ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U OKTOBRU 2015. GODINE

 • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 – dr. zakon)

Budžetski kalendar

Član 31

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

(13) 1. oktobar – Vlada, na predlog ministra, usvaja revidiranu Fiskalnu strategiju, sa informacijama o finansijskim i drugim efektima novih politika, uzimajući u obzir posle 15. aprila ažurirani makroekonomski okvir;

(14) 5. oktobar – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini revidiranu Fiskalnu strategiju;

(15) 15. oktobar – ministar dostavlja Vladi nacrt zakona o budžetu Republike Srbije, nacrte odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

2) Kalendar budžeta lokalne vlasti:

(3) 15. oktobar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

Član 78

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

(6) 1. oktobar – Ministarstvo sastavlja konsolidovani izveštaj Republike Srbije i dostavlja ga Vladi;

 • ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014)

Verzija na snazi od 01. okrobra 2015. godine.

 • ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 58/2015)

Član 143

Od 31. oktobra 2015. godine zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda čiji kapital nije prodat do 31. oktobra 2015. godine, osim u skladu sa odredbama čl. 17-28. Zakona.

Član 146

Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug (“Službeni list SRJ”, broj 11/95) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O KRETANJU UZ POMOĆ PSA VODIČA (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2015)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 31. marta 2015. godine, a primenjuje se protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 1. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 12. avgusta 2015. godine i primenjuje se do 31. decembra 2018. godine. Član 20. ovog zakona počinje da se primenjuje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 11. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI (“Sl. glasnik RS”, br. 9/2010)

Član 48

Narodna skupština se sastaje u dva redovna zasedanja godišnje.

Prvo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a drugo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u oktobru. Redovno zasedanje ne može trajati duže od 90 dana.

 • ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015)

Do dana početka primene akta iz člana 3. stav 4. ovog zakona koji će propisivati uslove i način plaćanja i isplata koje se vrše u gotovom novcu u dinarima sa tekućih računa pravnih lica i preduzetnika, primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost (“Sl. glasnik RS”, br. 77/2011), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 12. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O PLATNIM USLUGAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 26. decembra 2014. godine, a primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine, osim odredaba čl. 192. do 213, člana 217. i člana 218. stav 1. tačka 11) ovog zakona, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 • ZAKON O PLATNOM PROMETU (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 – dr. zakon)

Komentar uz osnov za prestanak: Odredbe Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011 – dalje: Zakon), osim odredaba člana 2, čl. 47. do 49, člana 50. stav 1. tačka 6) i st. 2. i 3, člana 51. stav 1. tač. 18) i 19) i stav 2. i člana 57. stav 3. tog zakona, prestaju da važe 1. oktobra 2015. godine, danom početka primene Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014).

Odredbe člana 2. Zakona važe i dalje isključivo radi primene ostalih odredaba iz stava 1. ovog člana koje ne prestaju da važe danom početka primene Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014).

 • ZAKON O PRIVATIZACIJI (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 46/2015)

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate iz člana 94. st. 2. i 3. Zakona o privatizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 46/2015 – dalje: Zakon) ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti:

– protiv subjekta privatizacije za koji je do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2015 – dalje: Zakon o izmenama i dopunama), odnosno do 28. maja 2015. godine, Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju kapitala i imovine – do sprovedenog postupka privatizacije u skladu sa Zakonom ili do proglašenja postupka prodaje kapitala i imovine neuspešnim, po trećem objavljenom javnom pozivu za prodaju kapitala ili imovine, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine;

– protiv subjekta privatizacije za koji je do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 28. maja 2015. godine, Agencija objavila javni poziv za izbor strateškog investitora – do zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu ili do proglašenja postupka neuspešnim, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine.

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate iz člana 94. st. 4. i 5. Zakona ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti protiv preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su bila u restrukturiranju na dan stupanja na snagu Zakona, do 31. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014)

Verzija na snazi od 01. okrobra 2015. godine.