Postupak registracije preduzetničke radnje korak po korak

 

1. Agencija za privredne registre

 • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja
 • Dokaz o identitetu preduzetnika
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 1.500,00 dinara

 

2. Overa dokumentacije kod nadleznog organa

 • Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora

 

3. Izrada pečata

 

4. Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci

 • Fotokopija rešenja (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (APR)
 • Fotokopija potvrde (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (APR)
 • Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje(sud, opština)
 • Fotokopije lične karte osnivača preduzetničke radnje
 • Pečat preduzetničke radnje

5. Poreska uprava

 • Fotokopija rešenja (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (APR)
 • Fotokopija potvrde (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (APR)
 • Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (sud, opština)
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu (banka)
 • Ugovor o otvaranju poslovnog računa (banka)
 • Obrazac PPDG1 – Poreska prijava
 • Dokaz o zaposlenju ukoliko se registruje preduzetnička radnja iz radnog odnosa
 • Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu istog
 • Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnje

 

6. Prijava na obavezno socijalno osiguranje i izrada zdravstvene knjižice

 • Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnje
 • Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje
 • Fotokopija rešenja (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (APR)

 

7. Fiskalna kasa

 • Fotokopija rešenja (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (APR)
 • Fotokopija potvrde (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (APR)
 • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (APR)
 • Zahtev za fiskalizaciju
 • Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnje