JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I GRAD SUBOTICA

Raspisuju

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10. 2018. godine.

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Subotica (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • mladi do 30 godina starosti
 •  stariji od 50 godina
 • viškovi zaposlenih
 • Romi
 • osobe sa invaliditetom
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
 • lica bez kvalifikacija i sa niskim kvalifikacijama
 • dugoročno nezaposleni
 • žrtve porodičnog nasilja i
 • mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja.

Visina subvencije iznosi:

150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina starosti koji su imali/imaju statis deteta bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 • da ima registrovanu delatnost na teritoriji grada Subotica
 • da zapošljava lica sa teritorije grada Subotice
 • pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 • registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi i Gradu, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.

Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava;
 • poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
 • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 • poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR, odnosno odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionih delova;
 • izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za prijave podnete u zakonskim rokovima za 3 meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do meseca koji prethodi mesecu u kom je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze, odnosno za poslodavca koji je jedini u osiguranju u svom privrednom subjektu;
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz.

Način podnošenja zahteva Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijali u Subotici, Trg slobode 3/3, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali u Subotici ili preuzeti na na sajtu grada Subotice www.subotica.rs, kao i na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs.

IV OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da:

 • zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim licima za koja ostvaruje pravo na subvenciju, pri čemu Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci; u slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostvareno pravo, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa drugim nezaposlenim sa evidencije Nacionalne službe iz kategorije teže zapošljivih, određene visinom subvencije, a u skladu sa Javnim pozivom, i da to lice zadrži u radnom odnosu najmanje do isteka ugovorom predviđenog roka uvećanog za period u kome je izvršena zamena. Pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
 • zadrži lica za koja je ostvario pravo na subvenciju/zamenu, u periodu realizacije ugovorne obaveze, na teritoriji JLS na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
 • obavlja delatnost u periodu realizacije ugovorne obaveze na teritoriji grada Subotice;
 • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze;
 • dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene. U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.