POSEBAN INFORMACIONI SISTEM ZA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE DOSTUPAN KORISNICIMA

Agencija za privredne registre obavestila je sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od, 03. jula 2015. godine, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omugućeno sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu za sve grupe pravnih lica.

Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika.

Posebno napominjemo, da je u tom sistemu obavezno obeležavanje vrste zahteva da je reč o konsolidovanom finansijskom izveštaju, zatim treba obeležiti da se radi o matičnom pravnom licu, kao i da je obveznik revizije tog konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Više informacija o konsolidovanim finansijskim izveštajima objavljeno je u delu Finansijski izveštaji – Vrste i sadržina izveštaja – Konsolidovani finansijski izveštaji.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011/2023-350, kao i mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.