NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE – “Sl. glasnik RS”, br. 112/2015

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: Zakon o izmenama i dopunama) objavljen je u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, a stupio je na snagu i primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Osnovna sadržina izmena i dopuna u okviru Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 112/2015 – dalje: Zakon) odnosi se na olakšicu za zapošljavanje novih lica koju mogu da koriste poslodavci – pravna lica koja se razvrstavaju u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnici. Navedena olakšica je upodobljena poreskoj olakšici iz člana 21d Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 112/2015).

Olakšica za zapošljavanje novih lica iz člana 45. Zakona

Izmenom člana 45. Zakona produžava se rok primene te olakšice sa 30. juna 2016. godine na 31. decembar 2017. godine. Dakle, poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije. U tekstu koji se odnosi na izmene i dopune u okviru Zakona o porezu na dohodak građana, pisali smo u vezi s preciziranjem pojma preduzetnika za svrhe korišćenja olakšice.

Kao i u članu 21v Zakona o porezu na dohodak građana, koja se odnosi na olakšicu za zapošljavanje novih lica, uslov da za vreme dok je lice bilo prijavljeno kao nezaposleno nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja brisan je i u članu 45. Zakona.

Saglasno članu 6. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama, poslodavac koji koristi olakšicu iz člana 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon), za to lice nastavlja da koristi olakšicu u skladu sa izmenjenim odredbama tog člana Zakona.

Olakšica za zapošljavanje novih lica iz člana 45v Zakona

Novododatim članom 45v Zakona uređuje se olakšica za zapošljavanje novih radnika. Olakšicu može da ostvari poslodavac – pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, odnosno i preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, kao i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine. Poslodavac ima pravo na povraćaj 75% plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Imajući u vidu da smo u tekstu koji se odnosi na izmene i dopune u okviru Zakona o porezu na dohodak građana pisali o korišćenju poreske olakšice iz člana 21d tog zakona, koja je komplementarna olakšici iz ovog člana Zakona, ukazujemo samo da prema odredbi člana 6. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licima od 1. januara 2016. godine, može da se opredeli da po osnovu radnog odnosa sa tim licima koristi olakšicu iz člana 45. ili iz člana 45v Zakona.

U ostalim odredbama Zakona o izmenama i dopunama vrši se preciziranje pojedinih članova i njihovo usklađivanje sa odredbama drugih zakona.

Odredbom člana 7. Zakona o izmenama i dopunama propisano je da zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.