• • Uputstvo Poreske uprave za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova •

Privredni subjekti zainteresovani za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova podnose Ministarstvu finansija – Deviznom inspektoratu (dalje: Devizni inspektorat) zahtev, uz koji prilažu propisanu dokumentaciju.

Informacije u vezi izdavanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova mogu se dobiti u Deviznom inspektoratu u Beogradu, Odeljenjima u Nišu i Novom Sadu i Odseku u Kragujevcu.

Obrasci: Zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova sa spiskom potrebne dokumentacije (Prilog 6), Izjava o posedovanju opreme i ispunjenosti uslova za obavljanje menjačkih poslova (Prilog 7) i Obrazac – Podaci o kandidatu za sticanje certifikata (Prilog 9) mogu se preuzeti sa sajta Deviznog inspektorata ( www.devizni.gov.rs).

Zainteresovani privredni subjekt podnosi Deviznom inspektoratu zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova (Prilog 6), poštom, na adrese:

Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

*******

za područje Niša
Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat
Odeljenje za neposrednu kontrolu Niš
Dušanova 54-72, P.C. Dušanov bazar, Kula, lokal 50
18000 Niš

*******

za područje Novog Sada
Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat
Odeljenje za neposrednu kontrolu Novi Sad
Modene 7
21000 Novi Sad

*******

za područje Kragujevca
Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat
Odsek za neposrednu kontrolu Kragujevac Branka
Radičevića 16a
34000 Kragujevac

Uz podneti zahtev dostavlja se sledeća dokumentacija:

1. Ugovor o obavljanju menjačkih poslova zaključen sa bankom, koji obavezno sadrži spisak i važeće adrese menjačkih mesta;

2. Rešenje Agencije za privredne registre o osnivanju privrednog subjekta;

3. Dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora za obavljanje menjačkog posla;

4. Spisak radnika koji će neposredno obavljati menjačke poslove;

5. Kopija lične karte radnika koji će neposredno obavljati menjačke poslove;

6. Kopija diplome/svedočanstva za radnike koji će neposredno obavljati menjačke poslove;

7. Dokaz da vlasnik (osnivač, direktor, direktor osnivača privrednog društva) nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, protiv javnog reda i mira i pravnog saobraćaja;

8. Dokaz da radnik koji će neposredno obavljati menjačke poslove nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, protiv javnog reda i mira i pravnog saobraćaja;

9. Obaveštenje o radnom vremenu i vremenu korišćenja odmora u toku rada;

10. Izjava o posedovanju opreme i ispunjenosti uslova za dobijanje ovlašćenja prema odredbi tačke 3. stav 2. alineja 8. i 10. Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2011);

11. Kopija certifikata Deviznog inspektorata o završenoj obuci za radnike koji će neposredno obavljati menjačke poslove;

12. Potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, overeni od strane nadležnog organa;

13. Adresa i kontakt telefon lica odgovornog za prijem pismena;

14. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova u iznosu od 1.030 RSD (tarifni broj 223v-Tarifa republičkih administrativnih taksi), račun primaoca: 840-742221843-57, model: 97; poziv na broj (preuzima se iz Tabele – Spisak opština, gradova i teritorija sa pozivima na broj – Prilog 11);

15. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova u iznosu od 12.400 RSD (tarifni broj 223v – Tarifa republičkih administrativnih taksi), račun primaoca: 840 -742221843-57, model: 97; poziv na broj (preuzima se iz Tabele – Spisak opština, gradova i teritorija sa pozivima na broj – Prilog 11).

********

Lice zainteresovano za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova podnosi zahtev uz popunjen obrazac – Podaci o kandidatu za sticanje certifikata (Prilog 9), u pismenoj formi na adresu:

Ministarstvo finansija
Devizni inspektorat
11000 Beograd, Kneza Miloša 20

ili

na faks: 011/2061613

ili elektronskim putem na e-mail:

menjacki.poslovi@devizni.gov.rs

Istovremeno, uz navedeni zahtev kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati administrativne takse za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova u iznosu od 520 RSD i za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova u iznosu od 8.260 RSD, račun primaoca: 840 -742221843-57, model: 97; poziv na broj (preuzima se iz Tabele – Spisak opština, gradova i teritorija sa pozivima na broj – Prilog 11).

