni benzin

53

1,1/g

PU

4

149v

840

717118

843

03

Akciza na gasna ulja

53

1,1/g

PU

4

149g

840

717119

843

10

Akciza na kerozin

53

1,1/g

PU

4

Akcize na derivate nafte pri uvozu

150.

840

717121

843

24

Akciza pri uvozu motornog benzina

53

4

4

151.

840

717122

843

31

Akciza pri uvozu dizel-goriva

53

4

4

152.

840

717123

843

38

Akciza pri uvozu lož ulja

53

4

4

153.

840

717124

843

45

Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C

53

4

4

153a

840

717125

843

52

Akciza pri uvozu tečnog naftnog gasa

53

4

4

153b

840

717126

843

59

Akciza pri uvozu olovnog benzina

53

4

4

153v

840

717127

843

66

Akciza pri uvozu bezolovnog benzina

53

4

4

153g

840

717128

843

73

Akciza pri uvozu gasnih ulja

53

4

4

153d

840

717129

843

80

Akciza pri uvozu kerozina

53

4

4

Akcize na aditive i ekstendere za dodavanje u pogonska goriva proizvedena u zemlji

153đ

840

717131

843

94

Akciza na aditive i ekstendere za bezolovni benzin

53

1,1/g

PU

4

153e

840

717132

843

04

Akciza na aditive i ekstendere za gasna ulja

53

1,1/g

PU

4

153ž

840

717133

843

11

Akciza na aditive i ekstendere za kerozin

53

1,1/g

PU

4

153z

840

717134

843

18

Akciza na aditive i ekstendere za tečni naftni gas

53

1,1/g

PU

4

Akcize pri uvozu aditiva i ekstendera za dodavanje u pogonska goriva

153i

840

717141

843

67

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za bezolovni benzin

53

4

4

153j

840

717142

843

74

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za gasna ulja

53

4

4

153k

840

717143

843

81

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za kerozin

53

4

4

153l

840

717144

843

88

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za tečni naftni gas

53

4

4

Akcize na biogoriva i biotečnosti

153lj

840

717151

843

40

Akciza na biogoriva i biotečnosti proizvedene u zemlji

53

1,1/g

PU

4

153m

840

717152

843

47

Akciza na biogoriva i biotečnosti iz uvoza

53

4

4

Akciza na duvanske prerađevine

Akciza na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji

154.

840

717211

843

72

Akciza na cigarete grupe A

53

1,1/g

PU

4

155.

840

717212

843

79

Akciza na cigarete grupe B

53

1,1/g

PU

4

156.

840

717213

843

86

Akciza na cigarete grupe C

53

1,1/g

PU

4

157.

840

717214

843

93

Akciza na cigarete proizvedene u zemlji

53

1,1/g

PU

4

158.

840

717215

843

03

Akciza na ostale duvanske prerađevine

53

1,1/g

PU

4

Akciza na duvanske prerađevine pri uvozu

159.

840

717221

843

45

Akciza pri uvozu cigarete grupe A

53

4

4

160.

840

717222

843

52

Akciza na cigarete iz uvoza

53

4

4

161.

840

717223

843

59

Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina

53

4

4

Akciza na alkoholna pića

Akciza na alkoholna pića proizvedena u zemlji

162.

840

717311

843

93

Akciza na pivo

53

1,1/g

PU

4

163.

840

717312

843

03

Akciza na prirodnu rakiju i vinjak

53

1,1/g

PU

4

164.

840

717313

843

10

Akciza na niskoalkoholna pića

53

1,1/g

PU

4

165.

840

717314

843

17

Akciza na žestoka alkoholna pića i likere

53

1,1/g

PU

4

166.

840

717315

843

24

Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

53

1,1/g

PU

4

167.

840

717316

843

31

Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

53

1,1/g

PU

4

168.

840

717317

843

38

Akciza na ostala alkoholna pića

53

1,1/g

PU

4

Akciza na alkoholna pića pri uvozu

169.

840

717321

843

66

Akciza pri uvozu piva

53

4

4

170.

840

717322

843

73

Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka

53

4

4

171.

840

717323

843

80

Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza

53

4

4

172.

840

717324

843

87

Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera

53

4

4

173.

840

717325

843

94

Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka i ostalih alkoholnih pića

53

4

4

174.

840

717326

843

04

Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija

53

4

4

175.

840

717327

843

11

Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

53

4

4

Akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića

Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

176.

840

717411

843

17

Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

53

4

4

Akciza na kafu

Akciza pri uvozu kafe

177.

840

717511

843

38

Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)

53

4

4

177a

840

717512

843

45

Akciza pri uvozu nepržene kafe

53

4

4

177b

840

717513

843

52

Akciza pri uvozu pržene kafe

53

4

4

177v

840

717514

843

59

Akciza pri uvozu ljuspica i opni od kafe

53

4

4

177g

840

717515

843

66

Akciza pri uvozu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe

53

4

4

177d

840

717516

843

73

Akciza pri uvozu kafe iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona o akcizama

53

4

4

Druge akcize

178.

840

717611

843

59

Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija

53

4

4

179.

840

717612

843

66

Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza

53

4

4

JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu

180.

840

719111

843

83

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama

181.

840

719211

843

07

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši

182.

840

719221

843

77

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga

183.

840

719231

843

50

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote

184.

840

719241

843

23

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)

185.

840

719251

843

93

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima

186.

840

719261

843

66

Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

187.

840

719262

843

73

Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

188.

840

719263

843

80

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

189.

840

719264

843

87

Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

190.

840

719265

843

94

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih

191.

840

719311

843

28

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica

192.

840

719321

843

98

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu trensferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica

193.

840

719331

843

71

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Ostali jednokratni porezi na imovinu

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica

194.

840

719411

843

49

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

195.

840

719412

843

56

Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

196.

840

719413

843

63

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

197.

840

719414

843

70

Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

198.

840

719415

843

77

Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet

199.

840

719511

843

70

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica

Jednokratni porez po različitim osnovama

200.

840

719611

843

91

Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

SOCIJALNI DOPRINOSI

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

201.

840

721111

843

18

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica

53

1,1/g

PU

4/o

202.

840

721112

843

25

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

203.

840

721113

843

32

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

204.

840

721114

843

39

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju

53

1,1/g

4/o

205.

840

721115

843

46

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža

53

1,1/g

4/o

206.

840

721116

843

53

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara

53

1,1/g

PU

4/o

207.

840

721117

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

53

1,1/g

PU

4/o

208.

840

721118

843

67

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih – za vojne osiguranike

53

1,1/g

PU

4/o

209.

840

721119

843

74

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

53

1,1/g

PU

4/o

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

210.

840

721121

843

88

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

210a

840

721122

843

95

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih – za vojne osiguranike

53

4

PU

4/o

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

211.

840

721131

843

61

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

212.

840

721211

843

39

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

213.

840

721212

843

46

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

214.

840

721213

843

53

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

215.

840

721214

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

216.

840

721215

843

67

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac

53

1,1/g

PU

4/o

217.

840

721216

843

74

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

218.

840

721217

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

219.

840

721218

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

220.

840

721219

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika – na teret poslodavca, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na isplaćena lična primanja i druge prihode vojnih osiguranika, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

221.

840

721221

843

12

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

222.

840

721222

843

19

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

223.

840

721223

843

26

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

224.

840

721224

843

33

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

225.

840

721225

843

40

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

225a

840

721226

843

47

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – za vojne osiguranike

53

4

PU

4/o

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

226.

840

721231

843

82

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

227.

840

721232

843

89

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

228.

840

721233

843

96

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

229.

840

721311

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću

53

1,1/g

PU

4/o

230.

840

721312

843

67

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

231.

840

721313

843

74

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

4/o

232.

840

721314

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član

53

1,1/g

PU

4/o

233.

840

721315

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora

53

1,1/g

PU

4/o

234.

840

721316

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora

53

1,1/g

PU

4/o

235.

840

721317

843

05

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

4/o

236.

840

721318

843

12

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

4/o

237.

840

721319

843

19

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

53

1,1/g

4/o

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

238.

840

721321

843

33

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

239.

840

721322

843

40

Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta

53

1,1/g

2/o, 4/o

240.

840

721323

843

47

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

241.

840

721324

843

54

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

242.

840

721325

843

61

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

243.

840

721331

843

06

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

4/o

244.

840

721332

843

13

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

53

1,1/g

PU

4/o

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem

244a

840

721341

843

76

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva)

53

1,1/g

PU

4/o

244b

840

721342

843

83

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem, za lica, koja u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem

244v

840

721351

843

49

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem

244g

840

721361

843

22

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

245.

840

721411

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju Republičkog fonda za PIO

53

1,1/g

4/o

246.

840

721412

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje

53

1,1/g

4/o

247.

840

721413

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje

53

1,1/g

4/o

248.

840

721414

843

05

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

249.

840

721415

843

12

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika – zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti

53

4

4/o

250.

840

721416

843

19

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

251.

840

721417

843

26

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalnih delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

252.

840

721418

843

33

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzija, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

253.

840

721419

843

40

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica, koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno osigurani su po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

254.

840

721421

843

54

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

53

1,1/g

2/o, 4/o

Doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

255.

840

721431

843

27

Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

53

1,1/g

2/o

256.

840

721432

843

34

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje

53

1,1/g

2/o

OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

Socijalni doprinosi na teret poslodavaca

Imputirani socijalni doprinosi

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA

Tekuće donacije od inostranih država

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

257.

840

731121

843

54

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

53

4

4

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

258.

840

731131

843

27

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

259.

840

731132

843

34

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

260.

840

731141

843

97

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

261.

840

731151

843

70

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

53

1

1

Tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

262.

840

731161

843

43

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

263.

840

731162

843

50

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

264.

840

731165

843

71

Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

264a

840

731166

843

78

Tekuće donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Kapitalne donacije od inostranih država

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

265.

840

731221

843

75

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

53

4

4

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

266.

840

731231

843

48

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

267.

840

731232

843

55

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

268.

840

731241

843

21

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

269.

840

731251

843

91

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

53

1

1

Kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

270.

840

731261

843

64

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

271.

840

731262

843

71

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

272.

840

731265

843

92

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

272a

840

731266

843

02

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

273.

840

732121

843

70

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

4

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

274.

840

732131

843

43

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

275.

840

732132

843

50

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

276.

840

732141

843

16

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

277.

840

732151

843

86

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

1

Tekuće donacije u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

278.

840

732161

843

59

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

279.

840

732162

843

66

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

280.

840

732165

843

87

Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

280a

840

732166

843

94

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

281.

840

732221

843

91

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

4

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

282.

840

732231

843

64

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

283.

840

732232

843

71

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

284.

840

732241

843

37

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

285.

840

732251

843

10

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

1

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

286.

840

732261

843

80

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

287.

840

732262

843

87

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

288.

840

732265

843

11

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

288a

840

732266

843

18

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Tekuće pomoći od EU

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

288a/1

840

732311

843

42

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

53

4

4

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

288b

840

732321

843

15

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

288v

840

732322

843

22

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

288g

840

732331

843

85

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

288d

840

732341

843

58

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

53

1

1

Tekuće pomoći od EU u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

288đ

840

732351

843

31

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

288e

840

732352

843

38

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

288ž

840

732353

843

45

Tekuće pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

288ž/1

840

732356

843

66

Tekuće pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Kapitalne pomoći od EU

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

288z

840

732411

843

63

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

53

4

4

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

288i

840

732421

843

36

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

288j

840

732422

843

43

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

288k

840

732431

843

09

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

288l

840

732441

843

79

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

53

1

1

Kapitalne pomoći od EU u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

288lj

840

732451

843

52

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

288m

840

732452

843

59

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

288n

840

732453

843

66

Kapitalne pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

288nj

840

732456

843

87

Kapitalne pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

289.

840

733121

843

86

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

53

4

4

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

290.

840

733131

843

59

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

291.

840

733132

843

66

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

292.

840

733133

843

73

Tekući transferi od gradova u korist AP Vojvodina

53

1/g,2

3

293.

840

733134

843

80

Tekući transferi od gradova u korist AP Kosovo i Metohija

53

1/g,2

3

294.

840

733135

843

87

Tekući transferi od opština u korist AP Vojvodina

53

1

3

295.

840

733136

843

94

Tekući transferi od opština u korist AP Kosovo i Metohija

53

1

3

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

296.

840

733141

843

32

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

297.

840

733142

843

39

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

298.

840

733143

843

46

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

299.

840

733144

843

53

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

300.

840

733145

843

60

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

301.

840

733146

843

67

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

302.

840

733147

843

74

Tekući transferi od opština u korist nivoa gradova

53

1,1/g

2

303.

840

733148

843

81

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

304.

840

733151

843

05

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

1

305.

840

733152

843

12

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

1

306.

840

733153

843

19

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

1

307.

840

733154

843

26

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

53

1

1

308.

840

733155

843

33

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

1

309.

840

733156

843

40

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

1

310.

840

733157

843

47

Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština

53

1

1

311.

840

733158

843

54

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

1

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

312.

840

733161

843

75

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

313.

840

733162

843

82

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene

53

4

4/o

314.

840

733163

843

89

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike

53

4

4/o

315.

840

733164

843

96

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti

53

4

4/o

316.

840

733165

843

06

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

317.

840

733166

843

13

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika – zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike

53

4

4/o

318.

840

733167

843

20

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

53

4

4/o

319.

840

733168

843

27

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

53

4

4/o

319a

840

733169

843

34

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

320.

840

733221

843

10

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

53

4

4

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

321.

840

733231

843

80

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

322.

840

733232

843

87

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

323.

840

733233

843

94

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Vojvodina

53

1/g,2

3

324.

840

733234

843

04

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1/g,2

3

325.

840

733235

843

11

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Vojvodina

53

1

3

326.

840

733236

843

18

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1

3

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

327.

840

733241

843

53

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

328.

840

733242

843

60

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

329.

840

733243

843

67

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa gradova

53

1,1/g

2

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

330.

840

733251

843

26

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

53

1

1

331.

840

733252

843

33

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

1

332.

840

733253

843

40

Kapitalni transferi od grada u korist nivoa opština

53

1

1

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

333.

840

733261

843

96

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

334.

840

733262

843

06

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

335.

840

733265

843

27

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

335a

840

733266

843

34

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

DRUGI PRIHODI

PRIHODI OD IMOVINE

Kamate

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora Republike

336.

840

741121

843

20

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

53

4

4

337.

840

741122

843

27

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka

53

4

4

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora teritorijalnih autonomija

338.

840

741131

843

90

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Vojvodina uključena u depozit banaka

53

3

3

339.

840

741132

843

97

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka

53

3

3

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada

340.

840

741141

843

63

Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

53

1/g,2

2

341.

840

741142

843

70

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

53

1/g,2

2

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora opština

342.

840

741151

843

36

Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovano računa trezora uključena u depozit banaka

53

1

1

343.

840

741152

843

43

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

53

1

1

Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

344.

840

741161

843

09

Kamate na sredstva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

345.

840

741162

843

16

Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

346.

840

741165

843

37

Kamate na sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

346a

840

741166

843

44

Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Dividende

Dividende SCG i NBS

347.

840

741211

843

68

Dividende SCG

53

4

4

348.

840

741212

843

75

Višak prihoda po završnom računu NBS

53

4

4

Dividende budžeta Republike

349.

840

741221

843

41

Dividende budžeta Republike

53

4

4

350.

840

741222

843

48

Višak prihoda nad rashodima javne agencije

53

4

4

351.

840

741223

843

55

Višak prihoda nad rashodima Republičke agencije za elektronske komunikacije

53

1,1/g

3,4

352.

840

741224

843

62

Višak prihoda nad rashodima Republičke radiodifuzne agencije

53

1,1/g

4

Dividende budžeta teritorijalnih autonomija

353.

840

741231

843

14

Dividende budžeta AP Vojvodina

53

3

3

354.

840

741232

843

21

Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Dividende budžeta gradova

355.

840

741241

843

84

Dividende budžeta gradova

53

1/g,2

2

Dividende budžeta opština

356.

840

741251

843

57

Dividende budžeta opština

53

1

1

Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

357.

840

741261

843

30

Dividende Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

358.

840

741262

843

37

Dividende Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

359.

840

741265

843

58

Dividende Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

359a

840

741266

843

65

Dividende Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

359a/1

840

741411

843

13

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja Republike Srbije

53

1,1/g

4

359b

840

741412

843

20

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja autonomne pokrajine

53

1,1/g

3

359v

840

741413

843

27

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja gradova

53

1,1/g

2

359g

840

741414

843

34

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja opština

53

1

1

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

Zakup neproizvedene imovine

Naknada za korišćenje prirodnih dobara

360.

840

741511

843

34

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

53

1,1/g

1,2,4

361.

840

741512

843

41

Naknada za iskrčenu šumu

53

1,1/g

4

362.

840

741513

843

48

Naknada za posečeno drvo

53

1,1/g

4

363.

840

741514

843

55

Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu

53

1,1/g

4

364.

840

741515

843

62

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka

53

1,1/g

3,4

364a

840

741516

843

69

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine

53

1,1/g

1,2,3,4

364b

840

741517

843

76

Naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa

53

1,1/g

4

Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta

365.

840

741521

843

07

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup

53

1,1/g

4

366.

840

741522

843

14

Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini

53

1,1/g

1,2,3,4

367.

840

741523

843

21

Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada

53

1,1/g

1,2,4

368.

840

741524

843

28

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači

53

1,1/g

3,4

369.

840

741525

843

35

Naknade za lovnu kartu

53

1,1/g

3,4

370.

840

741526

843

42

Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

53

1,1/g

1,2,3,4

371.

840

741527

843

49

Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma

53

1,1/g

3,4

372.

840

741528

843

56

Naknada za promenu namene šuma

53

1,1/g

3,4

373.

840

741529

843

63

Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini

53

1,1/g

3,4

Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta

374.

840

741531

843

77

Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

53

1,1/g

LPA

1,2

375.

840

741532

843

84

Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima

53

1,1/g

1,2

376.

840

741533

843

91

Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

53

1,1/g

LPA

1,2

377.

840

741534

843

98

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

LPA

1,2

378.

840

741535

843

08

Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom

53

1,1/g,2

1,2

379.

840

741536

843

15

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

53

1,1/g

4

379a

840

741537

843

22

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije

53

1,1/g

4

379b

840

741538

843

29

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

1,2

Naknada za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti i banja

380.

840

741541

843

50

Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

53

1,1/g,2

LPA

1,2

381.

840

741542

843

57

Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

53

1,1/g,2

LPA

1,2

382.

840

741543

843

64

Turistička naknada

53

1,1/g

1,2,4

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

383.

840

741551

843

23

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

53

1,1/g,2

1,2

Korišćenje vazduhoplovnog prostora i naknade za vode

384.

840

741561

843

93

Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora

53

4

4

385.

840

741562

843

03

Naknada za korišćenje vodnog dobra

53

1,1/g

3,4

386.

840

741563

843

10

Naknada za ispuštenu vodu

53

1,1/g

3,4

387.

