Evidencija (crna lista) direktora – odgovornih lica u preduzećima

Agencija za privredne registre od 1. juna počinje sa evidentiranjem odgovornih lica u preduzećima protiv kojih je doneta sudska presuda ili rešenje nekog državnog organa što bi trebalo da poboljša privredni ambijent, odnosno uvede neki sistem reputacije u privredi teško opterećenoj nelikvidnošću, neplaćanjem i prevarama.

Uspostavljanjem centralne evidencije, prvi put će na jednom mestu biti objedinjeni elektronski podaci o rešenjima, presudama i drugim aktima na osnovu kojih su državni organi doneli mere kojima su zabranili ili ograničili obavljanje delatnosti ili poslova, zabranili raspolaganje novčanim sredstvima i udelima u privrednim društvima ili zabranili vršenje dužnosti odgovornog lica u firmama i preduzetničkim radnjama.

U novi informacioni sistem upisivaće se i izrečene mere poreskih i inspekcijskih organa, rešenja ministarstava i drugih organa o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija itd. Preko Centralne evidencije biće obezbeđena bolja koordinacija i ažurnija razmena podataka između državnih organa, uz pomoć informacionih tehnologija.

Cilj formiranja Centralne evidencije je pružanje ažurnih poslovnih podataka na osnovu kojih će treća lica moći da steknu što potpuniju sliku o poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i fizičkih lica koja upravljaju privrednim društvima, koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu novčanim sredstvima kompanija i preduzetnika.