Doneti su pravilnici o poreskim prijavama i novi Katalog vrste prihoda

(primena od 1. marta 2016. godine)

U „Sl. glasniku RS“ br. 14, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica, kojim je propisan novi Obrazac PDPO/S koji se, od 1. marta 2016. godine, dostavlja u elektronskom obliku, kao i novi Katalog šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji se takođe primenjuje od 1. marta 2016. godine.

Pored toga, propisan je novi Katalog vrste prihoda, koji je sastavni deo Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/13, … i 71/14), u kojem je izvršeno usklađivanje šifara vrste prihoda sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 112/15).

Objavljeni su i sledeći pravilnici, kojima se propisuju poreske prijave koje će se, od 1. marta 2016. godine, dostavljati elektronskim putem:

  • Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (propisan novi Obrazac PP OD-O);
  • Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja (propisan novi Obrazac PP-PPNO);
  • Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju (propisan novi Obrazac DPDL/S);
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice (propisan novi Obrazac PP KDZN).