Od 1. oktobra 2015. godine u primeni su novi obrasci platnih naloga

Oblik, sadržina i način korišćenja platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa propisani su Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima, koja stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine.

Platni nalozi, u smislu ove odluke, jesu:

  • nalog za uplatu koji se koristi za uplate gotovog novca na tekući račun,
  • nalog za isplatu koji se koristi za isplate gotovog novca sa tekućeg računa, i
  • nalog za prenos, koji se koristi za prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa na tekući račun.

Nalog za uplatu, nalog za isplatu i nalog za prenos sastoje se od najmanje dva primerka, odnosno obrazac platnog naloga može imati i više od dva primerka u zavisnosti od potreba pružaoca i korisnika platnih usluga. Prvi primerak, koji pružalac platnih usluga overava, vraća se korisniku platnih usluga, a drugi ostaje pružaocu platnih usluga kao dokument na osnovu koga se izvršava platna transakcija. Izuzetno, na zahtev korisnika platnih usluga, a uz saglasnost pružaoca platnih usluga, nalog za prenos može da se sastoji samo od jednog primerka, u kom slučaju je pružalac platnih usluga dužan da korisniku platnih usluga izda potvrdu o prijemu platnog naloga, s tim da ako je korisnik platnih usluga pravno lice tu potvrdu izdaje na njegov zahtev.

Elementi platnih naloga nisu suštinski menjani u odnosu na postojeće (uključujući i elemente platnog naloga koji se izdaje u elektronskom obliku), a novina je da pružalac platnih usluga može utvrditi i dodatne elemente, kao što su bar kod, optičko prepoznavanje karaktera i slično.

Međutim, skrećemo pažnju na to da su usklađeni nazivi pojedinih elemenata. U skladu sa tim, a imajući u vidu da je tačkom 9. predmetne odluke propisano da će pružalac platnih usluga odbiti izvršenje platnog naloga koji nije popunjen i izdat u skladu sa ovom odlukom i drugim propisom, poslovne banke verovatno više neće primati stare obrasce platnih naloga (iako se radi o minimalnim izmenama).

U skladu sa terminološkim usaglašavanjem, kao i činjenicom da se propisani obrasci platnih naloga popunjavaju samo za platne transakcije u dinarima, prilagođen je i način popunjavanja podataka/elemenata (ne postoji mogućnost upisa podataka u stranoj valuti).