Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%. 

Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je sve zavisilo od tumačenja i procene činjenica u konkretnom slučaju.

Međutim, na osnovu izmena i dopuna Zakona, a za protrebe primene novog člana 12. Zakona kojim se uređuje mesto prometa usluga, donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga.

U smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017 – dalje: Pravilnik). Članom 2. navedenog pravilnika propisano je da se uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona, smatraju usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu. Predaja hrane, pića, ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, ne smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz stava 1. ovog člana, već se smatra isporukom dobara.

Imajući u vidu navedeno, iako je Pravilnik donet za primenu člana 12. Zakona, jasno je da se polazi od toga da se predaja hrane uz dodatne usluge koje omogućavaju njenu trenutnu potrošnju, smatra uslugom. S tim u vezi, mišljenja smo da u slučaju kada obveznik PDV kupcima pekarskih proizvoda omogućava njihovu trenutnu potrošnju, ima osnova de se smatra da obveznik vrši promet usluge koji se oporezuje po stopi od 20%, a ne promet dobara koji se oporezuje po stopi od 10%.

Prema tome, ako je hrana (pekarski proizvodi) servirana ili poslužena i time je kupcu omogućena njena trenutna potrošnja, bez obzira što hranu ne poslužuje konobar i sl., proizlazi da se radi o usluzi i da se u tom slučaju PDV obračunava po stopi od 20%. Dakle, kriterijum za razlikovanje isporuke dobara od usluge nije samo taj da li hranu poslužuje konobar, već se o usluzi radi i u svim onim situacijama kada se omogućava trenutna potrošnja od strane kupca (npr. ako se hrana servira na taj način da kupac upotrebom tanjira i pribora za jelo može trenutno da konzumira hranu za stolom i sl.). To su npr. usluge koje pružaju restorani sa samoposluživanjem, pružanje usluga na bazi švedskog stola, ali i omogućavanje konzumacije servirane hrane u pekarama i sličnim objektima.