Naknada troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to za dolazak na rad i odlazak sa njega, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

 

Troskovi prevoza zaposlenih

 

Promena mesta stanovanja zaposlenog nakon zaključenja ugovora o radu, ne može da utiče na uvećanje troškova prevoza koje je poslodavac dužan da nadoknadi zaposlenom u trenutku zaključenja ugovora o radu, bez saglasnosti poslodavca.

 

 

 

 

Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) članom 118 je utvrđeno da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz;

2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji;

3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu;

4) smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade;

5) za ishranu u toku rada, ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način;

6) za regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Opštim aktom (kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu, utvrđuju se kriterijumi i merila za isplatu troškova prevoza zaposlenih, odnosno pod kojim uslovima im se obezbeđuje naknada ovih troškova.

Naknadu troškova prevoza Zakon o radu vezuje za cenu prevozne karte u javnom saobraćaju, što jasno ukazuje na to da se troškovi prevoza plaćaju samo onom zaposlenom koji ima stvarne troškove.

Zbog mogućih zloupotreba u ostvarivanju ovog prava, u slučaju sumnje, poslodavac može da predvidi i prilaganje overene izjave date pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da zaposleni putuje, odnosno da koristi javni prevoz i ima troškove na određenoj relaciji. Od zaposlenog poslodavac  može da  traži da podnese dokaze o prebivalištu, promeni adrese, priloži prevoznu kartu i sl.  Takođe, poslodavac može zloupotrebu ove vrste da tretira kao težu povredu radne obaveze, zbog koje zaposleni može da dobije otkaz ugovora o radu.