JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2016. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJE
JAVNI POZIV  NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2016. GODINI

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 18.04.2016. godine.
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci.
Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.
Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposleni:

 • za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
 • za obavljanje poslova/delatnosti, za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili  održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
 • za osnivanje udruženja;
 •  koji je ostvario pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje i
 • koji je već koristio subvenciju za samozapošljavanje, koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

II PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleni pod uslovom da je:

 • podneo uredno popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva, a ako je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom vreme provedeno na evidenciji nije uslov za učešće u Javnom pozivu;
 • završio obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije i
 • ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
 • dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istom.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.
III DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu bodovne liste, a nakon provere i bodovanja podnetog zahteva nezaposlenog.
Nacionalna služba vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije.