JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJE
JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2016. GODINI

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2016. godine.
Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih na koja se ova subvencija primenjuje su:

 • mladi do 30 godina;
 • stariji od 50 godina;
 • nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe po osnovu viška;
 • pripadnici romske nacionalnosti;
 • osobe sa invaliditetom;
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti opštine prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

 • 150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom i radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, u prvoj i drugoj grupi opština;
 • 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom i radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, u trećoj grupi opština;
 • 250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom i radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, u četvrtoj grupi opština i devastiranim opštinama.

Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava;
 • poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjivao za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog i otkaz od strane zaposlenog);
 • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 • poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva.

Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 • pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 • zapošljava nezaposlene sa evidencije Nacionalne službe, iz napred navedenih kategorija, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom;
 • podnese uredno popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • izmirio je obaveze na osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate NBS;
 • ispunio je ranije ugovorne obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od tri meseca pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahteva.