Spisak objavljenih akata u Službenom glasniku broj 51 od 12. juna 2015. godine (devizno poslovanje)

  • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta  (stupa na snagu 1. jula 2015. godine);
  • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu (snagu 1. jula 2015. godine) ;
  • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (stupa na snagu 1. jula 2015. godine, osim tačke 6. st. 2, 4. i 7, koji stupaju na snagu 1. oktobra 2015. godine).
 updpsu-logo