Objavljen je novi Pravilnik o o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (primena od 1. januara 2018. godine)

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje:

1) poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem (Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti);

2) godišnjeg poreza na dohodak građana  (Obrazac PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana);

3) poreza na kapitalne dobitke (Obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke).

 

Poreska prijava PPDG-1R, kao i izmenjena poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Poreske prijave PPDG-2R i PPDG-3R, kao i izmenjene poreske prijave podnose se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: OJ PU).

 

Preduzetnici koji su od 1. januara 2018. godine stekli pravo na paušalno oporezivanje po osnovu samostalne delatnosti, a opredelili su se za paušalno oporezivanje, podnose poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku.

Preduzetnici koji porez na dohodak građana i doprinose po osnovu obavljanja samostalne delatnosti zaključno sa 31. decembrom 2017. godine plaćaju na paušalni prihod, i nemaju izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja počev od 1. januara 2018. godine, ne podnose PPDG-1R u elektronskom obliku.

Ako je zaključno sa 31. decembrom 2017. godine došlo do izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja, preduzetnici su dužni da počev od 1. januara 2018. godine podnesu poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku.

 

Počev od 1. januara 2018. godine, poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-2R, a poreska prijava za utvrđivanje kapitalnog dobitka podnosi se na Obrascu PPDG-3R, koji su propisani ovim pravilnikom.