840

741564

843

17

Naknada za zagađivanje voda

53

1,1/g

4

388.

840

741565

843

24

Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

53

1,1/g

PU

3,4

389.

840

741566

843

31

Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica

53

1,1/g

3,4

390.

840

741567

843

38

Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema

53

1,1/g

3,4

391.

840

741568

843

45

Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2,3,4

392.

840

741569

843

52

Slivna vodna naknada od pravnih lica

53

1,1/g

1,2,3,4

Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

393.

840

741571

843

66

Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

53

4

4

394.

840

741572

843

73

Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije

53

4

4

Naknada za korišćenje zemljišta koje pripada državnom putu

395.

840

741581

843

39

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno i zvučno obaveštenje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta, u skladu sa propisima

53

1,1/g

4/p

396.

840

741582

843

46

Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta

53

1,1/g

4/p

397.

840

741583

843

53

Naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta

53

1,1/g

4/p

NAKNADE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

398.

840

741591

843

12

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

53

1,1/g

4

399.

840

741592

843

19

Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine

53

1,1/g

1,2,4

400.

840

741593

843

26

Naknada za stavljanje ambalaže u promet

53

1,1/g

4

401.

840

741594

843

33

Naknade za kompenzacijske mere

53

1,1/g

4

402.

840

741595

843

40

Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine

53

1,1/g

4

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakup od strane tržišnih organizacija

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

403.

840

742121

843

36

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

4

404.

840

742122

843

43

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove – javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike

53

4

4

405.

840

742123

843

50

Prihodi od davanja u zakup stanova koje koriste ratni vojni invalidi i porodice palih boraca

53

4

4

406.

840

742124

843

57

Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje uzetih tokom službenih kontrola

53

1,1/g

4

407.

840

742125

843

64

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda

53

1,1/g

4

408.

840

742126

843

71

Troškovi obavljanja poslova vezanih za geografsko poreklo, kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom, kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, kao i ispitivanje kvaliteta i senzorskog ocenjivanja vina

53

1,1/g

4

409.

840

742127

843

78

Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja

53

1,1/g

4

410.

840

742128

843

85

Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti čiji je korisnik Ministarstvo odbrane

53

4

4

411.

840

742129

843

92

Naknada na osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju

53

1,1/g

LPA

4

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist budžeta teritorijalnih autonomija

412.

840

742131

843

09

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina

53

3

3

413.

840

742132

843

16

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

53

3

3

414.

840

742133

843

23

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija

53

3

3

415.

840

742134

843

30

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

53

3

3

416.

840

742135

843

37

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

53

3

3

417.

840

742136

843

44

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

418.

840

742141

843

79

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

419.

840

742142

843

86

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1/g,2

2

420.

840

742143

843

93

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

421.

840

742144

843

03

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova

53

1,1/g,2

LPA

2

422.

840

742145

843

10

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1/g,2

2

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

423.

840

742151

843

52

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

1

424.

840

742152

843

59

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1

1,2

425.

840

742153

843

66

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština

53

1

1

426.

840

742154

843

73

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opština

53

1

LPA

1

427.

840

742155

843

80

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1

1,2

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

428.

840

742161

843

25

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

4/o

429.

840

742162

843

32

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

4/o

430.

840

742165

843

53

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

4/o

430a

840

742166

843

60

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Takse i naknade

431.

840

742213

843

98

Konzularne takse

53

4

4

Takse u korist nivoa Republike

432.

840

742221

843

57

Republičke administrativne takse

53

1,1/g

4

433.

840

742222

843

64

Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

53

1,1/g

4

434.

840

742223

843

71

Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede

53

1,1/g

4

435.

840

742224

843

78

Naknada za obavezni zdravstveni pregled pošiljki bilja u prometu preko državne granice, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju bilja u unutrašnjem prometu i troškova laboratorijskog ispitivanja uzoraka bilja

53

1,1/g

4

436.

840

742225

843

85

Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja

53

1,1/g

4

437.

840

742226

843

92

Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu

53

1,1/g

4

438.

840

742227

843

02

Troškovi upravnog postupka

53

1,1/g

4

439.

840

742228

843

09

Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

53

1,1/g

4

440.

840

742229

843

16

Troškovi poreskog postupka

53

1,1/g

PU

4

Takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija

441.

840

742231

843

30

Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina

53

1,1/g

3

442.

840

742232

843

37

Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

3

Takse u korist nivoa gradova

443.

840

742241

843

03

Gradske administrativne takse

53

1/g,2

2

Takse u korist nivoa opština

444.

840

742251

843

73

Opštinske administrativne takse

53

1

1

445.

840

742252

843

80

Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja

53

1,1/g

1,2

446.

840

742253

843

87

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

1,2

447.

840

742254

843

94

Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova

53

1,1/g

LPA

1,2

Takse u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

447a

840

742261

843

46

Takse u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

1,1/g

4/o

447b

840

742266

843

81

Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

4/o

Takse u korist republičkih sudova

448.

840

742271

843

19

Republičke sudske takse

53

1,1/g

4

449.

840

742272

843

26

Troškovi zastupanja u sudskim i upravnim postupcima

53

1,1/g

4

Naknade za priređivanje igara na sreću

450.

840

742281

843

89

Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama

53

1,1/g

4

451.

840

742282

843

96

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima

53

1,1/g

4

452.

840

742283

843

06

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću – klađenje

53

1,1/g

4

453.

840

742284

843

13

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću

53

1,1/g

4

454.

840

742285

843

20

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

53

1,1/g

4

455.

840

742286

843

27

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

53

1,1/g

4

456.

840

742287

843

34

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje

53

1,1/g

4

457.

840

742288

843

41

Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama

53

1,1/g

4

458.

840

742289

843

48

Naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

53

1,1/g

4

Druge naknade

459.

840

742291

843

62

Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda

53

1,1/g

4

460.

840

742292

843

69

Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda

53

1,1/g

4

460a

840

742293

843

76

Naknada za odobrenje za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

53

1,1/g

4

460b

840

742294

843

83

Sredstva u iznosu od 30% naplaćene nagrade javnih beležnika

53

1,1/g

4

460v

840

742295

843

90

Naknada za upis u Registar članova Komore socijalne zaštite, za izdavanje i obnavljanje licence i za izdavanje legitimacije i uverenja

53

4

4

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

461.

840

742312

843

15

Prihodi Vojske Srbije od sporedne prodaje dobara i usluga

53

4

4

461a

840

742313

843

22

Prihodi Vojske Srbije od specifične delatnosti

53

4

4

Prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

462.

