Pravilnik o radnoj knjižici prestao da važi 1. januara 2016. godine

Pravilnik o radnoj knjižici(“Sl. glasnik RS”, br. 17/97) prestao je da važi 1. januara 2016. godine, zbog čega više ne postoji obaveza izdavanja nove radne knjižice, kao ni obaveza da se u radne knjižice evidentira period radnog odnosa i drugog osiguranja.

Shodno tome, radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastaviće da se koriste kao javne isprave, a upisani podaci mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Podatke upisane u radnu knjižicu Nacionalna služba za zapošljavanje će koristiti prilikom prijavljivanja nezaposlenih lica na evidenciju, kao i prilikom odlučivanja o zahtevima za novčanu naknadu.

Paralelno će se koristiti i podaci iz jedinstvene baze osiguranika koja se vodi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i podaci o stažu osiguranja evidentirani u matičnoj evidenciji Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO).

Please Login to Comment.