Dostavljanje Polugodišnjih izveštaja najkasnije do 15. jula 2015. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 114/05 i 118/07), svi privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i Evidencionu listu, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave Polugodišnji izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, i to:

  • Polugodišnji izveštaj proizvođača duvanskih proizvoda (PI-PDP I);
  • Polugodišnji izveštaj trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (PI-TVDP I);
  • Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima (PI-TMDP I);
  • Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-UDP I);
  • Polugodišnji izveštaj izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-IDP I).

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (PI-PDP I, PI-TVDP I, PI-TMDP I, PI-UDP I, PI-IDP I), najkasnije do 15. jula 2015. godine.