Prema odredbama Čl. 1. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa:

Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno, a pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik, kao i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba ovog zakona.

U Prelaznim i završnim odredbama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa čl.29. određeni su slučajevi u kojima osnovni sudovi i opštinske uprave zadržavaju nadležnost za poslove overavanja.

Prema navedenim odredbama:

Javni beležnik je nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava.

Osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine.

Izuzetno,, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici potpise, rukopise i prepise će overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, u skladu sa članom 13. st. 4. i 5. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik RS”, broj 101/13), odnosno opštinske uprave kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Posle stupanja na snagu ovog zakona, sudovi, odnosno opštinske uprave koje su zadržale nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa, te poslove obavljaju shodnom primenom odredaba ovog zakona i zakona kojim se uređuje javnobeležnička delatnost.

 

Spisak javnih beležnika u Subotici:

 

Javni beležnik Jasmina Filipović Uzelac

Lokacija: Subotica, Srbija, Maksima Gorkog 8

Telefon:  024 551 617

Javni beležnik Josip Tonković

Lokacija: Subotica, Srbija, Maksima Gorkog 8

Telefon: 024 515 170

Javni beležnik Nikola Milišić

Lokacija: Subotica, Srbija, Štrosmajerova 8ž

Telefon:  024 415 05 08

Spisak javnobeleznickih kancelarija u Srbiji preuzet sa sajta    Javnobeležničke komore Srbije.