Donet je novi Pravilnik o evidenciji prometa robe (primena od 1. januara 2016. godine)

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija doneo je Pravilnik o evidenciji prometa, koji je objavljen u Sl. glasniku RS broj 99/15, od 2. decembra 2015. godine, s tim da se primenjuje od 1. januara 2016. godine.

Obveznici koji se bave prometom usluga u prometu robe neće imati obavezu vođenja ove vrste evidencije od 1. januara 2016. godine.  Postojeći Obrazac KEPU zamenjuje se novim Obrascem KEP. Evidencija prometa robe obuhvata podatke o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe. Evidenciju prometa čine: Knjiga evidencije prometa, Prijemni list komisione robe, Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe, Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica, Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima, Dnevni pumpni izveštaj.

Evidenciju prometa robe vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju:

 • trgovinu na malo;
 • trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva;
 • komisione usluge;
 • otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

U skladu sa navedenim, verovatno najznačajnija izmene odnosi se na ukidanje obaveze vođenja evidencije u trgovini na veliko, osim u slučaju preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva.

Knjiga evidencije (KEP) sadrži kolone u koje se upisuju podaci o:

 1. rednom broju evidentirane promene;
 2. datumu evidentiranja promene;
 3. opisu evidentirane promene;
 4. iznosu zaduženja;
 5. iznosu razduženja.

U odnosu na postojeći Obrazac KEPU, novi obrazac KEP razlikuje se jedino po tome što nema kolonu 6 – Uplata na račun. Ostale kolone su identične.
Obrazac Knjiga evidencije čini pet kolona označenih  brojevima od 1 do 5.

U kolonu broj 1. upisuje se redni broj svakog pojedinačnog evidentiranja. Redni broj se upisuje na evidentiranoj ispravi iz člana 12. st. 1. i 2. ovog pravilnika, koje se odlažu po redosledu.

U kolonu broj 2. upisuje se datum evidentiranja (dan i mesec).

U koloni broj 3. opisuje se evidentirana promena: naziv, broj i datum dokumenta, a pri evidentiranju nabavke robe poslovno ime dobavljača, odnosno ime i prebivalište dobavljača.

U kolonu broj 4. upisuje se zaduženje trgovca u tom objektu, odnosno prodajnom mestu i to za trgovinu na malo po maloprodajnim cenama (cene sa PDV), a za trgovinu na veliko, po  velikoprodajnim cenama, na sledeći način:

1) trgovac upisuje vrednost zaduženja na osnovu kalkulacije cene koja je osnov za evidentiranje nabavljene robe za trgovinu na malo i trgovinu na veliko i sačinjava se na osnovu propisanih isprava o nabavci robe (faktura, otpremnica, faktura – otpremnica, dostavnica, interna prenosnica, prijemnica ili druga odgovarajuća isprava za robu) koje sadrže sledeće elemente: poslovno ime trgovca, naziv i adresu prodajnog mesta, PIB trgovca, redni broj, trgovački naziv robe, jedinicu mere, količinu, nabavnu cenu po jedinici mere, vrednost robe po fakturi dobavljača, razliku u ceni (marža), prodajnu vrednost robe bez PDV, PDV, prodajnu vrednost robe sa obračunatim PDV i prodajnu cenu robe po jedinici mere;

2) trgovac upisuje vrednost zaduženja na osnovu interno prenete robe kao primalac robe, a kod izdavaoca se evidentira kao storno, pri čemu vrednosti ne moraju biti identične (zbog zavisnih troškova prenosa robe);

3) trgovac – komisionar upisuje vrednost primljene robe po svojim prodajnim cenama (sa PDV i provizijom), a na osnovu propisanog dokumenta o prijemu robe – obrazaca PKR i KRI, uz koje se prilažu isprave o usaglašenosti, ukoliko je moguće i isprave o nabavci robe kada se roba prima u komisionu prodaju od strane pravnog lica ili preduzetnika, odnosno dokaz o poreklu robe kada se roba prima u komisionu prodaju od strane komitenta fizičkog lica (fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, dokaz o plaćenoj carini, drugi dokaz koji sadrži podatke radi informisanja potrošača o poreklu i drugim svojstvima proizvodima u smislu propisa o bezbednosti proizvoda i zaštiti potrošača). Ako se roba vraća komitentu, komisionar vrši storniranje crvenim stornom, a prili kom sabiranja iznos crvenog storna se oduzima od ukupnog zbira;

4) trgovac koji vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja upisuje iznos sa isprave izdate, u skladu sa propisom kojim se uređuju minimalni tehnički uslovi za trgovinu na otkupnom mestu, poljoprivrednom proizvođaču prilikom primopredaje poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja sa obračunatim PDV;

5) trgovac upisuje i podatke o: promeni cene robe usled nivelacije, promeni stope PDV, vraćanju, otpisu robe usled krađe i više sile, manjku po odluci trgovca ili rashodu robe (kalo, rastur, lom i kvar i dr). Evidentiranje u slučaju promene cene robe vrši se na osnovu popisa ili podataka iz poslovnih knjiga, a u slučaju vraćanja, otpisa, manjka po odluci trgovca, ili rashoda robe – na osnovu odgovarajuće računovodstvene i druge isprave (zapisnik ovlašćenog službenog lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, akt osiguravajućeg društva i sl.). Na osnovu izvršenog popisa ili podataka iz poslovnih knjiga, za iznos kojim se uvećava vrednost robe, vrši se evidentiranje kao i pri nabavci robe, a u slučaju smanjenja vrednosti robe vrši se storniranje crvenim stornom (ispisivanje iznosa koji se zaokružuje). Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira.

U kolonu broj 5. upisuje se razduženje objekta-prodajnog mesta po osnovu prometa robe koji se u njemu vrši:
1) trgovac i trgovac – komisionar upisuje iznos dnevnog prometa za prodatu robu na osnovu iznosa evidentiranog preko fiskalne kase, fiskalnih računa, faktura i drugih zakonom propisanih dokumenata;
2) trgovac koji vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja upisuje razduženje na osnovu dokumenta o prodatim, odnosno otpremljenim poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama (faktura, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, dostavnica);

3) trgovac upisuje i podatke u slučaju povraćaja robe usled raskida, odnosno odustanka od ugovora o prodaji, evidentiranjem smanjenja razduženja robe crvenim stornom (ispisivanje iznosa koji se zaokružuje). Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira.

Pored Obrasca KEP, propisani su i sledeći novi obrasci:

 • PKR – Prijemni list komisione robe
 • PKR-1 – Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe
 • KRI – Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
 • KRI-1 – Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima
 • DPI – Dnevni pumpni izveštaj.

Danom početka primene novog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga, koji datira još iz 1996. godine.