DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA PDV

Ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/15).

Pravilnik je stupio na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, odnosno 6. oktobra 2015. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona o PDV.

ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PUNOMOĆSTVA – OBRAZAC ZPPPDV

Odredbama člana 3. Pravilnika, propisana je sadržina zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva. Zahtev će se podnositi na Obrascu ZPPPDVZahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Propisana je i dokumentacija koja se podnosi uz zahtev, i to:

  1. dokaz o prebivalištu, odnosno sedištu punomoćnika;
  2. dokaz o neosuđivanosti punomoćnika za poresko krivično delo;
  3. dokument kojim se potvrđuje da je strano lice koje je dalo punomoćje obveznik PDV u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište;
  4. punomoćje overeno od strane lica nadležnog za overu (sud, javni beležnik i dr) kojim se punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa Zakonom o PDV-u ima kao obveznik PDV.

Zahtev se podnosi Centrali Poreske uprave, koja rešenjem odlučuje o zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

REGISTAR PORESKIH PUNOMOĆNIKA

Prema članu 4. Pravilnika, Poreska uprava – Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet strani objavljuje podatke o:

  1. nazivu, odnosno imenu i prezimenu poreskog punomoćnika;
  2. adresi sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika;
  3. PIB-u, odnosno JMBG-u poreskog punomoćnika;
  4. datumu donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo;
  5. nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica čijem je punomoćniku odobreno poresko punomoćstvo;
  6. datumu prestanka poreskog punomoćstva.

Dakle, postojaće mogućnost provere registrovanih poreskih punomoćnika preko sajta Poreske uprave.