Devizni inspektorat organizuje i sprovodi obuku za obavljanje menjačkih poslova, vrši proveru znanja stečenog na obuci za obavljanje menjačkih poslova i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova.

Jedinstveni program obuke za obavljanje menjačkih poslova obuhvata propise koji regulišu bliže uslove i način obavljanja menjačkih poslova i propise kojima su uređeni uslovi i način vršenja kontrole menjačkih poslova.

Obuka je jednodnevna i organizuje se po pravilu jednom mesečno, prve srede u mesecu, u prostorijama Narodne banke Srbije u Beogradu. Obuku može pohađati najviše 120 kandidata u jednom mesecu.

Podaci o vremenu i mestu obuke, kao i spisak kandidata koji su dostavili uredne zahteve za dobijanje certifikata objavljuju se na sajtu Deviznog inspektorata, najkasnije tri dana pre dana određenog za sprovođenje obuke.

Rezultati polaganja testa objavljuju se na sajtu Deviznog inspektorata u roku od deset dana od dana polaganja testa.

Kandidatu koji je položio test certifikat se izdaje u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata testa.

Kandidat koji ne položi test provere znanja stečenog na obuci može podneti zahtev za ponovno pohađanje obuke za obavljanje menjačkih poslova radi sticanja certifikata, u roku do 180 dana od dana objavljivanja rezultata testa, bez ponovne uplate takse.

*******

Devizni inspektorat zainteresovanom privrednom subjektu koji je ispunio uslove za obavljanje menjačkih poslova donosi rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova.

Privredni subjekt kome je Devizni inspektorat rešenjem izdao ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova, dužan je da počne da obavlja menjačke poslove u roku od 30 dana od dana prijema tog rešenja.

Menjačke poslove ovlašćeni menjač može obavljati korišćenjem softvera NBS ili softvera poslovne banke sa kojom ima zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova.

Ovlašćeni menjač je dužan da o svakoj promeni podataka vezanih za dokumentaciju podnetu uz zahtev za dobijanje ovlašćenja, obavesti Devizni inspektorat i to u roku od pet radnih dana od dana nastanka te promene i to elektronskim putem na e-mail:

menjacki.poslovi@devizni.gov.rs
ili
na faks: 011/206-1613

Prilikom zaključivanja novog ugovora o obavljanju menjačkih poslova sa drugom bankom, ovlašćeni menjač je u obavezi da ovaj ugovor dostavi Deviznom inspektoratu odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaključenja, kao i da o izmeni, raskidu ili prestanku važnosti ugovora odmah obavesti Devizni inspektorat i dostavi kopiju aneksa ugovora, odnosno ugovor o raskidu.

Obaveštenje o promeni poslovnog prostora za obavljanje menjačkih poslova dužan je da dostavi pre nastanka ove promene.

Ovu vrstu obaveštenja ovlašćeni menjač dostavlja u pismenoj formi na adresu:

Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

* * * * * * *

za područje Niša

Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat
Odeljenje za neposrednu kontrolu Niš
Dušanova 54-72, P.C. Dušanov bazar, Kula, lokal 50
18000 Niš

* * * * * * *

za područje Novog Sada Ministarstvo finansija –
Devizni inspektorat Odeljenje za neposrednu
kontrolu Novi Sad Modene 7
21000 Novi Sad

* * * * * * *

za područje Kragujevca Ministarstvo finansija –
Devizni inspektorat Odsek za neposrednu kontrolu
Kragujevac Branka Radičevića 16a
34000 Kragujevac

Obavljanje menjačkog posla započinje se unošenjem gotovine u blagajnu menjačkog mesta, i to isključivo podizanjem gotovine s tekućeg računa ovlašćenog menjača koji je otvoren u poslovnoj banci, a unošenje efektivnog stranog novca u blagajnu može se vršiti isključivo kupovinom tog novca od banke sa kojom ima zaključen ugovor.

KONTAKTI:

Beograd, Kneza Miloša 20, tel. 011/ 206-1608 i 011/206-1610
Niš,
Dušanova 54-72, P.C. Dušanov bazar, Kula, lokal 50, tel. 018/ 249-852
Novi Sad,
Modene 7, tel. 021/ 6614-592
Kragujevac, Branka Radičevića 16a, tel. 034/ 356-805

Izvor: Vebsajt Poreske uprave