UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T-500” u količini od najmanje 40% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna „T-500”  je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna „T-500”, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 2%.

Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 6%.

Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i sl.) ne može biti veća od 8,12% u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Proizvođačka cena  se obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 40% hleba od brašna „T-500”.

Trgovci na malo koji prodaju hleb  mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

 

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb , odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno propisanim odredbama ove uredbe. Uz kaznu  može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj  kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj  kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Ova uredba stupa na snagu 1. avgusta 2016. godine, a važi do 31. januara 2017. godine.