Bespovratna sredstva za subvencionisanje starih zanata

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanata, odn. domaće radinosti u 2017. godini

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Cilj dodele bespovratnih sredstava je unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat radi povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Subvencionisani iznos se odobrava:

1.    Za nabavku opreme u visini od 100.000,00 do 300.000,00 dinara (sa PDV-om);
2.    Za nabavku repromaterijala u visini od 100.000,00 do 200.000,00 dinara (sa PDV-om);

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

 
PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Učesnici na Javnom konkursu mogu podneti jednu prijavu za jednu namenu (oprema ili repromaterijal) pod sledećim uslovima:

–    da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;
–    da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
–    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
–   da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom za dodelu bespovratnih stredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2017. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

 
PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom na licu koverte – ”PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI NA TERITORIJI APV U 2017.GODINI” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Detaljnije možete da pročitate OVDE…