PORESKI KALENDAR |Paušalno oporezivanje preduzetnika u 2017. godini |

• Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 30.11.2016. godine •

 

Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, uređeno je:

– Zakonom o porezu na dohodak građana ;

– Uredbom o bližim u elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti .

  • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje

Zahtev za oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti za koji se plaća porez na osnovicu koju čini paušalno utvrđen prihod, može da podnese preduzetnik koji ispunjava Zakonom propisane uslove za paušalno oporezivanje.

Zahtev za paušalno oporezivanje  podnosi se nadležnom poreskom organu u Zakonom propisanim rokovima koji zavise od toga da li preduzetnik u toku godine započinje obavljanje samostalne delatnosti ili je već obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, tako da se zahtev podnosi:

– do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu,

– u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa,

– u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Zahtev za paušalno oporezivanje preduzetnik podnosi Poreskoj upravi – nadležnoj filijali na čijoj teritoriji ima registrovano sedište.

Za 2017. godinu pravo na paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti može se priznati preduzetniku čiji je ukupan iznos prometa koji je ostvario u 2016. godini, kao godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kad počinje obavljanje delatnosti – manji od 6.000.000 dinara.

Po zahtevu preduzetnika za paušalno oporezivanje poreski organ je dužan da donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, odnosno najkasnije do 30. decembra 2016. godine.

U slučaju da po zahtevu preduzetnika da bude paušalno oporezovan nadležni poreski organ ne reši u navedenom roku, smatra se da je zahtev za paušalno oporezivanje prihvaćen.

  • Uslovi za paušalno oporezivanje

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od navedenog, kada je reč o preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

  • Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Paušalni prihod se utvrđuje u skladu sa kriterijumima i elementima kao što su:

1) visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradskoj opštini, odnosno gradu u kojem nisu formirane gradske opštine, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;

2) mesto na kome se radnja nalazi;

3) broj zaposlenih radnika;

4) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;

5) površina lokala;

6) starost obveznika i njegova radna sposobnost;

7) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;

8) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

  • Obaveza plaćanja poreza i doprinosa

Porez na prihode od samostalne delatnosti plaća se po stopi od 10%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini paušalno utvrđeni prihod. Poresku obavezu utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ. Porez se plaća u vidu mesečnih akontacija u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza za 2017. godinu, preduzetnik koji plaća porez na paušalno utvrđen prihod dužan je da plaća mesečnu akontaciju poreza u visini koja odgovara iznosu mesečne poreske obaveze za poslednji mesec iz 2016. godine.

Takođe, obavezu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za paušalno oporezovanog preduzetnika utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ. Po osnovu prihoda od samostalne delatnosti plaćaju se doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

  • Poslovne knjige

Zakonom je propisano  da su preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod od samostalne delatnosti dužni da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu.

  • Raspolaganje novčanim sredstvima sa tekućeg računa

Preduzetnik je dužan, nezavisno od načina na koji se oporezuje, da sva plaćanja vrši preko tekućeg računa kod banke i da vodi sredstva na tom računu, uključujući i uplatu primljenog gotovog novca, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.