840

742321

843

78

Prihodi republičkih organa i organizacija

53

1,1/g

4

463.

840

742322

843

85

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja

53

1,1/g

4

464.

840

742323

843

92

Naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža Republički geodetski zavod

53

1,1/g

4

465.

840

742324

843

02

Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke

53

1,1/g

4

466.

840

742325

843

09

Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi

53

1,1/g

4

467.

840

742326

843

16

Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca

53

4

4

468.

840

742327

843

23

Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

53

1,1/g

4

469.

840

742328

843

30

Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

53

1,1/g

4

470.

840

742329

843

37

Taksa za vršenje tehničkog nadzora brodova unutrašnje plovidbe

53

1,1/g

4

Prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

471.

840

742331

843

51

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina

53

1,1/g

3

472.

840

742332

843

58

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

3

Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluge koje vrše državne netržišne jedinice

473.

840

742341

843

24

Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova

53

1/g,2

2

Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

474.

840

742351

843

94

Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština

53

1

1

474a

840

742361

843

67

Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

53

1,1/g

4/o

474b

840

742362

843

74

Prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

53

1,1/g

2/o

474v

840

742366

843

05

Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

53

4

4/o

Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

Imputirane prodaje dobara i usluga

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike

475.

840

743121

843

52

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

53

1,1/g

4

476.

840

743122

843

59

Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova

53

1,1/g

4

477.

840

743123

843

66

Prihodi od novčanih kazni koje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i ličnosti izriče organima vlasti u postupku administrativnog izvršenja svojih rešenja

53

1,1/g

4

478.

840

743124

843

73

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojim je naneta šteta šumama

53

1,1/g

4

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike

479.

840

743221

843

73

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

53

1,1/g

4

480.

840

743222

843

80

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

53

1,1/g

4

481.

840

743223

843

87

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojim se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi

53

1,1/g

4

482.

840

743224

843

94

Novčani iznos mere zaštite konkurencije

53

1,1/g

4

482a

840

743225

843

04

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o javnim nabavkama

53

1,1/g

4

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike

483.

840

743321

843

94

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

53

1,1/g

4

484.

840

743322

843

04

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada)

53

1,1/g

4

485.

840

743323

843

11

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne)

53

1,1/g

4

486.

840

743324

843

18

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima

53

1,1/g,2

1,2,4

487.

840

743325

843

25

Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa

53

1,1/g

4

488.

840

743326

843

32

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi

53

1,1/g

4

489.

840

743327

843

39

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

53

1,1/g

4

490.

840

743328

843

46

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda

53

1,1/g

PU

4

491.

840

743329

843

53

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene Zakonom o vanrednim situacijama i zakonima koji uređuju oblast zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija

53

1,1/g

4

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija

492.

840

743331

843

67

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

3

493.

840

743332

843

74

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

3

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova

494.

840

743341

843

40

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

53

1/g,2

2

495.

840

743342

843

47

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova

53

1/g,2

2

496.

840

743343

843

54

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

53

1,1/g

LPA

2

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština

497.

840

743351

843

13

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

53

1

LPA

1

498.

840

743353

843

27

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opština

53

1

1

499.

840

743354

843

34

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

53

1

LPA

1,2

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Prihodi od penala

Prihodi od penala u korist nivoa Republike

 

