J A V N I K O N K U R S za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasiljana teritoriji AP Vojvodine

PREDMET KONKURSA:

Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i sastavni je deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu: Korisnice mere).

Ukupna sredstva za podsticanje zapošljavanja 9.500.000,00 (slovima:devetmilionapetstohiljadadinara).

Ovim programom planirana je bruto zarade Korisnice u trajanju od 12 meseci u dve rate.

Prva rata za šest zarada Korisnice uplaćuje se na račun Poslodavca nakon potpisivanja Ugovora, a druga nakon pravdanja sredstava prve rate.

Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcima, koji u radni odnos prima lice koje je ciljna grupa ovog konkursa i koje su prijavljene kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Podnosilac zahteva – Poslodavac, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo  (u daljem tekstu: Poslodavac).

Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog Konkursa.

Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 mesecisa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluga i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi Centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad). Sekretarijat će uzimati u obzir i mišljenja drugih, zakonom predviđenih, pružalaca usluga.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

1.    da ima sedište na teritoriji  AP Vojvodine;

2.    da je ekonomski sposoban;

3.    da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

4.    da uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;

5.    da na osnovu predloga i procene Sekretarijatai Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši selekciju kandidatkinja za navedeno radno/a mesto/a.

DOKUMENTACIJA KOJU POSLODAVAC DOSTAVLjA PRILIKOM PODNOŠENjA ZAHTEVA

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILjA“.

Podnosilac zahteva – Poslodavac, po ovom Konkursu dostavlja sledeću dokumentaciju:

Popunjen konkursni obrazac zahteva ili prijave za finansiranje, koji sadrži opšte podatke o poslodavcu i opis zahteva radnog mesta. Obrazac se može preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.sr i u Sekretarijatu;

Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre ili rešenje o registraciji za Poslodavce koji nisu registrovani kod Agencije za privredne registre);

Izveštaj o solventnosti Poslodavca od banaka koje za njega obavljaju poslove platnog prometa, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

Dokaz o redovnoj isplati zarada svih zaposlenihi uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za poslednja tri meseca, koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev.

Dokaz o redovnoj isplati javnih prihoda.

OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je dužan da:

Po donošenju Odluke Sekretarijata, prisustvuje informativnom razgovoru o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, koji organizuje Sekretarijat;

Po donošenju Odluke Sekretarijata,zaključi ugovor o radu sa izabranom Korisnicom mera na određeno vremeu trajanju od 12 meseci;

Redovno vrši isplatu zarade i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i istekom svakog meseca dostavi dokaz o mesečnoj uplati doprinosa za lice/a iz ugovora;

Omogući Sekretarijatu i Centru za socijalni rad periodični monitoring nad sprovođenjem aktivnosti finansiranih po osnovu ovog Konkursa.

Obezbedi Korisnici mere ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost shodno zakonu i ne iznosi podatke o tome da je Korisnica mera pretrpela nasilje i da je zbog toga zaposlena.

DONOŠENjE ODLUKE

Nakon selekcije  prijavljenih poslodavaca i Korisnica mera, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog komisije, doneće odluku o izboru.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Na osnovu donete odluke,Sekretarijat, Poslodavac i Korisnica mere zaključiće ugovor.

Poslodavac je dužan da zaključi  ugovor o radu sa Korisnicom mera i isti ugovor dostavi Sekretarijatu prilikom potpisivanja ugovoraiz stava 1. ovog odeljka.

Prilikom zaključenja ugovora, Korisnica mere je u obavezi da Sekretarijatu dostavi potvrdu nadležnog Centra za socijalni rad da je nasilje u porodici i partnerskim odnosima prijavljeno i da je zapošljavanje procenjeno kao adekvatna mera u okviru indvidualnog plana integrisanih usluga, koji je izrađen u saradnji sa drugim pružaocima usluga, a koji uključuje podršku u ostvarivanju drugih prava i potreba.

Ukoliko Poslodavac ili Korisnica mera prekinu  ugovor o radu pre isteka perioda na koji je zaključen, Poslodavac je  u obavezi da primljena sredstva od  strane Sekretarijata, vrati, što će biti precizirano  ugovorom opisanim u stavu 1. ovog odeljka.

PRAVA I OBAVEZE

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:

·         Dokaz o zapošljavanju lica po ovom Konkursu (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);

·     dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem,  registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja  obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora;

·         Otvoren namenski račun (za poslodavce koji su organizovani kao privredno društvo).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. 10. 2016. godine.

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom možete se obratiti Ivani Simić na telefon 021/487 43 04 ili e-mejl ivana.simic@vojvodina.gov.rs