COSME – Program Evropske unije za preduzeća i mala i srednja preduzeća

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) je program Evropske unije za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća sa budžetom od 2,3 milijarde evra u periodu 2014-2020. godine. Program COSME pruža podršku malim i srednjim preduzećima u sledećim segmenima poslovanja:

– Olakšan pristup izvorima finansiranja;
– Podrška internacionalizaciji i pristupu stranim tržištima;
– Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj konkurentnosti;
– Podsticanje kulture preduzetništva.

Sporazumom između Evropske unije i Srbije, koji je potpisan 10. novembra 2015. godine u Briselu, potvrđeno je učešće naše zemlje u Programu konkurentnosti malih i srednjih preduzeća COSME do 2020. godine. Sporazumom se uspostavlja mogućnost finansiranja aktivnosti koje imaju za cilj podizanje konkurentnosti i osnivanje i rast malih i srednjih preduzeća u Srbiji, a stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

Ministarstvo privrede biće zaduženo za koordinaciju aktivnosti COSME programa. Primena COSME programa u Srbiji doprineće boljoj promociji preduzetništva, olakšanom pristupu finansijama i unapređenju internacionalizacije i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Pristup izvorima finansiranja

Jedan od glavnih ciljeva COSME programa je unapređenje pristupa finansijskim sredstvima u različitim fazama životnog ciklusa preduzeća: osnivanje, rast ili promena vlasnika. Kako bi navedeni cilj bio realizovan, Evropska unija će upotrebiti zajmove i investicije u kapital malih i srednjih preduzeća uključujući:

– Instrument za kreditne garancije u okviru COSME programa treba da se obezbede garancije i kontra-garancije finansijskim institucijama, kako bi one mogle da obezbede više finansiranja putem zajmova i lizinga za mala i srednja preduzeća. Očekuje se da će COSME program u okviru ove komponente omogućiti pristup finansijama od 220.000 do 330.000 malih i srednjih preduzeća iz raspoloživih sredstava vrednosti između 14 miliona evra i 21 milion evra.

– Instrument rizičnog kapitala za rast u okviru kojeg će se iz COSME programa obezbediti rizični kapital za investicione fondove koji ulažu u mala i srednja preduzeća, u fazama rasta i proširivanja poslovanja. Ovim finansijskim instrumentom biće omogućen olakšan pristup kapitalu za 360 do 560 kompanija, dok se ukupan iznos raspoloživih sredstava kreće od 2,6 do 4 milijarde evra.

Programom će se pružiti garancije malim i srednjim preduzećima u iznosu do 150.000 evra, čime će biti omogućen lakši i bolji pristup izvorima rizičnog kapitala (venture capital). Očekivanja su da će COSME program imati veliki značaj za privrede zemalja, jer bi se jednim uloženim eurom u obliku državnih garancija za mala i srednja poduzeća, stvorila dodatna vrednost između 20 i 30 evra.

Pristup tržištima

COSME program obezbeđuje podršku malim i srednjim preduzećima za nastup na jedinstvenom tržištu Evropske unije i unapređenje konkurentnosti kroz korišćenje punog potencijala stranih tržišta izvan Evropske unije.

COSME programom finansira se rad Evropske mreže preduzetništva (European Enterprise Network) sa preko 600 kancelarija u više od 50 zemalja koje su aktivne na pružanju podrške malim i srednjim preduzećima da pronađu poslovne partnere, partnere za nove tehnologije, obezbede bolje razumevanje zakonodavnog okvira EU, kao i lakši pristup izvorima finansiranja Evropske unije.

Iz COSME programa finansiraju se dva internet portala posebno osmišljenih i dizajniranih za podršku razvoju preduzeća:

– Vaš evropski poslovni portal (Your European Business Portal) – pruža praktične online informacije za preduzetnike koji planiraju da započnu poslovanje na drugim tržištima zemalja članica Evropske unije;

– Portal za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća (SME Internationalisation Portal) – predstavlja mere podrške preduzetnicima koji žele da prošire svoje poslovanje izvan Evrope.

COSME programom finansira se i rad službi za pomoć u oblasti prava intelektualnog vlasništva malih i srednjih preduzeća (Intellectual Property Rights IPR SME Helpdesk) koja posluju u Kini i zemljama ASEAN i MERCOSUR.

Stvaranje boljih okvirnih uslova za konkurentnost

COSME program podržava aktivnosti usmerene ka unapređenju okvirnih uslova u kojima preduzeća posluju, posebno mala i srednja preduzeća, putem smanjivanja administrativnih i regulatornih opterećenja. Navedene aktivnosti uključuju merenje efekata relevatnog zakonodavstva Evropske unije na poslovanje malih i srednjih preduzeća, razvoj pametne i regulative kojom se unapređuje poslovno okuženje, kao i promovisanje principa “prvo misli na malo” (Think Small First) u kreiranju politika na nacionalnom i regionalnom nivou.

Program COSME pruža podršku udruživanju radi stvaranja tržišno konkurentnih grana industrije, podsticanjem malih I srednjih preduzeća da primene nove modele poslovanja i postanu deo novih lanaca proizvodnje. Program posebnu pažnju posvećuje onim privrednim granama zemalja članica Evropske unije sa visokom stopom rasta, posebno turizmu.

