Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Podsticajna sredstva se mogu dobiti za:

Tankovi (bazeni) za transport ribe
Aeratori
Hranilice
Mrežasti alati
Oksimetri
Uređaji za izlov ribe
Elevatori za ribe
Kade za mrest ribe
Cuger aparati
Ležnice za inkubaciju
Cevi i ventili za dovod i odvod vode
Pumpe i agregati za vodu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
preduzetnik;
privredno društvo;
zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
srednja škola;
naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice iz tačaka. 2) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola može ostvariti pravo na podsticaje ako:

se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;
ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Opšti uslovi za odobravanje prava na podsticaje

Pravo na odobravanje podsticaja imaju lica koja:

nisu započela realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;
nemaju nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
su izmirila dospele poreske obaveze;
iznos pojedinačnog predračuna veći od 50.000 dinara i ako je na predračunu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog predračuna za nabavku nove opreme za pčelarstvo veći od 20.000 dinara i ako je na predračunu iznos za nabavku nove opreme za pčelarstvo veći od 20.000 dinara;
dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Posebni uslovi za odobravanje prava na podsticaje u okviru programa za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju

Uslovi za isplatu podsticaja

Lice koje ispunjava osnovne uslove ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za stočarsku proizvodnju ako u Registru ima prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Lice koje ispunjava uslove ostvaruje pravo na isplatu podsticaja ako:

je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
kvalitetnu priplodnu junicu, odnosno kvalitetnog priplodnog bika tovne rase koji su predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu najmanje tri godine od dana nabavke;
kvalitetno priplodno grlo: šilježice, šilježana, dviske, dviska,a, nazimice i nerasta, koje je predmet zahteva, koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu najmanje dve godine od dana nabavke.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na podsticaja.

Zahtev za ostvarivanje prava ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaj iznosi 50% od investicije bez PDV-a, a ukoliko je korisnik podsticaja sa mestom prebivališta u naselju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, podsticaj iznosi 65% od investicije bez PDV-a.

Ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruje i lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

Detaljnije….