KONKURS ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA BENEFICIRANO USPOSTAVLJANJE MEĐUNARODNIH SISTEMA MENADŽMENTA I BEZBEDNOSTI HRANE NA PRINCIPIMA HACCP I ZAHTEVIMA ISO 22000

• Rok za dostavljanje prijave je 18. septembar 2015. godine •

Raspisan je Poziv privrednim subjektima za dostavljanje prijava za beneficirano uvođenje i sertifikaciju sistema kontrole bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP I zahtevima ISO 22000, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema menadžmenta zasnovanih na ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR, uz podršku mreže ZAJEDNO, privrednim subjektima čija prijava zadovoljava uslove konkursa, obezbeđuje najpovoljniju tržišnu cenu za željenu uslugu angažovanjem konsultanata i sertifikacionih tela iz svih regiona Srbije. U skladu sa projektom, NACOR preuzima ulogu garanta za dobro izvršenje posla, u skladu sa predviđenim rokovima.

Pravo na podnošenje prijava za beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane imaju privredni subjekti, registrovani u skladu sa Zakonom, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, za obavljanje svih delatnosti.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove konkursa mogu podneti samo jednu prijavu i pri tome se odlučiti za jednu ili kombinaciju više ponuđenih opcija:

1) Uvođenje sistema kontrole bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP;

1a) Uvođenje i sertifikacija sistema kontrole bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP;

2) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na ISO 9001;

3) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine zasnovanog na ISO 14001;

4) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zasnovanog na OHSAS 18001;

5) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane zasnovanog na ISO 22000;

6) Uvođenje i sertifikaciju drugog standarda.

Pravo na dodelu beneficija imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. Da privredni subjekat ima registrovano sedište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana pre objavljivanja teksta poziva u sredstvima javnog informisanja;

2. Da mu u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave tekući računi kod poslovnih banaka nisu bili blokirani duže od trideset dana u kontinuitetu,

3. Da nisu koristili subvencije za uvođenje ili sertifikaciju standarda za koji se aplicira putem ovog javnog poziva.

Po prihvatanju prijave NACOR će od stručnih konsultanata i sertifikacionih tela iz Republike Srbije zatražiti ponude, od kojih će najniža biti beneficirana i kao takva prosleđena privrednom subjektu.

Privredni subjekat ima pravo da po dobijanju ponude, istu prihvati i odbije. U slučaju prihvatanja ponude, pristupa se zaključivanju ugovora, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Rok za dostavljanje prijave je 18.09.2015. godine.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 26.08.2015.