ODLUKA O UNAPREĐENJU OPŠTEG OKVIRA ZA PRIVREĐIVANJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

(“Sl. list grada Subotice”, br. 38/2015)

Član 1
Ovom odlukom utvrđuju se ciljevi i mere Grada Subotice usmereni na unapređenje opšteg okvira za privređivanje na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad).
Član 2
Ciljevi Grada usmereni na unapređenje opšteg okvira za privređivanje na teritoriji Grada Subotice su:
unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zemljoradničkih zadruga;
razvoj inovatorskih znanja i aktivnosti;
unapređenje zanatske delatnosti i ugostiteljstva;
jačanje partnerstva između privrede, Grada i akademske zajednice;
oživljavanje ekonomskih tokova i dinamiziranje razvoja Grada Subotica.
Član 3
Mere Grada usmereni na unapređenje opšteg okvira za privređivanje na teritoriji Grada Subotice su:
1. podrška za učestvovanje na lokalnim, regionalnim i međunarodnim sajmovima i izložbama;
2. podrška projektima inovativnog karaktera, inovativnih znanja i aktivnosti (osnovna istraživanja, industrijska istraživanja, eksperimentalni razvoj, izrada studija o tehničkoj izvodljivosti, inovacija procesa i organizacije poslovanja, kao i usavršavanje);
3. podrška malim i srednjim preduzećima za sticanje prava industrijske svojine;
4. obezbeđivanje dela nedostajućih finansijskih sredstava kojima se ostvaruju ciljevi iz člana 2. ove odluke za realizaciju domaćih i međunarodnih projekata;
5. obezbeđivanje savetodavnih usluga;
6. obezbeđivanje podrške izgradnje infrastrukture i funkcionisanju inovativnih klastera;
7. druge mere, u skladu sa propisima, kojima se može postići oživljavanje ekonomskih tokova i dinamiziranje razvoja Grada Subotica.
Član 4
Radi ostvarivanja ciljeva iz člana 2. ove odluke merama iz člana 3. ove odluke Grad Subotica planira sredstva u budžetu Grada koja se realizuju na osnovu Programa mera razvoja privrede na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Program).
Program se donosi za svaku godinu.
Programom se utvrđuju bliži ciljevi odnosno konkretna namena sredstava, mere sa kojima se realizuju ciljevi, kao i način, bliži uslovi i kriterijumi raspodele i plasiranja sredstava (konkurs, javni poziv i dr.).
Programom se može predvideti dodela sredstava u vidu državne pomoći, u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju dodelu državne pomoći.
Program donosi Skupština grada Subotice.
Član 5
Za sprovođenje postupka dodele sredstava obrazuje se Komisija za sprovođenje postupka dodele sredstava (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija ima predsednika, zamenika predsednika i tri člana.
Mandat Komisije traje četiri godine.
Predsednika, zamenika predsednika i članove Komisije imenuje Gradonačelnik.
Član 6
Komisija vrši sledeće poslove:
1) predlaže Gradonačelniku raspisivanje konkursa ili javnog poziva u skladu sa Programom,
2) sprovodi postupak dodele sredstava u skladu sa uslovima i kriterijumima propisanim Programom i konkursom ili javnim pozivom;
3) predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o dodeli sredstava.
Član 7
Gradonačelnik:
1. donosi odluku o raspisivanju konkursa ili javnog poziva na predlog Komisije;
2. donosi odluku o dodeli sredstava, na predlog Komisije.
Član 8
Odluka Gradonačelnika o dodeli sredstava je konačna.
Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada.
Član 9
Nakon konačnosti Odluke o dodeli sredstava, sa izabranim učesnicima konkursa i/ili javnog poziva zaključuju se ugovori o finansiranju, sufinasiranju ili subvencionisanju programa odnosno projekata u privredi.
Ugovor iz stava 1. ovog člana u ime Grada potpisuje Gradonačelnik.
Ugovor iz stava 1. ovog člana uređuje međusobna prava i obaveze ugovornih strana, način i rok prenosa dodeljenih sredstava, rok za realizaciju programa odnosno projekata u privredi, obaveza podnošenja izveštaja o realizaciji programa odnosno projekata u privredi, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.
Člana 10
Ukoliko se prilikom prenosa sredstava za realizaciju programa i projekata utvrdi da izabrani podnosioci prijava dobijena sredstava ne koriste za realizaciju odobrenog programa odnosno projekta dužni su vratiti dobijena sredstva.
Uslovi i načini vraćanja nenamenskih sredstava utvrdiće se ugovorom koji se zaključuje u skladu sa članom 9. stav 3. ove odluke.
Član 11
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije vrši sekretarijat Gradske uprave Grada Subotice nadležan za poslove privrede, lokalnog ekonomskog razvoja i turizma.
Član 12
Izuzetno, u 2015. godini, sredstva planirana Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2015. godinu (“Službeni list Grada Subotice”, br. 45/14, 1/15 – ispravka i 29/15) za subvencije u okviru Programske aktivnosti 1501-0005: Finansijska podrška lokalnom ekonomskom razvoju, će se realizovati bez donošenja Programa, na osnovu raspisanog konkursa, za subvencionisanje dela kamata za kredite namenjene sufinansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama, koji se ostvaruju u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine.
Član 13
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o razvoju i unapređenju privrede putem razvoja privatnog preduzetništva na teritoriji Grada Subotica (“Službeni list Grada Subotice”, br. 25/05 i 6/09).
Član 14
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u “Službenom listu Grada Subotice”.