Registrovana pravna lica, koja imaju svoj matični broj i PIB, u koja spadaju i udruženja građana odnosno organizacije civilnog društva, kojima se vrši prenos dinarskih sredstava iz budžeta, pripadaju ostalim – posebnim korisnicima javnih sredstava – tip KJS 8, i dužni su da se upišu i otvore poseban namenski podračun kod filijale Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava), prema svom sedištu.

Propis kojim je ova procedura regulisana je Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod uprave za trezor (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik), koji možete pogledati ovde.

Dokumentacija za upis udruženja građana kod Uprave definisana je čl. 5 i 7. i za otvaranje podračuna kod Uprave čl. 13. i 14. Pravilnika, a postupak je usaglašen sa Zakonom o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br.18/2016).

U nastavku sledi pregled potrebne dokumentacije za upis i otvaranje podračuna kod Uprave za trezor.

Neophodna dokumentacija za upis udruženja građana kao korisnika javnih sredstava (KJS) kod Uprave je:

1) Obrazac Zahteva za upis ostalog – posebnog korisnika javnih sredstava ZU-3/ZB-3 (preuzima KJS u filijali Uprave, a popunjava ga i overava ovlašćeno lice KJS i dostavlja ga filijali Uprave);

2) Rešenje o registraciji/upisu kod nadležnog organa/institucije, kao i potvrdu o izdatom PIB-u (Agencija za privredne registre, privredni sud, Republički zavod za statistiku, Poreska uprava, obezbeđuje filijala Uprave za trezor);

3) Overeni potpis lica ovlašćenog za zastupanje na propisanom obrascu (dostavlja ga KJS filijali Uprave);

4) Dokument/akt nadležnog državnog organa kojim se odobrava, odnosno potvrđuje prenos sredstava iz budžeta konkretnom KJS (dostavlja ga KJS, filijali Uprave).

U skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, Rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre i potvrdu o izdatom PIB-u, Uprava za trezor preuzima direktno od Agencije za privredne registre, po službenoj dužnosti.

Neophodna dokumentacija za otvaranje podračuna kod Uprave je:

1) Obrazac Naloga za otvaranje dinarskog posebnog namenskog podračuna NO-3 (preuzima KJS u filijali Uprave i popunjava, a overava ga lokalni organ uprave nadležan za finansije, nakon čega ga KJS dostavlja filijali Uprave);

2) Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa podračuna (preuzima KJS u filijali Uprave, a popunjava ga i overava ovlašćeno lice KJS i dostavlja filijali Uprave);

3) Potvrda Narodne banke Srbije kojom se potvrđuje da dužnik nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (obezbeđuje filijala Uprave za trezor).

U slučaju da je evidentirana prinudna naplata, KJS je u obavezi da dostavi akt/dokument na osnovu koga su, saglasno propisima, sredstva koja će se voditi na novootvorenom podračunu oslobođena prinudne naplate.

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku, niste u obavezi da dostavite potvrdu Narodne banke Srbije kojom potvrđujete da nema evidentirane osnove i naloga u prinudnoj naplati.

U slučaju da udruženje građana priloži podatke/javne isprave iz službene evidencije drugog organa, čije je pribavljanje navedeno kao obaveza Filijale Uprave, ona se oslobađa ove obaveze.