Izmenjen je Pravilnik o poreskom bilansu za nedobitne organizacije

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 53/15, od 19. 6. 2015. godine. Ovaj pravilnik stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 20. 6. 2015. godine.

Nakon prošlogodišnjih izmena kontnih okvira i obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva i druga pravna lica, ukazala se potreba da se odredbe Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 60/14) koje se pozivaju na određene račune, odnosno pojedine AOP iz obrazaca finansijskih izveštaja usklade, odnosno izmene.

Prilikom izmena koje su objavljene u „Službenom glasniku RS“, broj 41/15, a u kojim je izvršeno usklađivanje sa novim kontnim okvirima, propušteno je da se uzmu u obzir rashodi po osnovu nematerijalnih troškova, kao što je to ranije bilo. Donošenjem novog pravilnika, ova greška je otklonjena, tako da se kod utvrđivanja rashoda koji su vezani za prihode ostvarene na tržištu uzimaju i nematerijalni troškovi sa AOP 1029 iz Bilansa uspeha za privredna društva, odnosno AOP 1018 iz Bilansa uspeha za druga pravna lica.

Obveznici koji su već podneli poreske prijave  u kojima nije bilo moguće uključivanje nematerijalnih troškova u poreski priznate rashode, mogu podneti izmenjene poreske prijave, ako su imali rashode izkazane na pomenutim AOP-ima, da bi izvršili  umanjenje poreske obaveze.