Donet je Pravilnik o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Podsećamo da se od 1. avgusta 2015. godine plaća akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju po stopi od 7,5%. Obračunski period je kalendarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije, s tim da se poreska prijava podnosi i akciza plaća u roku od 15 dana po isteku obračunskog perioda – kalendarskog meseca. U skladu sa tim, prva obaveza za plaćanje akcize na električnu energiju nastaje do 15. septembra 2015. godine (obaveza za avgust).

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju  je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 76/15 od 4. septembra 2015. godine, a  stupio je na snagu danom objavljivanja tj. 4. septembra 2015. godine.

PRAVILNIK o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, kao i ostvarivanje oslobođenja od obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju.

Član 2.

Obveznik akcize na električnu energiju iz člana 40j Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 55/15 – u daljem tekstu: Zakon) je snabdevač električnom energijom kada snabdeva krajnjeg kupca električnom energijom, kao i kada obezbeđuje električnu energiju za sopstvene potrebe (u daljem tekstu: obveznik akcize).

Krajnji kupac iz stava 1. ovog člana je pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji kupuje električnu energiju za svoje potrebe, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Obveznik akcize obračunava akcizu na električnu energiju u poreskom obračunskom periodu na osnovu izdatih računa kada snabdeva krajnjeg kupca električnom energijom po osnovu ugovora o snabdevanju krajnjih kupaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, odnosno na osnovu obračuna potrošnje električne energije kada obezbeđuje električnu energiju za sopstvene potrebe (u daljem tekstu: krajnja potrošnja).

Račun, koji obveznik akcize izdaje krajnjem potrošaču za isporučenu, odnosno procenjenu isporuku električne energije iz člana 40l stav 8. Zakona sadrži, između ostalog, elemente za obračun akcize kao što su osnovica za obračun akcize i iznos obračunate akcize.

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju iz člana 40i stav 1. Zakona čini cena električne energije, odnosno ukupno obračunati iznos iz računa u koji su uračunati svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, uključujući i troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. Osnovica za obračun akcize ne obuhvata iznos popusta koji se odobravaju krajnjim kupcima.

Izuzetno, za slučaj kada obveznik akcize električnu energiju za sopstvene potrebe obezbeđuje iz svojih proizvodnih kapaciteta, osnovicu za obračun akcize čini obračunati iznos utvrđen na osnovu podataka o utrošenoj električnoj energiji po regulisanoj ceni za garantovano snabdevanje za jednotarifno merenje – zelena zona.

Obveznik akcize obračunava akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju tako što osnovicu za obračun akcize iz st. 5. i 6. ovog člana množi sa stopom akcize iz člana 40i stav 1. Zakona.

Član 3.

Obveznik akcize utvrđuje obavezu po osnovu akcize na električnu energiju tako što sabira iznose obračunate akcize iz svih izdatih računa iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika u kalendarskom mesecu u kome je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iz stava 1. ovog člana iskaže u poreskoj prijavi koju dostavlja nadležnom poreskom organu najkasnije u roku od 15 dana po isteku poreskog obračunskog perioda – kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNU AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNjU POTROŠNjU ZA KALENDARSKI MESEC______ 20_ GODINE U KOME JE IZVRŠENO OČITAVANjE POTROŠNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Obveznik akcize obavezan je da obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Član 5.

Obveznik akcize može da ostvari oslobođenje od plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za isporučenu električnu energiju licima iz člana 40lj stav 1. tačka 1) Zakona, na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove i obrazaca koji se dostavljaju kao osnov za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja PDV u skladu sa propisom koji uređuje oporezivanje porezom na dodatu vrednost, koje krajnji kupac električne energije dostavlja obvezniku akcize.

Obveznik akcize može da ostvari oslobođenje od plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za isporučenu električnu energiju licima iz člana 40lj stav 1. tačka 2) Zakona, ako je u okviru realizacije međunarodnog ugovora predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize. Krajnji kupac električne energije, radi ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na električnu energiju, dostavlja obvezniku akcize fotokopiju tog međunarodnog ugovora kojim je predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, kao i potvrdu ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Obveznik akcize može da ostvari oslobođenje od plaćanja akcize za isporučenu električnu energiju licima za potrebe iz člana 40lj stav 1. tač. 3) i 5) Zakona, ako ta lica poseduju licencu za obavljanje energetske delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Obveznik akcize može da ostvari i oslobođenje od plaćanja akcize za električnu energiju za sopstvene potrebe iz člana 40lj stav 1. tač. 3) do 5) Zakona, ako poseduje licencu za proizvodnju električne energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike i ako ima upisanu registrovanu delatnost za proizvodnju uglja u rudnicima sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi), kao pretežnu delatnost u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija privrednih subjekata, odnosno da je ta delatnost navedena u osnivačkom ili drugom aktu u skladu sa propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih subjekata.

Član 6.

Obveznik akcize isporučuje električnu energiju licima za potrebe iz člana 40lj Zakona, bez obračunate i plaćene akcize, pod uslovom da poseduje dokumentaciju iz člana 5. ovog pravilnika, kojom se dokazuje pravo na ostvarivanje oslobođenja od plaćanja akcize.

Obveznik akcize u računu, odnosno obračunu, pored podataka iz člana 40l stav 8. Zakona, unosi i napomenu da je isporuka električne energije oslobođena plaćanja akcize u skladu sa članom 40lj stav 1. Zakona.

Član 7.

Obveznik akcize za svaki obračunski period, vodi evidenciju o licima kojima se isporučuje električna energija bez obračunavanja i plaćanja akcize.

Obveznik akcize vodi i evidenciju o obračunu akcize na način koji omogućava utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize u svakom poreskom obračunskom periodu.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.