COSME promoviše razvoj klastera svetske klase u Evropskoj uniji, putem podsticaja koji se pružaju unapređenju izvrsnosti i internacionalizacije klastera sa fokusom na međusektorsku saradnju, a posebna pažnja posvećena je industrijama u razvoju. Istovremeno, program ima za cilj unapređenje digitalizacije poslovne zajednice i promociju e-veština i e-liderstva.

Podsticanje preduzetništva

Program COSME podržava sprovođenje Akcijskog plana za preduzetništvo 2020 kroz realizaciju niza aktivnosti. Navedene aktivnosti obuhvataju razmenu, istraživanje, primere dobre poslovne prakse i pilot projekte u oblastima kao što su edukacija preduzetnika, mentoring ili razvoj smernica i usluga podrške za nove i potencijalne preduzetnike, uključujući mlade, žene i starije preduzetnike.

Erasmus za mlade preduzetnike predstavlja prekogranični program sa ciljem pružanja podrške novim i potencijalnim preduzetnicima da, u u saradnji sa iskusnim preduzetnicima iz drugih zemalja u period do šest meseci, steknu relevantne veštine za upravljanje preduzećem i njegov rast. Programom je omogućeno povećanje znanja preduzetnika i podrška prekograničnoj razmeni znanja i iskustava između preduzetnika.

COSME je posebno usmeren na digitalno preduzetništvo, čime pomaže evropskim preduzetnicima da nastave sa digitalnom transformacijom i time iskoriste sve nove mogućnosti koje pruža digitalna era, a koji su od presudnog značaja za njihov rast i konkurentnost.

COSME program 5×5

1. Šta je COSME program?

COSME je program Evropske unije u posebno pripremljen da odgovori na potrebe malih i srednjih preduzeća, posebno u segment pristupa izvorima finansiranja i pružanju ne-finansijske podrške (boljoj dostupnosti informacija o nastupu na stranih tržištima, regulatornim okvirima poslovanja i drugim savetima od značaja za rast I razvoj poslovanja). Na ovaj način, COSME doprinosi stvaranju novih i jačanju postojećih malih i srednih preduzeća, smanjujući broj neuspelih poslovnih pokušaja preduzetnika, uz olakšan pristup finansijama i drugu podršku u uspostavljanju i širenju poslovanja na stranim tržištima.

2. Ko su korisnici COSME programa?

Korisnici COSME programa su: preduzeća, posebno mala i srednja preduzeća (program omogućava lakši pristup finansijama u cilju rasta i razvoja poslovanja), budući preduzetnici (uključujući i mlade kojima se pruža podrška pri uspostavljanju poslovanja), nacionalni, regionalni i lokalni organi vlasti (podrška pri reformi politika, ne-finansijska i finansijska podrška pri unapređenju rada administrativnih organa).

3. Ciljevi COSME programa

COSME program usmeren je ka realizaciji sledećih ciljeva: promocija preduzetništva, podrška malim i srednjim preduzećima u pristupu finansijama, podrška malim i srednjim preduzećima u nastupu i poslovanju na stranim tržištima unutar i izvan Evropske unije, smanjenje administrativnih i zakonodavnih ograničenja za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća.

4. Glavne aktivnosti COMSE programa?

Aktivnosti koje će se realizovati u okviru COMSE programa obuhvataju: pristup finansijama za mala i srednja preduzeća, uključujući kapitalna sredstva za razvoj preduzetništva u fazi osnivanja (start up) i fazi rasta preduzeća; Evropsku mrežu preduzetništva (Enterprise Europe Network) jedno mesto na kojem će mala I srednja preduzeća dobiti informacije, savete i druge besplatne usluge od značaja za njihovu konkurentnost i poslovanje; podrška inicijativama za promociju preduzetništva (razmena dobrih poslovnih praksi, podsticanje umrežavanja i sl.), podrška malim i srednjim preduzećima u pristupu stranim tržištima unutar i izvan Evropske unije (pružanje informacija preko posrednika i posebno organizovanih centara, podrška međunarodnoj poslovnoj saradnji i tumačenju zakonodavnih regulativa EU za lakši nastup i poslovanje na tržištima zemalja članica).

5. Kako mogu da dođem do sredstava iz COMSE programa?

Ministartsvo privrede Republike Srbije biće zaduženo za promociju godišnjih aktivnosti COMSE programa i javnih poziva za dodelu sredstava među potencijalnoim korisnicima u Srbiji. Komponenta za dodelu finansijskih sredstava biće realizovana u saradnji sa odabranim komercijalnim bankama u Srbiji, dok će ostale aktivnosti biti realizovane u saradnji sa lokalnim partnerom za Evropsku mrežu preduzetništva Enterprise Europe Network. Pratite sajt Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i zvaničan sajt COMSE programa za sve otvorene javne pozive za dodelu sredstava. Za učešće u otvorenim javnim pozivima za dodelu sredstava iz COMSE programa sva pravna lica moraju da budu regiostrovana preko COSME portala, dok se pregled otvorenih javnih poziva nalazi na internet prezentaciji Izvršne agencije Evropske unije za mala i srednja preduzeća (Executive Agency for SMEs EASME).

Tekst preuzet sa sajta Ministarstva privrede.