JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme.

Rok za podnošenje prijave je do 4. marta 2016. godine.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju Učesnici konkursa:

•koji obavljaju proizvodnu delatnost;

•kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;

•koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Subvencionisani iznos sredstava se odobrava na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Predračun mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine i/ili opreme, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 500.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara (sa PDV).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

• da su registrovani najmanje šest meseci pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine;

• da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1) Popunjen obrazac prijave na Javni konkurs sa izjavom o tačnosti;

2) Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem mašine i/ili opreme;

3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;

4) Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR (original ili fotokopija);

5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;

6) Potpisana i overena pismena izjava Učesnika konkursa da ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (ako Učesnik konkursa ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom).

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

Učesnik konkursa kojem sredstva budu odobrena dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom dostavi:

-jednu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem;

-dodatno sredstvo obezbeđenja: garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

 

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Javni konkurs iz oblasti preduzetništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Uputstvo u vezi sa Javnim konkursom nalazi se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na broj telefona 021/487-4072.