Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom -jul mesec

Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013) dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom –
30.651,00 dinara (za jul) po osobi sa invaliditetom koju poslodavac nije zaposlio, za uplate prilikom isplate zarada za tekući mesec, a najkasnije do 5. u narednom mesecu.