KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU • Ugostiteljska, nautička i lovnoturistička delatnost •

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU – “Sl. glasnik RS”, br. 84/2015
• Ugostiteljska, nautička i lovnoturistička delatnost •

Zakon o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 – dalje: Zakon) propisuje da ugostitelj obavlja delatnost pružanja usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

U pogledu subjekata koji mogu obavljati ovu privrednu delatnost, registrovanja obavljanja delatnosti i obaveze registrovanja ogranaka, Zakonom se na isti način reguliše ugostiteljska delatnost kao i delatnost turističkih agencija.

Ugostiteljsku delatnost može da obavlja:

– privredno društvo,

– drugo pravno lice,

– preduzetnik ili

– ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru.

• Obavljanje turističke delatnosti u sedištu (obavljanje delatnosti u sedištu je preciziranje u odnosu na prethodno rešenje), ali ne kao pretežnu delatnost, podrazumeva da se za ugostiteljsku delatnost obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

• Obavljanje turističke delatnosti van sedišta, podrazumeva da se za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Udruženje koje obavlja turističku delatnost dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar (što bi bilo dužno učiniti i po odredbama Zakona o udruženjima – “Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni).

Predviđa se da, kao i do sada, pojedine ugostiteljske usluge mogu pružati i fizička lica, pod uslovima propisanim Zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Obaveze ugostitelja

U pogledu obaveza ugostitelja Zakon precizira da je obaveza ugostitelja da u ugostiteljskom objektu održava prostorije i opremu i pruža usluge i prema minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, da se pridržava istaknutih ali i na drugom mestu objavljenih cena, a brisan je kvalitet hrane i pića koje uslužuje u normativima.

Evidencija gostiju se mora voditi dnevno i uredno i na propisani način.

Nove dužnosti ugostitelja su da:

– pružanje ugostiteljske usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;

– za ugostiteljski objekat obezbedi propisane uslove u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu;

– za ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, obezbedi propisane uslove u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke;

– za ugostiteljski objekat, koji se nalazi u stambenoj zgradi, obezbedi tehničke i druge propisane uslove, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu;

– ugostiteljsku delatnost u objektu koji se nalazi u stambenoj zgradi obavlja na propisan način, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu.

Ketering nije više posebna vrsta ugostiteljskog objekta, već je svrstan u grupu ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića.

Pored toga što je do sada bilo propisano da poslovno ime, firma i drugi naziv ne mogu da sadrže reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta, Zakonom je propisano da ni naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne mogu sadržavati reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Ovlašćenja jedinice lokalne samouprave

Novina je da je jedinica lokalne samouprave ovlašćena Zakonom da bliže uredi:

– uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu, a koji se odnose na uređenje i opremanje uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija;

– uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke; i

– tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu.

U pogledu razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, pored hotela se, po odredbama Zakona, i turističko naselje može razvrstati u podvrstu po posebnim standardima koji se u njemu pružaju.

Umesto dostave konačnih rešenja organa jedinice lokalne samouprave o razvrstavanju u kategoriju radi evidentiranja u Registru turizma, Zakon propisuje dužnost jedinice lokalne samouprave da u elektronskoj formi koju bliže određuje ministar, kvartalno dostavlja ministarstvu i Registru turizma evidenciju navedenih konačnih rešenja.

Kadrovska osposobljenost i radno iskustvo

U pogledu kadrovske osposobljenosti se vrši usaglašavanje uslova za rukovodioca u ugostiteljskom objektu vrste hotel, podvrste hotela i motel sa bolonjskim sistemom obrazovanja, dok uslovi u pogledu stepena stručne spreme ostaju isti, ali se propisuje da ova stručna sprema mora biti iz polja društveno-humanističkih nauka.

Umesto radnog staža u trajanju od tri godine Zakon propisuje radno iskustvo u istom trajanju. Za rukovodioca u ugostiteljskom objektu vrste turističko naselje, pansion i kamp se umesto radnog staža propisuje radno iskustvo. Na ovaj način je izvršeno usaglašavanje sa odredbama Zakona o radu.

Ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu

Kod ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu izvršena su preciziranja za rešenja koja egzistiraju u praksi, a za seosko turističko domaćinstvo propisano i jedno novo rešenje.

Propisano je da:

– ugostitelj može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u ugostiteljskom objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i ugostiteljskom objektu seosko turističko domaćinstvo,

– ovu delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru,

– pojedine ugostiteljske usluge može pružati i fizičko lice.

Lice koje obavlja delatnost je dužno da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti pribavi akt kojim se objekat razvrstava u odgovarajuću kategoriju.

Fizičko lice je dužno da dnevno i uredno prijavljuje gosta, odnosno pružene usluge lokalnoj turističkoj organizaciji, turističkoj agenciji, privrednom subjektu ili drugom pravnom licu sa kojim ima zaključen ugovor.

Lokalna turistička organizacija, turistička agencija, privredni subjekat ili drugo pravno lice iz člana sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor, dužna je da za prijavljene goste i pruženu uslugu izda propisan račun.

Fizičko lice može u okviru seoskog turističkog domaćinstva da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela, za najviše 30 gostiju, ali taj prostor, odnosno zemljište mora da ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

Nautička delatnost

U pogledu nautičke delatnosti, precizirano je da se nautička delatnost pružanja usluga u prihvatnim i plovnim objektima nautičkog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma obavlja u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu istog.

Na isti način kao što su regulisane ugostiteljska delatnost (izuzev pružanja usluga od strane fizičkog lica) i delatnost turističkih agencija regulisana je i nautička delatnost i to u pogledu subjekata koji mogu obavljati ovu privrednu delatnost, registrovanja obavljanja delatnosti i obaveze registrovanja ogranaka.

Nautičku delatnost može da obavlja:

– privredno društvo,

– drugo pravno lice,

– preduzetnik ili

– ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Ako ova lica obavljaju nautičku delatnost u sedištu (obavljanje delatnosti u sedištu je preciziranje u odnosu na prethodno rešenje), ali ne kao pretežnu delatnost, dužna su da za nautičku delatnost obrazuju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma. A ako obavljaju nautičku delatnost van sedišta, dužna su da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja obrazuju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma, što je identično prethodnom rešenju.

Udruženje koje obavlja nautičku delatnost dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar (što bi bilo dužno učiniti i po odredbama Zakona).

Preduzetnik ne može da obavlja nautičku delatnost u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Precizirano je da se na obavljanje nautičke delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja područje zaštićenog prirodnog područja primenjuje režim zaštite u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Iz usluga u nautičkom turizmu je izbrisano organizovanje sportskih motonautičkih aktivnosti na vodi.

Lovnoturistička delatnost

Uvedena je nova vrsta objekata lovnog turizma – lovački dom.

Izvršeno je preciziranje odredbe koja se odnosi na lovačku vilu, tako što je propisano da se lovačka vila, kao objekat lovnog turizma razvrstava u kategoriju u skladu sa standardima propisanim za tu vrstu objekata.

Pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da pre otpočinjanja obavljanja lovnoturističke delatnosti u objektu lovnog turizma – lovačka vila pribavi akt kojim se taj objekat razvrstava u odgovarajuću kategoriju.
                            index