Olakšice za lica koja započinju obavljanje delatnosti – novi poslodavci od 01. oktobra 2018. godine

OLAKŠICE ZA LICA KOJA ZAPOČINJU OBAVLJANJE DELATNOSTI

(DOPRINOSI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE)

Oslobođenje se primenjuje od 01. oktobra 2018. godine

Izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izmenjen je član 45. koji se odnosi na razne olakšice, gde  je dodat  član 45.g koji se odnosi na lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti, tj. nove  poslodavce.

Poslodavac – novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovani preduzetnik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Pravo na oslobođenje  po osnovu zarade osnivača može da se ostvari:

  • ukoliko je osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos u tom pravnom licu, odnosno po osnovu zarade za najviše devet novozaposlenih kod pravnog lica odnosno preduzetnika,
  • ukoliko je lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i
  • u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleni, ili je u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.

Pravo na oslobođenje  poslodavac može da ostvari za zarade osnivača i zaposlenog odnosno lične zarade preduzetnika isplaćene u periodu od 12 meseci od dana kada je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik, čiji zbir pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice nije viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik.

Pravo na olakšicu prestaje: po isteku perioda,  odnosno na dan kada se izvrši isplata zarade osnivača i zaposlenog odnosno lične zarade preduzetnika, koja u zbiru sa ostalim zaradama za to lice isplaćenim od početka ostvarivanja prava na olakšicu, tj. od dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, prelazi iznos  i poslodavac je dužan da obračuna i plati doprinose po osnovu zarade odnosno lične zarade na onaj deo te zarade odnosno lične zarade, koji kao deo zbira sa prethodno isplaćenim zaradama odnosno ličnim zaradama, je viši od iznosa iz stava 3. ovog člana, kao i da za naredne zarade isplaćene tim licima obračunava i plaća doprinose u skladu sa zakonom.

Zarada osnivača i zaposlenog, odnosno lična zarada preduzetnika,  za koju može da se ostvari oslobođenje je iznos koji u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose koji bi se plaćali iz zarade da se ne primenjuje oslobođenje.

Oslobođenje, lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik.

Pravo na oslobođenje  poslodavac ostvaruje pod sledećim uslovima:

1) da je svaki član – osnivač novoosnovanog pravnog lica zasnovao radni odnos sa pravnim licem i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

2) da je novoosnovani preduzetnik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

3) da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je ta lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

4) da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove;

5) da su osnivači novoosnovanog pravnog lica, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Oslobođenje iz ovog člana može da ostvari poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan, odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu za koji se koristi oslobođenje, može da se plaća za osnivače i članove koji su zasnovali radni odnos u pravnom licu, odnosno preduzetnik može da plaća za sebe, odnosno može da se plaća za novozaposlene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje plaća se na način kao za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavac koji za određeno lice koristi oslobođenje, koje se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari druge olakšice.

OLAKŠICE ZA LICA KOJA ZAPOČINJU OBAVLJANJE DELATNOSTI

(POREZ NA ZARADU)

Poresko oslobođenje se primenjuje od 01. oktobra 2018. godine.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana izmenjen je član 21. koji se odnosi na poreske olakšice, gde  je dodat  član  21đ koji se odnosi na lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti, tj. nove  poslodavce.

Poslodavac – novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovani preduzetnik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Pravo na poresko oslobođenje  po osnovu zarade osnivača može da se ostvari ukoliko je osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos u tom pravnom licu, odnosno po osnovu zarade za najviše devet novozaposlenih kod pravnog lica odnosno preduzetnika, ukoliko je lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleni ili je u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.

Pravo na poresko oslobođenje, poslodavac može da ostvari za zarade osnivača i zaposlenog, odnosno lične zarade preduzetnika isplaćene u periodu od 12 meseci od dana kada je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik, čiji zbir pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice nije viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik.

Pravo na poresku olakšicu prestaje po isteku perioda, odnosno na dan kada se izvrši isplata zarade osnivača i zaposlenog odnosno lične zarade preduzetnika, koja u zbiru sa ostalim zaradama za to lice isplaćenim od početka ostvarivanja prava na poresku olakšicu, tj. od dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, prelazi neoporezivi iznos, i poslodavac je dužan da obračuna i plati porez na zaradu odnosno ličnu zaradu na onaj deo te zarade odnosno lične zarade, koji kao deo zbira sa prethodno isplaćenim zaradama odnosno ličnim zaradama, je viši od neoporezivog iznosa, kao i da za naredne zarade isplaćene tim licima obračunava i plaća porez u skladu sa zakonom.

Zarada osnivača i zaposlenog, odnosno lična zarada preduzetnika,  za koju može da se ostvari poresko oslobođenje je iznos koji u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji bi se plaćali iz zarade da se ne primenjuje poresko oslobođenje.

Poresko oslobođenje  lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik.

Pravo na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana poslodavac ostvaruje pod sledećim uslovima:

1) da je svaki član – osnivač novoosnovanog pravnog lica zasnovao radni odnos sa pravnim licem i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

2) da je novoosnovani preduzetnik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

3) da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je ta lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

4) da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove;

5) da su osnivači novoosnovanog pravnog lica, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Poresko oslobođenje iz ovog člana može da ostvari poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan, odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Poslodavac koji za određeno lice koristi oslobođenje, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari druge poreske olakšice.