Redni broj Trezor Račun
za uplatu javnih prihoda
Račun JP Kontrolni broj Opis Oznaka osnova plaćanja Nivo uplate Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja Prihodi po pripadnosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9
500.   840   743421   843   18 Prihodi od penala u korist nivoa Republike 53 1,1/g 4
501. 840 743422 843 25 Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 53 1,1/g PU 4
502. 840 743423 843 32 Procesni penal iz Zakona o zaštiti konkurencije 53 1,1/g 4
Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Prihodi od penala u korist nivoa gradova
503. 840 743441 843 61 Prihodi od penala u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Prihodi od penala u korist nivoa opština
Prihodi od penala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Prihodi od oduzete imovinske koristi
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike
504. 840 743521 843 39 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku 53 1,1/g 4
505. 840 743522 843 46 Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori 53 1,1/g 4
506. 840 743523 843 53 Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe 53 4 4
507. 840 743524 843 60 Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku 53 1,1/g PU 4
508. 840 743525 843 67 Novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine 53 1,1/g 4
509. 840 743526 843 74 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama 53 1,1/g 4
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike
510. 840 743921 843 26 Troškovi prinudne naplate javnih prihoda 53 1,1/g PU 4
511. 840 743922 843 33 Troškovi postupka pred organima za prekršaje 53 1,1/g,2 4
512. 840 743923 843 40 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate 53 1,1/g PU 4
512a 840 743924 843 47 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave 53 1,1/g LPA 1,2
512b 840 743925 843 54 Prihodi od primene načela oportuniteta naplate u krivičnom postupku 53 1,1/g 4
512v 840 743926 843 61 Prihodi po prekršajnim nalozima koje izdaje republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda 53 1,1/g 4
513. 840 743929 843 82 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike 53 1,1/g 4
514. 840 743951 843 42 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 53 1,1/g LPA 1,2
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike
515. 840 744121 843 68 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53 4 4
516. 840 744122 843 75 Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda 53 4 4
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija
517. 840 744131 843 41 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
518. 840 744132 843 48 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova
519. 840 744141 843 14 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
519a 840 744142 843 21 Tekući dobrovoljni transferi za odlaganje krivičnog gonjenja u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština
520. 840 744151 843 84 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53 1 1
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
521. 840 744161 843 57 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
522. 840 744162 843 64 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
523. 840 744165 843 85 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
523a 840 744166 843 92 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike
524. 840 744221 843 89 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike 53 4 4
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija
525. 840 744231 843 62 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
526. 840 744232 843 69 Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova
527. 840 744241 843 35 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština
528. 840 744251 843 08 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština 53 1 1
Kapitalni dobrovoljni transferi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
529. 840 744261 843 78 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
530. 840 744262 843 85 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
531. 840 744265 843 09 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
531a 840 744266 843 16 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Mešoviti i neodređeni prihodi
Prihodi po osnovu posebnih propisa
531a/1 840 745111 843 14 Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod isplatioca prihoda u javnom sektoru 53 4 4
531b 840 745112 843 21 Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod svih isplatilaca prihoda u javnom sektoru, na osnovu rešenja Poreske uprave 53 4 PU 4
531v 840 745113 843 28 Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 53 1,1/g 4
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike
532. 840 745121 843 84 Ukinuti prihodi budžeta Republike 53 4 PU 4
533. 840 745122 843 91 Zakupnina za stan u državnoj svojini 53 4 4
534. 840 745123 843 98 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća 53 4 4
535. 840 745124 843 08 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta Republike Srbije 53 1,1/g 4
536. 840 745125 843 15 Prihodi od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja 53 4 4
537. 840 745126 843 22 Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji 53 1,1/g PU 4
538. 840 745127 843 29 Prihodi od preuzetih potraživanja iz stečajne mase od banaka nad kojima je završen stečajni postupak 53 4 4
539. 840 745128 843 36 Ostali prihodi budžeta Republike 53 4 4
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
540. 840 745131 843 57 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina 53 1,1/g 3
541. 840 745132 843 64 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 1,1/g 3
542. 840 745133 843 71 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodine 53 3 3
543. 840 745134 843 78 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
544. 840 745135 843 85 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
545. 840 745136 843 92 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
546. 840 745137 843 02 Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
547. 840 745138 843 09 Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
547a 840 745139 843 16 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta autonomne pokrajine 53 1,1/g 3
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova
548. 840 745141 843 30 Ostali prihodi u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
549. 840 745142 843 37 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
550. 840 745143 843 44 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
551. 840 745144 843 51 Zakupnina za stan u gradskoj svojini u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
551a 840 745145 843 58 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta grada 53 1,1/g 2
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština
552. 840 745151 843 03 Ostali prihodi u korist nivoa opština 53 1 1
553. 840 745152 843 10 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština 53 1 1
554. 840 745153 843 17 Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa opština 53 1 1
555. 840 745154 843 24 Zakupnina za stan u opštinskoj svojini u korist nivoa opština 53 1 1
555a 840 745155 843 31 Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta opštine 53 1 1
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
556. 840 745161 843 73 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
557. 840 745162 843 80 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
558. 840 745165 843 04 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
558a 840 745166 843 11 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 53 1,1/g 4/o
558b 840 745167 843 18 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine
559. 840 772111 843 58 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine 53 4 4
560. 840 772112 843 65 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine 53 3 3
561. 840 772113 843 72 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine 53 1/g,2 2
562. 840 772114 843 79 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine 53 1 1
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU
562a 840 772121 843 31 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 4 4
562b 840 772122 843 38 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 3 3
562v 840 772123 843 45 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Kosovo i Metohija iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 3 3
562g 840 772124 843 52 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 1/g,2 2
562d 840 772125 843 59 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU 53 1 1
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou
563. 840 781111 843 08 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 53 4 4
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
564. 840 781311 843 50 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 53 4 4/o
565. 840 781312 843 57 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 53 4 4/o
566. 840 781313 843 64 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
567. 840 781314 843 71 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
568. 840 781315 843 78 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
569. 840 781316 843 85 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 53 4 PU 4/o
570. 840 781317 843 92 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
570a 840 781318 843 02 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika vojne penzije koji plaća Republički fond za PIO – za vojne osiguranike 53 4 4/o
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene
571. 840 781321 843 23 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 53 4 4/o
572. 840 781322 843 30 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
573. 840 781323 843 37 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
574. 840 781324 843 44 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 53 1,1/g PU 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike
575. 840 781331 843 93 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike 53 4 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda PIO za osiguranike samostalnih delatnosti
576. 840 781341 843 66 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu nadoknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 53 4 4/o
577. 840 781342 843 73 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 53 1,1/g PU 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje
578. 840 781351 843 39 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 PU 4/o
579. 840 781352 843 46 Doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g PU 4/o
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
579a 840 781361 843 12 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
Primanja od prodaje nepokretnosti
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa Republike
580. 840 811121 843 73 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini, osim nepokretnosti koje koriste organi AP 90 4 4
581. 840 811122 843 80 Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini 90 4 4
582. 840 811123 843 87 Primanja od prodaje nepokretnosti Vojske Srbije 90 4 4
583. 840 811124 843 94 Primanja od prodaje stanova u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije 90 4 4
584. 840 811125 843 04 Primanja ostvarena po osnovu prodaje stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica 90 1, 1/g 4
Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija
585. 840 811131 843 46 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 90 3 3
586. 840 811132 843 53 Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 90 3 3
586a 840 811133 843 60 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90 3 3
586b 840 811134 843 67 Primanja od otplate stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90 3 3
586v 840 811135 843 74 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa teritorijalnih autonomija 90 3 3
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova
587. 840 811141 843 19 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
587a 840 811142 843 26 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
587b 840 811143 843 33 Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
587v 840 811144 843 40 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština
588. 840 811151 843 89 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština 90 1 1
588a 840 811152 843 96 Primanja od prodaje stanova u korist nivoa opština 90 1 1
588b 840 811153 843 06 Primanja od otplate stanova u korist nivoa opština 90 1 1
588v 840 811154 843 13 Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
589. 840 811161 843 62 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
590. 840 811162 843 69 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
591. 840 811165 843 90 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
591a 840 811166 843 97 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija
592. 840 811171 843 35 Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina 90 3 3
593. 840 811172 843 42 Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija 90 3 3
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
Primanja od prodaje pokretne imovine
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike
594. 840 812121 843 89 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa teritorijalnih autonomija
595. 840 812131 843 62 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
596. 840 812132 843 69 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova
597. 840 812141 843 35 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština
598. 840 812151 843 08 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
599. 840 812161 843 78 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
600. 840 812162 843 85 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
601. 840 812165 843 09 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
601a 840 812166 843 16 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike
602. 840 813121 843 08 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa teritorijalnih autonomija
603. 840 813131 843 78 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
604. 840 813132 843 85 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova
605. 840 813141 843 51 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština
606. 840 813151 843 24 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
607. 840 813161 843 94 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
608. 840 813162 843 04 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
609. 840 813165 843 25 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
609a 840 813166 843 32 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI
Primanja od prodaje robnih rezervi
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike
610. 840 821121 843 39 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike 90 4 4
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa teritorijalnih autonomija
611. 840 821131 843 12 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodine 90 3 3
612. 840 821132 843 19 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova
613. 840 821141 843 82 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa opština
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
613a 840 821166 843 63 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike
614. 840 822121 843 55 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa teritorijalnih autonomija
615. 840 822131 843 28 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
616. 840 822132 843 35 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova
617. 840 822141 843 98 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština
618. 840 822151 843 71 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa organizacije obaveznog socijalnog osiguranja
619. 840 822161 843 44 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
620. 840 822162 843 51 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
621. 840 822165 843 72 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
621a 840 822166 843 79 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike
622. 840 823121 843 71 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa teritorijalnih autonomija
623. 840 823131 843 44 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
624. 840 823132 843 51 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova
625. 840 823141 843 17 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština
626. 840 823151 843 87 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
626a 840 823166 843 95 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI
PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI
Primanja od prodaje dragocenosti
Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike
627. 840 831121 843 05 Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike 90 4 4
Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
628. 840 831131 843 75 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
629. 840 831132 843 82 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova
