Poslovni savetnik | Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu

• Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iznosi 9.166 dinara godišnje po detetu •

Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu propisano je Zakonom o radu kao mogućnost.

Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Navedenom odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu je predviđena mogućnost da poslodavac obezbedi poklone deci zaposlenog, do određenog iznosa i uzrasta dece, s tim da nije navedena obaveza niti kojim aktom poslodavac može tu obavezu da utvrdi. Poslodavci uglavnom pravo na davanja poklona deci za Novu godinu i Božić utvrđuju opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu). Međutim, kod poslodavca koji nema opšti akt, ili tim aktom nije utvrdio davanje poklona deci zaposlenih, nema smetnji da to uredi ugovorom o radu sa zaposlenima, shodno odredbi člana 8. stav 2. Zakona o radu gde je propisano da se, pored opšteg akta, i ugovorom o radu mogu da utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom.

Zakonom o radu se daje mogućnost do visine propisanog neoporezivog iznosa, što za sada iznosi 9.166 dinara godišnje po jednom detetu. To znači, ako poslodavac do ovog iznosa daje poklone deci zaposlenih povodom Božića ili Nove godine (pojedinačni poklon po jednom detetu godišnje), neće plaćati porez na zarade shodno članu 18. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, na taj iznos poslodavac nema obavezu da plaća ni doprinose za obavezno socijalno osiguranje s obzirom da je odredbom člana 105. stav 3. Zakona o radu utvrđeno da primanja iz člana 119. ne čine zaradu zaposlenog.

Međutim, pošto je u članu 8. stav 2. Zakona o radu, omogućeno da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi i veću vrednost za davanje poklona deci zaposlenog od vrednosti koja je utvrđena zakonom, tj. od neoporezivog iznosa (9.166 dinara). Takođe, poslodavac može svojim opštim aktom da utvrdi mogućnost da se pokloni daju i deci zaposlenih koja su starija od 15 godina.

Ako je poslodavac utvrdio svojim opštim aktom da se pokloni deci daju u većem iznosu od neoporezivog, i na osnovu toga obezbedi i daje deci poklone u vrednosti preko neoporezivog iznosa (preko 9.166 dinara po detetu godišnje) iznos poklona preko neoporezivog predstavlja zaradu zaposlenog i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Ako poslodavac, shodno odredbama svog opšteg akta, odnosno ugovora o radu daje poklone deci zaposlenih koja su starija od 15 godina, ceo iznos tog poklona, bilo da se daje u novcu ili robi, ima poreski tretman zarade i oporezuje se po stopama poreza i doprinosa utvrđenim za zarade.

Ako poslodavac utvrdi pravo za davanje poklona deci zaposlenih i povodom Nove godine i povodom Božića, može samo jednom da koristi neoporezivi iznos, dok drugi poklon paket ako se daje u istoj godini, i isplaćuje iznad neoporezivog iznosa (računajući oba poklona), predstavljaće zaradu zaposlenom. Na primer, poslodavac u istoj godini daje poklone deci zaposlenih povodom Nove godine i povodom Božića u ukupnoj vrednosti oba poklona od 9.000 dinara (dva poklona po 4.500 dinara) po detetu, na ovu vrednost poklona poslodavac nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa jer je manja od neoporezivog iznosa (9.166 dinara po detetu godišnje).