Doneti su pravilnici za primenu pojedinih odredaba Zakona o PDV-u

Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u počinje 15. oktobra 2015. godine (osim pojedinih odredaba koje imaju odloženu primenu). Za potrebe primene pojedinih odredaba Zakona o PDV-u, ministar finansija doneo je ukupno 11 pravilnika. Pravilnici su  objavljeni  u Sl. glasniku RS broj 86/15, a stupaju na snagu 15. oktobra 2015. godine, osim pravilnika o poreskim punomoćnicima koji je već ranije objavljen.

Ministar finansija doneo je sledeće pravilnike:

 1. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost;
 2. Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu;
 3. Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje PDV;
 4. Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV;
 5. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost;
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV;
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV;
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci;
 9. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
 11. Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Stručni komentar-Paragraf