630. 840 831141 843 48 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština
631. 840 831151 843 21 Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje dragocenosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
632. 840 831161 843 91 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
633. 840 831162 843 98 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
634. 840 831165 843 22 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
634a 840 831166 843 29 Primanja od prodaje dragocenosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE
PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
Primanja od prodaje zemljišta
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike
635. 840 841121 843 68 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalnih autonomija
636. 840 841131 843 41 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalne autonomije 90 3 3
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova
637. 840 841141 843 14 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština
638. 840 841151 843 84 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od prodaje zemljišta u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
638a 840 841166 843 92 Primanja od prodaje zemljišta u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA
Primanja od prodaje podzemnih blaga
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike
639. 840 842121 843 84 Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa gradova
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa opština
Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
639a 840 842166 843 11 Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA
Primanja od prodaje šuma i voda
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike
640. 840 843121 843 03 Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa gradova
Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa opština
Primanja od prodaje šuma i voda u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
640a 840 843166 843 27 Primanja od prodaje šuma i voda u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike
641. 840 911121 843 24 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
642. 840 911131 843 94 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
643. 840 911132 843 04 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova
644. 840 911141 843 67 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština
645. 840 911151 843 40 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
646. 840 911161 843 13 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
647. 840 911162 843 20 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
648. 840 911165 843 41 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
648a 840 911166 843 48 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike
649. 840 911221 843 45 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
650. 840 911231 843 18 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
651. 840 911232 843 25 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova
652. 840 911241 843 88 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština
653. 840 911251 843 61 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
654. 840 911261 843 34 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
655. 840 911262 843 41 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
656. 840 911265 843 62 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
656a 840 911266 843 69 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike
657. 840 911321 843 66 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa gradova
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa opština
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
657a 840 911366 843 90 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike
658. 840 911421 843 87 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
659. 840 911431 843 60 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
660. 840 911432 843 67 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova
661. 840 911441 843 33 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština
662. 840 911451 843 06 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
663. 840 911461 843 76 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
664. 840 911462 843 83 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
665. 840 911465 843 07 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
665a 840 911466 843 14 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike
666. 840 911521 843 11 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
667. 840 911531 843 81 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
668. 840 911532 843 88 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova
669. 840 911541 843 54 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština
670. 840 911551 843 27 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
671. 840 911561 843 97 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
672. 840 911562 843 07 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
673. 840 911565 843 28 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
673a 840 911566 843 35 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa Republike
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa gradova
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist nivoa opština
Primanja od zaduživanja kod domaćinstava u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
673b 840 911666 843 56 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od domaćih finansijskih derivata
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa Republike
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa gradova
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa opština
Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
673v 840 911766 843 77 Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od domaćih menica
Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike
674. 840 911821 843 74 Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od domaćih menica u korist nivoa teritorijalnih autonomija
675. 840 911831 843 47 Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
676. 840 911832 843 54 Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova
677. 840 911841 843 20 Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština
678. 840 911851 843 90 Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od domaćih menica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
679. 840 911861 843 63 Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
680. 840 911862 843 70 Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
681. 840 911865 843 91 Primanja od domaćih menica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
681a 840 911866 843 98 Primanja od domaćih menica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Ispravka unutrašnjeg duga
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike
682. 840 911921 843 95 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike 90 4 4
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija
683. 840 911931 843 68 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Vojvodina 90 3 3
684. 840 911932 843 75 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 90 3 3
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova
685. 840 911941 843 41 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova 90 1/g,2 2
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština 1/g,2
686. 840 911951 843 14 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština 90 1 1
Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
687. 840 911961 843 84 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 90 4 4/o
688. 840 911962 843 91 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za PIO 90 4 4/o
689. 840 911965 843 15 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 90 4 4/o
689a 840 911966 843 22 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu.
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike
690. 840 912121 843 40 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa gradova
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa opština
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
690a 840 912166 843 64 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 90 4 4/o
Primanja od zaduživanja od inostranih država
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike
691. 840 912221 843 61 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija
692. 840 912231 843 34 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
693. 840 912232 843 41 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova
694. 840 912241 843 07 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština
695. 840 912251 843 77 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
696. 840 912261 843 50 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
697. 840 912262 843 57 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
698. 840 912265 843 78 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
698a 840 912266 843 85 Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike
699. 840 912321 843 82 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
700. 840 912331 843 55 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
701. 840 912332 843 62 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova
702. 840 912341 843 28 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština
703. 840 912351 843 98 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
704. 840 912361 843 71 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
705. 840 912362 843 78 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
706. 840 912365 843 02 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
706a 840 912366 843 09 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike
707. 840 912421 843 06 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa teritorijalnih autonomija
708. 840 912431 843 76 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
709. 840 912432 843 83 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova
710. 840 912441 843 49 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština
711. 840 912451 843 22 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
712. 840 912461 843 92 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
713. 840 912462 843 02 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
714. 840 912465 843 23 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
714a 840 912466 843 30 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike
715. 840 912521 843 27 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa teritorijalnih autonomija
716. 840 912531 843 97 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
717. 840 912532 843 07 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova
718. 840 912541 843 70 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština
719. 840 912551 843 43 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
720. 840 912561 843 16 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
721. 840 912562 843 23 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
722. 840 912565 843 44 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
722a 840 912566 843 51 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Primanja od inostranih finansijskih derivata
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa Republike
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa gradova
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa opština
Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
722b 840 912666 843 72 Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
Ispravka spoljnog duga
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike
723. 840 912921 843 14 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike 70,71 4 4
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija
724. 840 912931 843 84 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Vojvodina 70,71 3 3
725. 840 912932 843 91 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 70,71 3 3
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova
726. 840 912941 843 57 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova 70,71 1/g,2 2
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština
727. 840 912951 843 30 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština 70,71 1 1
Primanja od ispravke spoljnog duga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
728. 840 912961 843 03 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 70,71 4 4/o
729. 840 912962 843 10 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za PIO 70,71 4 4/o
730. 840 912965 843 31 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 70,71 4 4/o
730a 840 912966 843 38 Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 70,71 4 4/o
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike
731. 840 921121 843 87 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike 75 4 4
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija
732. 840 921131 843 60 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Vojvodina 75 3 3
733. 840 921132 843 67 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 75 3 3
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova
734. 840 921141 843 33 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova 75 1/g,2 2
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština
735. 840 921151 843 06 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština 75 1 1
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
736. 840 921161 843 76 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 75 4 4/o
737. 840 921162 843 83 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO 75 4 4/o
738. 840 921165 843 07 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 75 4 4/o
738a 840 921166 843 14 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 75 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike
739. 840 921221 843 11 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija
740. 840 921231 843 81 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Vojvodina 76,77 3 3
741. 840 921232 843 88 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77 3 3
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova
742. 840 921241 843 54 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova 76,77 1/g,2 2
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština
743. 840 921251 843 27 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština 76,77 1 1
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
744. 840 921261 843 97 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 76,77 4 4/o
745. 840 921262 843 07 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za PIO 76,77 4 4/o
746. 840 921265 843 28 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 76,77 4 4/o
746a 840 921266 843 35 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike
747. 840 921321 843 32 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
747a 840 921366 843 56 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike
748. 840 921421 843 53 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa gradova
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa opština
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
748a 840 921466 843 77 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike
749. 840 921521 843 74 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija
750. 840 921531 843 47 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Vojvodina 76,77 3 3
751. 840 921532 843 54 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77 3 3
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova
752. 840 921541 843 20 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova 76,77 1/g,2 2
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština 1/g,2
753. 840 921551 843 90 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština 76,77 1 1
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
753a 840 921566 843 98 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike
754. 840 921621 843 95 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike 76,77 4 4
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija
755. 840 921631 843 68 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina 76,77 3 3
756. 840 921632 843 75 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 76,77 3 3
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova
757. 840 921641 843 41 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova 76,77 1/g,2 2
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština
758. 840 921651 843 14 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština 76,77 1 1
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
759. 840 921661 843 84 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 76,77 4 4/o
760. 840 921662 843 91 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO 76,77 4 4/o
761. 840 921665 843 15 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 76,77 4 4/o
761a 840 921666 843 22 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 76,77 4 4/o

Redni broj

Trezor

Račun
za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kontrolni broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja

Prihodi po pripadnosti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike

762.

840

921721

843

19

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike

76,77

4

4

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

763.

840

921731

843

89

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina

76,77

3

3

764.

840

921732

843

96

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

76,77

3

3

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa gradova

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa opština

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

764a

840

921766

843

43

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

4/o

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike

765.

840

921821

843

40

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike

76,77

4

4

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa gradova

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa opština

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

765a

840

921866

843

64

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

4/o

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike

766.

840

921921

843

61

Primanja od privatizacije od prodaje akcija

75

4

4

767.

840

921922

843

68

Primanja od aukcijske privatizacije

75

4

4

768.

840

921923

843

75

Primanja od prodaje kapitala u postupku privatizacije u korist Budžetskog fonda za restituciju

75

1,1/g,2

4

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija

769.

840

921931

843

34

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

3

770.

840

921932

843

41

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

3

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

771.

840

921941

843

07

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

75

1/g,2

2

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

772.

840

921951

843

77

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

75

1

1

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

773.

840

921961

843

50

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

4/o

774.

840

921962

843

57

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

4/o

775.

840

921965

843

78

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

4/o

775a

840

921966

843

85

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

4/o

PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike

776.

840

922121

843

06

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike

75

4

4

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

777.

840

922131

843

76

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

3

778.

840

922132

843

83

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

3

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova

779.

840

922141

843

49

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova

75

1/g,2

2

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština

780.

840

922151

843

22

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština

75

1

1

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

781.

840

922161

843

92

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

4/o

782.

840

922162

843

02

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

4/o

783.

840

922165

843

23

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

4/o

783a

840

922166

843

30

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

4/o

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike

784.

840

922221

843

27

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike

76,77

4

4

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa gradova

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa opština

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

784a

840

922266

843

51

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

4/o

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike

784a/1

840

922321

843

48

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike

76,77

4

4

784b

840

922322

843

55

Primanja od otplate kredita datih za premošćavanje finansiranja projekata EU u korist nivoa Republike

76,77

4

4

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa gradova

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa opština

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

784v

840

922366

843

72

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

4/o

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa Republike

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa gradova

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa opština

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

784g

840

922466

843

93

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

4/o

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

784d

840

922566

843

17

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

4/o

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa Republike

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa gradova

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa opština

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

784đ

840

922666

843

38

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

4/o

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike

785.

840

922721

843

35

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike

75

4

4

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija

786.

840

922731

843

08

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

3

787.

840

922732

843

15

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

3

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

788.

840

922741

843

78

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

75

1/g,2

2

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

789.

840

922751

843

51

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

75

1

1

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

790.

840

922761

843

24

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

4/o

791.

840

922762

843

31

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

4/o

792.

840

922765

843

52

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

4/o

792a

840

922766

843

59

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

4/o

Evidencioni računi

793.

840

1557

845

53

Evidencioni račun Centra za velike poreske obveznike Beograd

53

PU

794.

840

955

845

10

Evidencioni račun Uprave carina

53

795.

840

1562

845

88

Prihodi direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije

53

796.

840

1700

845

84

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate

53

1,1/g

PU

797.

840

1817

845

30

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije

53

4

798.

840

19541

845

35

Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda

53

4

799.

840

29550

845

64

Donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike

53

800.

840

1

848

16

Objedinjena naplata za registraciju vozila

53

800a

840

4

848

37

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

54

4

PU

801.

840

30270

845

60

Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe

53

802.

840

30271

845

67

Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama koji se koriste za zagrevanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

53

803.

840

30272

845

74

Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se kao motorno gorivo koriste za industrijske svrhe

53

804.

840

30273

845

81

Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koji se koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem saobraćaju

53

805.

840

30593

845

90

Refakcija akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koji se koriste u proizvodnji električne i toplotne energije

53